Itä-Suomen HO 11.10.2010 988

Ajoneuvorikkomus - Ajoneuvoveron lisävero - Ne bis in idem

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta ajoneuvorikkomuksesta. A:n maksettavaksi oli syytteessä mainitun menettelyn perusteella määrätty ajoneuvoveron lisäveroa. Koska lisäveroa koskeva päätös ei ollut tullut lopulliseksi ennen rikosasian vireilletuloa, asiassa ei ollut estettä syytteen tutkimiselle.

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

PIEKSÄMÄEN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 12.6.2009

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. AJONEUVORIKKOMUS
(262845485)
Ajoneuvolaki 8 § 1, 96 § 2/3

5.7.2008 HANKASALMI

A on tahallaan tai huolimattomuudesta käyttänyt liikenteessä omistamaansa henkilöautoa - - - - kuljettamalla sitä yleisillä teillä, vaikka se on määräaikaiskatsastuksen laiminlyönnin johdosta ollut käyttökiellossa. Ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä 20.12.2007.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Syyksilukeminen

A on syyllistynyt syytteessä tarkoitettuun ajoneuvorikkomukseen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Ajoneuvorikkomus 5.7.2008

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

SAKKO
Syyksi luettu rikos 1
8 päiväsakkoa a 6 euroa = 48 euroa

LAINKOHDAT
1) Ajoneuvolaki 8 § 1, 96 § 2/3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:

Notaari Piia Jeremejeff

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 11.10.2010

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

A on vaatinut, että syyte hylättäisiin, koska hän ei ollut ilmoitetussa tilaisuudessa kuljettanut kysymyksessä olevaa autoa. Toissijaisesti A on lausunut, että nyt kysymyksessä oleva ajoneuvon käyttäminen liikenteessä oli ratkaistu Helsingin hallinto-oikeuden 8.5.2009 antamalla ajoneuvoveron ja ajoneuvoveron lisäveron maksuunpanoa koskevalla päätöksellä, ja pyytänyt, että häntä ei tuomittaisi kahdesti samassa asiassa.

Virallinen syyttäjä on vastustanut muutosvaatimusta perusteettomana ja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - lausunut, ettei sanotulla hallinto-oikeuden päätöksellä ollut merkitystä tässä asiassa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Käsittelyratkaisu

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklan 1 kappaleen mukaan ketään ei saa saman valtion tuomiovallan nojalla tutkia uudelleen tai rangaista oikeudenkäynnissä rikoksesta, josta hänet on jo lopullisesti vapautettu tai tuomittu syylliseksi kyseisen valtion lakien ja oikeudenkäyntimenettelyn mukaisesti.

Korkein oikeus on ratkaisuissaan KKO:2010:45 ja KKO:2010:46 katsonut jälkiverotuspäätöksillä tapahtuneen veronkorotusten määräämisen edellä mainitun artiklan soveltamisen kannalta rikosasiaksi ja artiklassa tarkoitetun estevaikutuksen tulevan sovellettavaksi veronkorotusasian ja samaa tekoa koskevan veropetosasian kesken. Korkeimman oikeuden mukaan mainitun määräyksen mukainen kielto syyttää tai tuomita kahdesti samassa asiassa koskee tilannetta, jossa ensimmäinen ratkaisu on lopullinen ennen jälkimmäisen menettelyn alkamista, eikä lopulliseen ratkaisuun voida tässä suhteessa rinnastaa vireillä olevaa tai muuten lopullista ratkaisua vailla olevaa asiaa.

Ajoneuvohallintokeskus on 27.8.2008 antamallaan päätöksellä määrännyt A:n maksettavaksi henkilöautosta - - - - ajoneuvoveroa 10 euroa ja lisäveroa 3.653,65 euroa, koska liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa oli käytetty 5.7.2008 liikenteessä. A:n valitettua ajoneuvohallintokeskuksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen hallinto-oikeus on 8.5.2009 antamallaan päätöksellä hylännyt valituksen. A:n haettua Korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä valittamista varten Korkein hallinto-oikeus on 8.2.2010 antamallaan päätöksellä hylännyt valituslupahakemuksen.

A:ta vastaan tässä asiassa nostettu syyte on perustunut samaan ajoneuvon käyttämiseen liikenteessä, joka on ollut myös hänelle määrätyn lisäveron perusteena. Näin ollen lisäveron määräämisessä on ollut kysymys samasta asiasta kuin ajoneuvorikkomusta koskevassa syytteessä.

Ajoneuvorikkomusta koskeva rikosasia on tullut vireille 1.4.2009. Koska lisäveroa koskeva päätös ei ole tullut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla lopulliseksi ennen rikosasian vireilletuloa, asiassa ei ole estettä ajoneuvorikkomusta koskevan syytteen tutkimiselle.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Pertti Jokinen, Matti Hakkarainen, Anna-Kaarina Mäkinen
Valmistelija Anne Miettinen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.