Turun HO 11.12.2009 3117

Oikeudenkäyntimenettely - Konkurssi - Sillensä jättäminen

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

TURUN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 9.9.2008

Kantaja

A Oy

Vastaaja

B Ky

Asia

Vahingonkorvaus

Vireille

25.3.2008

Kannevaatimukset perusteineen

Kantaja on vaatinut, että vastaaja velvoitetaan suorittamaan sille HILTI timanttiporakoneen vaurioitumisesta aiheutuneet korjauskustannukset 2.626,95 euroa viivästyskorkoineen alkaen kuukauden kuluttua vastaajalle esitetystä kirjallisesta korvausvaatimuksesta, eli 8.2.2008 lukien sekä korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RATKAISUN PERUSTELUT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arvioidessaan kysymystä siitä, onko vastaajayhtiön puolella vahingonkorvaukseen johtavaa tuottamusta käräjäoikeus keskeiseksi arviointinsa perusteeksi ottaa sen, ettei laitteiston kiinnitystä sen ohjeiden mukaisesti oltu millään tavoin varmistettu. Kantaja ei ole näyttänyt, että varmistaminen ei olisi ollut millään tavoin mahdollista. Asianmukaisen varmistuksen vuoksi kysymyksessä olevaa vahinkoa ei olisi sattunut. Tähän nähden käräjäoikeus katsoo, että vahinko ei ole aiheutunut vastaajan työntekijän tuottamuksesta, vaan kantajan omasta laiminlyönnistä. Sen vuoksi kannevaatimus on perusteettomana hylättävä. Näin tehdessään käräjäoikeus ei anna lausuntoa kannevaatimuksesta määrällisesti.

Kantaja häviää asian ja on siten velvollinen korvaamaan vastaajayhtiön oikeudenkäyntikulut asiassa. Käräjäoikeuden mielestä esillä olevassa tapauksessa ei ole perusteita velvoittaa kantajaa korvaamaan vaadittuja asianosaiskuluja, joten tämä vaatimus on hylättävä. Muilta osin vaatimus on määrällisesti hyväksytty.

Ratkaisun lopputulos ilmenee tuomiolauselmasta.

TUOMIOLAUSELMA

Kanne hylätään.

A Oy velvoitetaan suorittamaan B Ky:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista ilman arvonlisäveroa 4.940,40 euroa viivästyskorkoineen lukien kuukauden kuluttua tuomion antamisesta.

Viivästyskoron määrä on korkolain 4 §:n 1 momentin mukainen.

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet

Käräjätuomari Arto Toukosalo

TURUN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS 11.12.2009

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Turun käräjäoikeus 4. os. 9.9.2008 nro 11742
(liitteenä)

ASIA

Vahingonkorvaus

VALITTAJA

A Oy

VASTAPUOLI

B Ky

ASIAN KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

A Oy on toistanut käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevän kanteensa ja vaatinut, että B Ky velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut myös hovioikeudessa korkoineen.

B Ky on vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana ja että A Oy velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa korkoineen.

A Oy on asetettu konkurssiin 27.4.2009. Yhtiön konkurssipesän pesänhoitaja on 30.9.2009 kirjallisesti ilmoittanut, että konkurssipesä ei tule osallistumaan oikeudenkäyntiin.

Hovioikeus on 26.10.2009 ja 17.11.2009 pyytänyt A Oy:ltä kirjallista lausumaa siitä, jatkaako A Oy oikeudenkäyntiä siitä huolimatta, että konkurssipesä ei osallistu oikeudenkäyntiin. A Oy ei ole antanut hovioikeuden siltä pyytämää kirjallista lausumaa.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

A Oy on asetettu konkurssiin 27.4.2009

Konkurssilain 3 luvun 3 §.n 1 momentin mukaan jos konkurssin alkaessa on vireillä oikeudenkäynti velallisen ja kolmannen välillä konkurssipesään kuuluvasta omaisuudesta, konkurssipesälle on varattava tilaisuus jatkaa oikeudenkäyntiä. Jollei konkurssipesä käytä tätä tilaisuutta, velallinen voi jatkaa oikeudenkäyntiä.

Yhtiön konkurssipesän pesänhoitaja on 30.9.2009 kirjallisesti ilmoittanut, että konkurssipesä ei jatka oikeudenkäyntiä.

Hovioikeus on 26.10.2009 ja 17.11.2009 pyytänyt A Oy:tä ilmoittamaan, jatkaako se hovioikeudessa vireillä olevaa riita-asian oikeudenkäyntiä. Jälkimmäisessä lausumapyynnössä A Oy:tä on pyydetty toimittamaan kirjallinen lausuma hovioikeudelle määräaikaan mennessä uhalla, että A Oy:n valitus voidaan jättää sillensä, mikäli lausumaa ei toimiteta.

A Oy ei ole hovioikeuden kehotuksesta huolimatta ilmoittanut, jatkaako se oikeudenkäyntiä.

Päätöslauselma

Valitus jätetään sillensä. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.

A Oy velvoitetaan suorittamaan B Ky:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista hovioikeudessa kohtuulliseksi harkitut 1.000 euroa (ALV 0). Siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut tämän korvauksen tuomitsemispäivästä, sille on maksettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

hovioikeudenneuvos Pirkko Mikkola
hovioikeudenneuvos Kaarlo Mikkola
hovioikeudenneuvos Mika Herhi

Esittelijä: viskaali Minnimari Saari

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.