Itä-Suomen HO 29.12.2009 1229

Avustajan palkkio - Vähimmäispalkkio - Esitutkinta

Avustajan palkkio
Vähimmäispalkkio
Esitutkinta

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 29.12.2009

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Asianajaja A on valituksessaan vaatinut, että hänelle valtion varoista B:n avustamisesta käräjäoikeudessa maksettavaksi määrättyä palkkiota korotettaisiin 100 eurolla. Perusteinaan A on lausunut, että hän oli oikeutettu rikosasian vähimmäispalkkion 400 euron lisäksi saamaan palkkion B:n avustamisesta esitutkinnassa yhdeltä tunnilta.

Virallinen syyttäjä valtion edustajana ei ole antanut häneltä valituksen johdosta pyydettyä vastausta.

Perustelut

Oikeusapulain 17 §:n 1 momentin mukaan yksityisellä avustajalla on oikeus saada kohtuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä ja ajanhukasta.

Oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n mukaan palkkio maksetaan asiaan valmistautumisesta sekä asian käsittelystä esitutkintaviranomaisessa ja suullisesta käsittelystä tuomioistuimessa. Asetuksen 4 §:n mukaan valmistautumisesta palkkio maksetaan sen ajankäytön perusteella, jota voidaan pitää asian laatuun ja laajuuteen sekä suoritettuihin toimenpiteisiin nähden hyväksyttävänä. Asetuksen 2 §:n 1 momentin mukaan istuntokäsittelystä ja esitutkinnassa avustamisesta palkkio maksetaan kuitenkin aina vähintään yhdeltä tunnilta. Asetuksen 7 §:n mukaan käräjäoikeudessa suullisesti käsiteltävässä rikosasiassa palkkio avustamisesta on vähintään 400 euroa ja, jos istuntokäsittely on kestänyt pidempään kuin kolme tuntia, vähintään 600 euroa. Asetuksen 6 §:n mukaan tuntipalkkion määrä on 100 euroa.

Asetus on kirjoitettu siten, että ne toimenpiteet, jotka eivät sisälly 7 §:n mukaiseen asiakohtaiseen vähimmäispalkkioon, on erikseen mainittu. Niinpä asetuksen 7 §:n 4 momentissa säädetäänkin, että vähimmäispalkkio ei sisällä korvausta matka-ajasta. Sen sijaan asetuksessa ei ole säännöstä, jonka mukaan palkkio esitutkinnassa avustamisesta ei sisältyisi vähimmäispalkkioon. Näin ollen hovioikeus katsoo, että vähimmäispalkkioon voi sisältyä myös avustaminen esitutkinnassa.

Kysymyksessä olevassa rikosasiassa käräjäoikeus on määrännyt A:lle palkkioksi B:n avustamisesta esitutkinnassa 100 euroa, valmistautumisesta pääkäsittelyyn 200 euroa ja pääkäsittelystä 100 euroa. Palkkio on siten määrätty ajankäytön perusteella, vaikka sen yhteismäärä vastaakin asiakohtaisen vähimmäispalkkion määrää 400 euroa. Kun A katsoo, että avustamista esitutkinnassa ei voida sisällyttää vähimmäispalkkioon, hän vaatii esitutkinnassa avustamisen osalta erillistä palkkiota yhden tunnin työstä ja muiden toimenpiteiden osalta vähimmäispalkkiota. Kun hovioikeus edellä todetuin tavoin katsoo, että avustaminen esitutkinnassa voi sisältyä vähimmäispalkkioon, ja kun A:lle tässä asiassa eri toimenpiteistä maksettu palkkio on asian laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä, palkkion korottamiselle ei ole perustetta.

Päätöslauselma

Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Paavo Eestilä, Heikki Laakso, Tuija Silvento
Esittelijä Antti Hyvärinen

Viittaukset:

Itä-Suomen hovioikeuden päätös 30.6.2009 nro 640

Oikeusministeriön muistio 15.4.2008 OM 1/33/2008

Lainvoimaisuustiedot:

Korkeimman oikeuden ratkaisu 10.8.2010: Ei valituslupaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.