Itä-Suomen HO 01.12.2009 1115

Pakkotila - Rattijuopumus

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

JOENSUUN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 9.9.2009

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. RATTIJUOPUMUS
(8480/R/0007319/09)
Rikoslaki 23 luku 3 § 1

24.5.2009 JOENSUU

A on kuljettanut mopoa yleisellä tiellä nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus ajon aikana on ollut vähintään 0,63 promillea.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastaus

A on kiistänyt syytteen ja vaatinut sen hylkäämistä ensisijaisesti sillä perusteella, että jälkinauttimista on ollut niin paljon, että ajoaikaan hänen verensä alkoholipitoisuus on ollut alle 0,5 promillea. Toissijaisesti syytettä on vaadittu hylättäväksi sillä perusteella, että hän oli kuvitellut olleensa pakkotilassa.

Hänelle oli tullut ojaan ajaneelta henkilöltä puhelinsoitto, jossa oli pyydetty apua, ja A oli mieltänyt tilanteen niin vakavaksi, että hänen oli mentävä paikalle auttamaan. Jos kuitenkin katsottaisiin, ettei pakkotilasta ole ollut kysymys, tulisi hänet joka tapauksessa jättää rikoslain 6 luvun 12 §:n nojalla rangaistukseen tuomitsematta. Ainakin lievennysperusteena on huomioitava se, että liikutaan lähellä pakkotilasäännöksiä ja sovellettava rikoslain 6 luvun 8 §:n 1 momentin 4-kohtaa.

Todisteet

Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto
Vastaaja A:n kertomus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pakkotila

Pakkotilaväitettä arvioidessaan käräjäoikeus on ottanut kokonaisarvioinnissaan huomioon seuraavat seikat. Tapahtumapaikka on A:n kertomuksen mukaan sijainnut vain noin 500 metrin päässä A:n kotoa. Onnettomuus on tapahtunut sellaisella alueella, jossa oikea-aikaista viranomaisapua on säännönmukaisesti aina saatavilla. A:n ystävä on pystynyt puhumaan puhelimessa, eikä asiassa ole esitetty sellaista, että A:n olisi ollut syytä käsittää ystävänsä olevan välittömässä vakavassa hengenvaarassa.

Pakkotilan edellytykset eivät edellä kerrotuin perustein asiassa täyty. Samoin perustein käräjäoikeus katsoo, ettei asiassa täyty myöskään edellytykset olla tuomitsematta A:ta rikoksesta rangaistukseen tai edellytykset edes rangaistuksen mittaamiseksi lievennettyä asteikkoa noudattaen.

Syyksilukeminen

A on syyllistynyt siihen rikokseen, josta syyttäjä on vaatinut hänelle rangaistusta, kuitenkin niin, että A:n veren alkoholipitoisuus on ajon aikana ollut vähintään 0,5 promillea.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VASTAAJA A

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Rattijuopumus 24.5.2009

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

SAKKO
25 päiväsakkoa a 6 euroa = 150 euroa

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 23 luku 3 § 1

MUUT RIKOSOIKEUDELLISET SEURAAMUKSET

Ajokielto, jonka viimeinen voimassaolopäivä on 11.4.2010.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:

Notaari Otto Ollikainen

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 1.12.2009

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDEN PÄÄKÄSITTELYSSÄ

A on käräjäoikeuden tuomiossa selostetusta vastauksestaan ilmenevillä perusteilla ensisijaisesti vaatinut, että syyte hylätään ja hänet vapautetaan korvaamasta valtiolle päihdetutkimuskustannuksia. A on toissijaisesti vaatinut, että hänet jätetään rangaistukseen tuomitsematta tai että rangaistusta ainakin alennetaan sekä että hänelle määrättyä ajokieltoaikaa lyhennetään.

Kihlakunnansyyttäjä on vastustanut muutosvaatimuksia perusteettomina.

TODISTELU

Hovioikeudessa on esitetty sama todistelu kuin käräjäoikeudessa.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

A on häntä hovioikeudessa kuultaessa kertonut alkoholin nauttimisen suhteen kuten käräjäoikeuden tuomioon on hänen kertomakseen kirjattu. Lisäksi A on hovioikeudessa kertonut, että hänen ystävänsä oli lähtenyt hänen luotaan autolla. Ystävä oli soittanut jonkun ajan päästä ja ilmoittanut, että hän oli ajanut puuhun, sekä pyytänyt A tulemaan apuun. Ystävä oli ilmoittanut onnettomuuden tapahtuneen ennen nyppylää, mistä A oli tiennyt, että tapahtumapaikalle oli ollut noin viidensadan metrin matka. Ystävä oli kertonut, että hänellä oli ollut käsi puristuksissa, eikä siinä ollut kiertänyt veri. A oli ajanut mopolla tapahtumapaikalle hiekkatietä pitkin. Muuta liikennettä ei tiellä tuolloin ollut ollut. Ystävän kuljettama auto oli ollut tapahtumapaikalla katollaan. A oli löytänyt ystävänsä makaamasta tajuttomana. Ystävä oli ollut puristuksissa auton alla. Tämän jälkeen A oli soittanut hätäkeskukseen. A oli yrittänyt irrottaa ystäväänsä puristuksista, mutta ei ollut siinä onnistunut. Kun ambulanssi oli tullut paikalle, A oli auttanut ambulanssinkuljettajaa irrottamaan ystävänsä puristuksista. A oli suorittanut hälytysajoneuvonkuljettajatutkinnon ja ensiapukursseja sekä ollut töissä palolaitoksella.

Siltä osin kuin asiassa on kysymys A:n veren alkoholipitoisuudesta ajon aikana hovioikeudessa esitetty selvitys ei anna aihetta päätyä asiassa muuhun lopputulokseen kuin mihin käräjäoikeus on päätynyt.

Rikoslain 4 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan muun kuin saman luvun 4 §:ssä tarkoitetun, oikeudellisesti suojattua etua uhkaavan välittömän ja pakottavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen teko on pakkotilatekona sallittu, jos teko on kokonaisuutena arvioiden puolustettava, kun otetaan huomioon pelastettavan edun ja teolla aiheutetun vahingon ja haitan laatu ja suuruus, vaaran alkuperä sekä muut olosuhteet.

Lain esitöiden (HE 44/2002 vp. s. 122) mukaan pakkotilan oikeudenmukaisuus ratkeaa intressipunninnan kautta. Sen mukaan pienemmän edun on väistyttävä suuremman tieltä. Pakkotilateko on oikeudenmukainen, jos pelastettava etu on olennaisesti uhrattua etua suurempi.

A:lla ei pelkän puhelinkeskustelun perusteella ole voinut olla tarkkaa käsitystä ystävänsä vammojen vakavuudesta. Selvää kuitenkin oli ollut, että ystävän terveys oli ollut todellisessa vaarassa. A:lla oli koulutuksensa ja työkokemuksensa puolesta ollut valmiuksia antaa ensiapua ja auttaa onnettomuustilanteessa. Hän oli ollut lähellä onnettomuuspaikkaa ja näin ollen ehtinyt paikalle ennen ambulanssia. Ajetun matkan pituus oli ollut 500 metriä. Ajo oli tapahtunut mopolla yöaikaan hiekkatiellä, jossa ei tuolloin ollut ollut muuta liikennettä. Ottaen huomioon edellä mainitut seikat ja vielä A:n veren alkoholipitoisuuden määrän ajon aikana hovioikeus katsoo, että näissä olosuhteissa teosta on aiheutunut liikenneturvallisuudelle vain vähäistä vaaraa, ja että A on toiminut nyt kysymyksessä olevassa tilanteessa pakkotilassa. Siten syyte on mainitun lainkohdan nojalla hylättävä.

Näillä perusteilla hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

VASTAAJA A

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

HYLÄTYT SYYTTEET

Kohta 1: Syyte hylätään. A vapautetaan tuomitusta rangaistuksesta ja korvausvelvollisuudesta.

MUUT RIKOSOIKEUDELLISET SEURAAMUKSET

A:lle tuomittu ajokielto poistetaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Maija Liisa Kilpeläinen, Juha Halijoki, Sirpa Pulkkinen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.