Itä-Suomen HO 12.11.2009 1052

Oikeusapu - Avustajan palkkio - Pääkäsittelyn peruuntuminen - Valituksen jääminen sillensä

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS 12.11.2009

SELOSTUS ASIASTA

Hovioikeus on, A:n valitettua käräjäoikeuden tuomiosta ja kihlakunnansyyttäjän ja B:n vastattua valitukseen, 27.5.2009 tekemällään päätöksellä päättänyt toimittaa asiassa pääkäsittelyn 29.9.2009.

A on laillista estettä ilmoittamatta jäänyt henkilökohtaisesti saapumatta pääkäsittelyyn. Sen vuoksi ja kun asian käsittely olisi edellyttänyt A:n henkilökohtaista läsnäoloa, hovioikeus on 29.9.2009 julistamallaan päätöksellä jättänyt A:n valituksen oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 20 §:n 1 momentin nojalla sillensä. Kysymys valtion varoista maksettavista palkkioista ja kulujen korvauksista asianajaja C:lle A:n puolustamisesta hovioikeudessa ja asianajaja D:lle B:n avustamisesta hovioikeudessa on hovioikeuslain 8 §:n 2 momentin mukaisesti siirretty vahvennetun istunnon käsiteltäväksi.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusapulain 17 §:n 1 momentin mukaan yksityiselle avustajalle vahvistetaan kohtuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä ja ajanhukasta sekä korvaus kuluista. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin avustajalle maksettavien palkkioiden ja korvausten perusteista. Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan puolustajalle maksetaan valtion varoista palkkio noudattaen soveltuvin osin, mitä oikeusapulain 17 §:ssä säädetään avustajan palkkiosta.

Oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n 1 momentin mukaan palkkio avustajalle maksetaan tehtävään käytetyn ajan perusteella, jollei jäljempänä asetuksessa toisin säädetä. Istuntokäsittelystä ja esitutkinnassa avustamisesta palkkio maksetaan kuitenkin aina vähintään yhdeltä tunnilta. Saman pykälän 2 momentin mukaan palkkion kokonaissummaa määrättäessä korvattava aika pyöristetään lähimpään puoleen tuntiin. Asetuksen 7 §:n 3 momentin mukaan, jos muutoksenhakutuomioistuimessa pidetään suullinen käsittely, palkkio avustamisesta on vähintään 400 euroa ja, jos pääkäsittely on kestänyt pidempään kuin kolme tuntia, vähintään 600 euroa.

Hovioikeuden jätettyä A:n valituksen hänen poissaolonsa vuoksi sillensä hovioikeudessa ei ole toimitettu suullista käsittelyä. Sen vuoksi palkkion määräämisessä ei ole sovellettava mainitun asetuksen 7 §:n 3 momenttia, vaan palkkio on maksettava 2 §:n ensimmäisestä virkkeestä ilmenevän pääsäännön mukaan tehtävään käytetyn ajan perusteella. Kun istuntokäsittelyä ei ole ollut, palkkiota peruuntuneen pääkäsittelyn osalta ei makseta 2 §:n 1 momentin toisen virkkeen mukaisesti vähintään yhdeltä tunnilta, vaan korvattava aika pyöristetään saman pykälän 2 momentin mukaan lähimpään puoleen tuntiin.

Päätöslauselma

Valtion varoista maksetaan asianajaja C:lle palkkioksi A:n puolustamisesta hovioikeudessa asian hoitamisen edellyttämän kohtuulliseksi harkitun työmäärän perusteella

  • valituksen tekemisestä ja valmistautumisesta pääkäsittelyyn (2 tuntia) 200 euroa
  • peruuntuneesta pääkäsittelystä (10 minuuttia) 50 euroa
  • matka-ajalta (5 tuntia) 500 euroa ja

korvaukseksi matkakuluista 157,50 euroa sekä arvonlisäveron määrä 199,65 euroa. Puolustajalle maksettavat määrät jäävät valtion vahingoksi, koska A täyttää oikeusavun korvauksetta saamisen taloudelliset edellytykset.

Valtion varoista maksetaan asianajaja D:lle palkkioksi B:n avustamisesta hovioikeudessa asian hoitamisen edellyttämän kohtuulliseksi harkitun työmäärän perusteella

  • vastauksen tekemisestä ja valmistautumisesta pääkäsittelyyn (2 tuntia) 200 euroa
  • peruuntuneesta pääkäsittelystä (10 minuuttia) 50 euroa
  • matka-ajalta (6 tuntia) 600 euroa ja

korvaukseksi matkakuluista ottaen huomioon, että D:llä on ollut kyydissään B, joka on liikuntarajoitteinen, 217,80 euroa sekä arvonlisäveron määrä 234,92 euroa.

A velvoitetaan oikeusapulain 22 §:n nojalla korvaamaan valtiolle D:lle maksettavaksi määrätyt 1.302,72 euroa. Korvaukselle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa siitä alkaen, kun kuukausi on kulunut hovioikeuden päätöksen antamispäivästä.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Mikael Krogerus, Olavi Snellman, Pertti Jokinen, Maija Liisa Kilpeläinen, Helena Lindgren, Kaarina Heino, Tanja Makkonen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.