Vaasan HO 29.12.2008 1652

Rangaistuksen mittaaminen Kohtuullistaminen - Korkea ikä Ehdollinen vai ehdoton vankeusrangaistus

KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Jyväskylän käräjäoikeuden tuomio 16.8.2007

Asia: Törkeä pahoinpitely ym.

Syyttäjä

Vastaaja A

Asianomistaja B

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. TÖRKEÄ PAHOINPITELY
Rikoslaki 21 luku 6 § 1-3

11.4.2007 LAUKAA

A on tehnyt asianomistaja B:lle ruumiillista väkivaltaa ampumalla tätä lähietäisyydeltä haulikolla oikeaan polveen. Teollaan A on aiheuttanut B:lle polvinivelen tuhoutumisen. B:lle on suoritettu päivystysoperaatio.

Pahoinpitelyssä on käytetty ampuma-asetta ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

2. VAARAN AIHEUTTAMINEN
Rikoslaki 21 luku 13 §

11.4.2007 LAUKAA

A on tahallaan aiheuttanut toiselle vakavan terveyden vaaran ampumalla sisätiloissa lähietäisyydeltä B:ta polveen. B:n takana saman pöydän ääressä on istunut asianomistaja C, jolle on teosta aiheutunut vakavan terveyden vaara.

3. AMPUMA-ASERIKOS
Ampuma-aselaki 18 § ja 101 § (1/98)

11.4.2007 LAUKAA

A on laittomasti ilman laissa säädettyä lupaa pitänyt hallussaan Tikkakoski 16-cal haulikkoa, 1 kpl panosvöitä sekä 9 kpl haulikon patruunoita.

- - -

Asianomistaja B:n vaatimukset

B on yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimukseen ja vaatinut korvauksia.

- - -

VASTAUS

1
A on kohdissa 1 ja 3 myöntänyt menetelleensä syytteessä kuvatulla tavalla.

- - -

2
A on kiistänyt syytteen kohdassa 2. Laukaus on ammuttu niin läheltä, ettei se ole voinut aiheuttaa muille vaaraa kuin B:lle.

- - -

TUOMION PERUSTELUT

Syyksilukeminen

A on syyllistynyt törkeään pahoinpitelyyn, vaaran aiheuttamiseen ja ampuma-aserikokseen siten kuin hänelle on rangaistusta vaadittu.

Seuraamuksista

Törkeästä pahoinpitelystä on tuomittava vähintään yhden vuoden vankeusrangaistukseen.

Yleinen rangaistuskäytäntö tukisi tässä ehdottoman, yli kahden vuoden vankeusrangaistuksen tuomitsemista. A on rikokset tehdessään ollut kuitenkin 74 -vuotias. A:ta ei ole aikaisemmin rangaistu. Rikoslain 6 luvun 7 §:ssä tekijän korkea ikä mainitaan yhtenä rangaistuksen kohtuullistamisperusteena eli rangaistusta lieventävänä seikkana. Käräjäoikeus on kiinnittänyt rangaistusta määrätessään huomion erityisesti tähän asiaan. Käräjäoikeus on kiinnittänyt rangaistusta määrätessään huomiota myös vastaajan maksettavaksi nyt ja mahdollisesti vielä myöhemmin tuleviin vahingonkorvauksiin.

Käräjäoikeus on katsonut, ettei rikoksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys tai tekijän aikaisempi rikollisuus näissä olosuhteissa edellytä ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitsemista.

Rikos on kuitenkin vakava ja siinä on käytetty ampuma-asetta. Sen takia ja huolimatta vastaajan korkeasta iästä ehdollista vankeusrangaistusta ei ole yksinään pidettävä riittävänä seuraamuksena. Käräjäoikeus on sen takia ja ottaen huomioon rikoslain 6 luvun 10 §:n säännös harkinnut oikeaksi, että vastaaja tuomitaan lisäksi myös yhdyskuntapalveluun. Riittävänä yhdyskuntapalvelun määränä käräjäoikeus on pitänyt alinta mahdollista määrää eli 20 tuntia.

A on antanut suostumuksensa yhdyskuntapalvelun suorittamiseen ja Kriminaalihuoltolaitoksen lausunnon mukaisesti hänen voidaan olettaa siitä suoriutuvan.

TUOMIOLAUSELMA

VASTAAJA A

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Törkeä pahoinpitely 11.4.2007
2) Vaaran aiheuttaminen 11.4.2007
3) Ampuma-aserikos 11.4.2007

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
1 vuosi 6 kuukautta vankeutta
Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla tehtävä vähennys 2 päivää.
Vapaudenmenetysaika 11.-12.4.2007
Vankeusrangaistus on ehdollinen.
Koeaika päättyy 15.9.2009.
Ehdollisen vankeuden ohessa yhdyskuntapalvelua 20 tuntia.

- - -

A velvoitetaan korvaamaan B:lle
- matkoista 50 euroa,
- vaatteista 80 euroa,
- henkisestä kärsimyksestä 700 euroa,
- kivusta ja särystä ja muusta tilapäisestä haitasta 5.000 euroa,
kaikki viivästyskorkoineen 11.4.2007 lukien.

Asian on ratkaissut: Käräjätuomari Raili Sahi sekä lautamiehet.

VAASAN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 29.12.2008

OIKEUDENKÄYNTI HOVIOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Virallinen syyttäjä on vaatinut, että A:lle tuomittua rangaistusta korotetaan ja että se määrätään ehdottomaksi.

Vastaus

Vaatimukset

A on vaatinut, että valitus hylätään.

Pääkäsittely

Hovioikeus on toimittanut asiassa pääkäsittelyn.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

- - -

Johtopäätökset rangaistusseuraamuksen osalta

Käräjäoikeus on tuominnut A:n törkeästä pahoinpitelystä, vaaran aiheuttamisesta ja ampuma-aserikoksesta yhden vuoden kuuden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja sen ohella on tuomittu 20 tuntia yhdyskuntapalvelua. Asiassa on nyt kysymys siitä, mikä merkitys rangaistusta määrättäessä on annettava sille, että A on tällä hetkellä 76-vuotias.

Rikoslain 6 luvun 4 §:n mukaan rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen. Saman luvun 7 §:n mukaan rangaistusta lieventävänä seikkana on otettava huomioon muun muassa tekijän korkea ikä, jos vakiintuneen oikeuskäytännön mukainen rangaistus johtaisi tästä syystä kohtuuttomaan tai poikkeuksellisen haitalliseen lopputulokseen. Rikoslain 6 luvun 9 §:n mukaan määräaikainen, enintään kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi, jollei rikoksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys tai tekijän aikaisempi rikollisuus edellytä ehdottomaan vankeuteen tuomitsemista.

Asiassa on riidatonta, että A on ampunut haulikolla lähietäisyydeltä pöydän ääressä istunutta B:ta oikeaan polveen. A:n mukaan B oli aikaisemmin kiusannut häntä ja hän oli ampunut B:ta polveen kurittaakseen tätä. Hovioikeus toteaa, ettei kyse ole ollut hetken mielijohteesta, vaan A oli kertomansa mukaan jo ennen tätä tapahtumaa jutellut erään tuttavansa kanssa siitä, että B:ta pitäisi kurittaa polveen ampumalla. A on hakenut aseen oman huoneistonsa makuuhuoneesta ja tarkoituksella ampunut 36-vuotiasta B:ta polveen. Teon seurauksena B:n polvinivel on tuhoutunut ja se on pitänyt protetisoida. B:lle ei ole tullut verisuonivammoja, mutta lääkärinlausunnon mukaan vamma olisi voinut olla hengenvaarallinen.

Törkeästä pahoinpitelystä minimirangaistus on yksi vuosi vankeutta. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukainen rangaistus tällaisesta teosta olisi pitkälti yli kaksi vuotta vankeutta. Oikeuskäytännön mukaista rangaistusta lievemmän rangaistuksen puolesta puhuu vain se, että A on iäkäs.

Hovioikeus on rangaistusta määrätessään ottanut huomioon, että A on jo 76-vuotias eikä häntä ole aikaisemmin rangaistu. A:ta kuultaessa hovioikeus on havainnut, että hän on ikäisekseen sekä psyykkiseltä että fyysiseltä terveydentilaltaan kohtuullisen hyvässä kunnossa. Selvää kuitenkin on, että pitkä vankeusrangaistus on tämän ikäiselle henkilölle huomattavasti raskaampi rangaistus kuin nuoremmalle henkilölle. Toisaalta A:n teko on ollut erittäin vakava ja vaarallinen ja se osoittaa hänessä suurta syyllisyyttä. Näitä eri seikkoja punnitessaan hovioikeus on pitänyt käräjäoikeuden mittaamaa yhden vuoden ja kuuden kuukauden vankeusrangaistusta pituudeltaan oikeudenmukaisena seuraamuksena A:n syyksi luetuista teoista. Sen sijaan hovioikeus katsoo, että rikoksen vakavuus ja rikoksesta ilmenevä A:n syyllisyys edellyttävät vankeusrangaistuksen tuomitsemista ehdottomana.

Lisäksi hovioikeus toteaa, että A:n maksettavaksi tuomituissa korvauksissa on kysymys tällaiseen rikokseen luonteenomaisesti liittyvän vahingon korvaamisesta. A:lle aiheutunutta vahingonkorvaus- velvollisuutta ei oteta rangaistusta mitattaessa huomioon rangaistusta alentavana seikkana.

- - -

TUOMIOLAUSELMA

VASTAAJA A

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon:

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS

1 vuosi 6 kuukautta vankeutta
Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla tehtävä vähennys 3 päivää.
Vapaudenmenetysaika 11.-13.4.2007
Vankeusrangaistus on ehdoton.

- - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:
Hovioikeudenlaamanni Robert Liljenfeldt sekä hovioikeudenneuvokset Marjukka Huuskonen ja Tuula Keltikangas.

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimaisuustiedot:

A on pyytänyt valituslupaa Korkeimmalta oikeudelta.

Korkeimman oikeuden tuomio 9.3.2009 nro 481: Ei valituslupaa.

+

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.