Turun HO 19.12.2008 2903

Ajoneuvorikkomus

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

TURUN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 2.6.2008

Syyttäjä

Kihlakunnansyyttäjä Kristian Lehtola

Vastaaja(t)

A

- - - -

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. AJONEUVORIKKOMUS
(6780/R/0003017/08)
Ajoneuvolaki 8 § 1, 51 § 1, 96 § 2 kohta 3

24.1.2008 TURKU

A on 24.1.2008 Turussa käyttänyt liikenteessä omistamaansa määräaikaiskatsastamatonta henkilöautoa - - - kuljettamalla autoa yleisillä teillä.

Vastaajan vastaus

Vastaaja on vastustanut saamansa rangaistusvaatimusta ja vaatinut sen perumista ja siirtoa B:lle. Toissijaisesti vastaaja on anonut rangaistusvaatimuksen peruuttamista tai kohtuullistamista 4 päiväsakkoon lieventävistä asianhaaroista johtuen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RATKAISU

Syyksilukeminen

A on syyllistynyt siihen, mistä hänelle on vaadittu rangaistusta.

Perustelut

A on tunnustanut kuljettaneensa määräaikaiskatsastamatonta henkilöautoa. A on katsonut, että rangaistusvaatimus tulisi kohdistaa ajoneuvon yhteisomistajalle ja haltijalle B:lle. A on myös pyytänyt, että rangaistusvaatimus peruutettaisiin tai päiväsakkojen määrää alennettaisiin tai määrätään rikesakko.

Ajoneuvolain 8 §:n mukaan moottorikäyttöistä ajoneuvoa, jota ei ole asianmukaisesti katsastettu, ei saa käyttää liikenteessä (käyttökielto).
Ajoneuvolain 9 §:n mukaan ajoneuvon omistaja tai hänen sijastaan rekisteriin ilmoitettu haltija sekä ajoneuvon kuljettaja ovat vastuussa siitä, että liikenteeseen käytettävä ajoneuvo on liikennekelpoinen ja, jos sitä edellytetään, rekisteröity ja asianmukaisesti katsastettu. A omistaa yhdessä vaimonsa kanssa kyseisen ajoneuvon, jota A on kuljettanut tapahtuma-aikana. A on ajoneuvon omistajana ajoneuvolain vastaisesti huolimattomuudesta kuljettanut määräaikaiskatsastamatonta, käyttökiellossa olevaa ajoneuvoa ja on näin syyllistynyt ajoneuvorikkomukseen.

Muut lausunnot

Rangaistusseuraamus

Auton katsastus oli viivästynyt kahdella kuukaudella. Käräjäoikeus katsoo, että viivästyminen ei ole vähäinen eikä katsastuksen unohtuminen ole kohtuullistamisperuste. Edellä mainituista syistä A:lle määrätty päiväsakkomäärä on kohtuullinen ja riittävä seuraamus.

Tuomiolauselma

Käräjäoikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

VASTAAJA

A

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Ajoneuvorikkomus 24.1.2008

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

SAKKO
8 päiväsakkoa a 73 euroa = 584 euroa

LAINKOHDAT

1) Ajoneuvolaki 8 § 1, 51 § 1, 96 § 2 kohta 3

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet

Notaari Martina Lindblom

TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO 19.12.2008

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Turun käräjäoikeus 2. os. 2.6.2008 nro 2360
(liitteenä)

ASIA

Ajoneuvorikkomus

VALITTAJA

A

VASTAPUOLI

Kihlakunnansyyttäjä Kristian Lehtola

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitus

A on vaatinut ensisijaisesti, että syyte hylätään ja hänet vapautetaan tuomitusta rangaistuksesta. Toissijaisesti A on vaatinut, että hänet tuomitaan sakkorangaistuksen sijasta 35 euron rikesakkoon. Lisäksi A on vaatinut, että valtio velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa asiassa korkoineen.

A ei ole ollut vastuussa auton katsastamisesta sillä perusteella, että hän on ollut toinen auton omistajista. Autolla on ollut rekisteriin merkitty haltija, johon vastuu katsastamisesta on A:n sijasta ajoneuvolain 9 §:n nojalla kohdistunut. Haltijan ohella vastuuseen voi edellä mainitun pykälän perusteella joutua myös ajoneuvon kuljettaja. A on kuitenkin autoa kuljettaessaan ollut perustellusti siinä uskossa, että auton haltija on huolehtinut auton katsastamisesta. Auto on ollut erittäin hyvässä kunnossa. Missään tapauksessa A:n menettely ei osoita sellaista piittaamattomuutta, ettei asiassa voitaisi määrätä päiväsakkoina tuomitun rangaistuksen sijasta rikesakkoa.

Vastaus

Syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään aiheettomana.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Ajoneuvolain 9 §:n 1 momentin mukaan ajoneuvon omistaja tai hänen sijastaan rekisteriin ilmoitettu haltija sekä ajoneuvon kuljettaja ovat vastuussa siitä, että liikenteeseen käytettävä ajoneuvo on liikennekelpoinen ja, jos sitä edellytetään, rekisteröity ja asianmukaisesti katsastettu.

Säännöksen sanamuoto on tulkinnanvarainen sen suhteen, voiko ajoneuvon omistaja olla vastuussa ajoneuvon katsastamisesta silloin, kun ajoneuvolla on muu rekisteriin ilmoitettu haltija. Tähän seikkaan ei oteta suoraan kantaa myöskään ajoneuvolakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 141/2002 vp. s. 27-28). Hallituksen esityksestä on kuitenkin pääteltävissä, ettei aikaisemmin vallinnutta oikeustilaa ole tältä osin tarkoitettu muuttaa. Ennen ajoneuvolakia asiasta oli säädetty tieliikennelain 85 §:ssä. Sen esitöistä (HE 74/1979 vp. s. 19-20) ilmenee, ettei omistajan ja rekisteriin ilmoitetun haltijan vastuu ole rinnakkaista vaan haltijan vastuu syrjäyttää omistajan vastuun. A:n rikosoikeudellinen vastuu ei siten voi tässä tapauksessa perustua ajoneuvon omistamiseen, vaan yksinomaan sen kuljettamiseen. A on ajoneuvoa kuljettamaan ryhtyessään laiminlyönyt selvittää, onko se ollut katsastettu. Määräaikaiskatsastamatonta henkilöautoa kuljettamalla A on syyllistynyt ajoneuvorikkomukseen.

Rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen 11 §:n mukaan katsastamattoman ajoneuvon käyttämisestä voidaan kuljettajalle määrätä 35 euron rikesakko. Rikesakon määrääminen tapahtuu rikesakkomenettelystä annetun lain mukaisessa menettelyssä. Rikesakon määrää poliisi tai muu laissa säädettyä valvontatehtävää suorittava virkamies. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa asiaa ei kuitenkaan ole käsitelty rikesakkomenettelyssä vaan rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain mukaisessa menettelyssä. A:n vastustettua rangaistusvaatimusta syyttäjä on saattanut asian käräjäoikeuden käsiteltäväksi yleisessä rikosasiain oikeudenkäyntijärjestyksessä. Tuomioistuin ei voi tällöin määrätä seuraamukseksi rikesakkoa eikä osoittaa asiaa rikesakkomenettelyssä käsiteltäväksi.

A:n teon moitittavuus on ollut varsin vähäistä. Auton ei ole edes väitetty olleen puutteellisessa kunnossa. Tähän nähden hovioikeus katsoo aiheelliseksi alentaa päiväsakkojen lukumäärää.

Koska syytettä ei hylätä, A:lla ei ole oikeutta saada valtiolta korvausta oikeudenkäyntikuluistaan.

Hovioikeuden ratkaisun lopputulos ilmenee tuomiolauselmasta.

VASTAAJA

A

TUOMIOLAUSELMA

Muutos käräjäoikeuden tuomiolauselmaan

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

SAKKO
4 päiväsakkoa a 73 euroa = 292 euroa

Muilta osin käräjäoikeuden tuomiolauselma jää pysyväksi.

A:n oikeudenkäyntikuluvaatimus hylätään.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

hovioikeudenlaamanni Simo Simola
hovioikeudenneuvos Sirpa Saarnilehto
viskaali Juha Karvinen (asian esittelijä)

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.