Turun HO 07.05.2007 872

Oikeudenkäyntimenettely, Kantelu tyytymättömyyden ilmoituksen hylkäämisestä, Muutoksenhaku

TURUN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS 7.5.2007

RATKAISU, JOTA KOSKEVASTA TYYTYMÄTTÖMYYDEN ILMOITUKSESTA ON KANNELTU

Toijalan käräjäoikeus 27.2.2007 nro 122

ASIA

Kantelu tyytymättömyyden ilmoituksen hylkäämisestä

KANTELIJA

C

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Vaatimus

C on määräajan palauttamista koskevaksi hakemukseksi otsikoimassaan kirjoituksessa pyytänyt, että hänelle palautetaan määräaika ilmoittaa tyytymättömyyttä käräjäoikeuden tuomioon ja valittaa siitä. Hän oli 6.3.2007 ilmoittanut Satakunnan vankilan notaarille haluavansa valittaa käräjäoikeuden tuomiosta ja tarkoittanut siten ilmoittaa tyytymättömyyttä käräjäoikeuden ratkaisuun.

Lausumat

Satakunnan vankila on hovioikeuden pyynnöstä antanut lausuman C:n hakemukseen.

Hovioikeus ei ole pyytänyt lausumaa C:n vastapuolilta viralliselta syyttäjältä ja B Oy:ltä, koska se olisi ollut ilmeisen tarpeetonta.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Hovioikeus on seuraavassa selostettavat pääasiaratkaisun perustelut huomioon ottaen tutkinut hakemuksen kanteluna tyytymättömyyden ilmoittamisen hyväksymättä jättämisestä.

C on 6.3.2007 eli tyytymättömyyden ilmoittamiselle varatun ajan kuluessa suullisesti ilmoittanut Satakunnan vankilan notaarille haluavansa valittaa käräjäoikeuden tuomiosta.

Oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 5 §:n 3 momentin ja 6 §:n mukaan vankeusrangaistusta suorittava henkilö saa rikosasiassa ilmoittaa suullisesti tyytymättömyyttä vankilan johtajalle.

C on edellä mainitun ilmoituksen tehdessään ollut suorittamassa vankeusrangaistusta ja asia, jossa annetusta tuomiosta hän on ilmoittanut haluavansa valittaa, on ollut rikosasia. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan Satakunnan vankilan notaari on ollut toimivaltainen vankilanjohtajan puolesta ottamaan vastaan tyytymättömyyden ilmoituksen. Näin ollen C on sanotussa säännöksessä edellytetyllä tavalla ilmoittanut tyytymättömyyttä käräjäoikeuden tuomioon, mikäli hänen ilmoituksensa halustaan valittaa tuomiosta on tulkittava tyytymättömyyden ilmoitukseksi.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että tyytymättömyyden ilmoituksen ollessa epäselvä tuomioistuimen on kehotettava ilmoittajaa täsmentämään ilmoitustaan (KKO 1994:79) ja lisäksi, että tyytymättömyyden ilmoitusta on tulkinnanvaraisissa tapauksissa tulkittava ilmoittajan eduksi (KKO 1999:120). Ratkaisuista voidaan päätellä, että tuomioistuimen on, kun sille annettu ilmoitus on tulkinnanvarainen ja saattaa olla tarkoitettu tyytymättömyyden ilmoitukseksi, kehotettava ilmoittajaa tulkinnanvaraisuuden poistamiseksi täsmentämään ilmoitustaan. Mitään syytä poiketa sanotusta periaatteesta ei ole myöskään silloin, kun ilmoitus tehdään vankilanjohtajalle tai sen vastaanottamiseen oikeutetulle vankilan notaarille.

Satakunnan vankilan notaari on ollut tietoinen käräjäoikeuden tuomiosta ja määräajasta ilmoittaa siihen tyytymättömyyttä. C on ennen määräajan päättymistä asioinut notaarin luona ja ilmoittanut tälle haluavansa valittaa käräjäoikeuden tuomiosta ja samalla, että hänen avustajansa hoitaa asian. C ei ole ilmoittanut, että hänen avustajansa hoitaa valituksen tekemisen lisäksi myös tyytymättömyyden ilmoittamisen. Näissä olosuhteissa on ollut tulkinnanvaraista, onko C ilmoituksellaan tarkoittanut ilmoittaa tyytymättömyyttä käräjäoikeuden tuomioon ja hänelle olisi tullut varata tilaisuus täsmentää ilmoitustaan. Kun näin ei ole menetelty, C:n ilmoitus on yllä viimeksi mainitusta korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevän periaatteen nojalla tulkittava laillisesti tapahtuneeksi tyytymättömyyden ilmoitukseksi. Näin ollen C:lle on asetettava määräaika muutoksenhakua varten.

Jos tyytymättömyyden ilmoitusta ei hyväksytä, saa siitä oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 9 §:n 3 momentin mukaan kannella hovioikeuteen. Sanottu säännös viittaa siihen, että käräjäoikeuden puheenjohtajan tai muun oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 9 §:n 2 momentissa tyytymättömyyden ilmoituksen hyväksymiseen oikeutetun käräjäoikeuden jäsenen (jäljempänä yhteisesti tuomioistuimen puheenjohtajan) tyytymättömyyden ilmoituksen hyväksyneeseen ratkaisuun ei saa lainkaan hakea muutosta ja että ilmoituksen hylänneeseen ratkaisuun saa hakea muutosta vain säännöksessä mainitulla tavalla kantelemalla hovioikeuteen. Tästä seuraa, että jos mainitussa 3 momentissa on, kuten näyttää, tarkoitettu kattavasti ja kokonaan säännellä muutoksen hakeminen tyytymättömyyden ilmoittamista koskevaan ratkaisuun, hovioikeuden vastaavaan ratkaisuun ei saa hakea muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin (ks. Tirkkonen, Suomen siviiliprosessioikeus II, Porvoo 1966, s. 512). Tällaista tulkintaa tukee myös se, ettei ole perusteltua myöntää tyytymättömyyden ilmoittajan vastapuolelle oikeutta hakea muutosta ratkaisuun, jolla hovioikeus käräjäoikeuden puheenjohtajan hylkäävästä ratkaisusta tehdyn kantelun perusteella hyväksyy tyytymättömyyden ilmoituksen, kun sanotulla vastapuolella ei ole oikeutta hakea muutosta käräjäoikeuden puheenjohtajan tyytymättömyyden ilmoituksen hyväksyvästä ratkaisusta. Selostetut seikat huomioon ottaen hovioikeuden on määrättävä, ettei hovioikeuden nyt annettavaan päätökseen saa hakea muutosta.

Päätöslauselma

Hovioikeus hyväksyy C:n tyytymättömyydenilmoituksen käräjäoikeuden tuomioon.

C oikeutetaan puhevallan menettämisen uhalla viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä tämän päätöksen antamispäivän jälkeen ennen käräjäoikeuden kanslian aukioloajan päättymistä toimittamaan Toijalan käräjäoikeuden kansliaan valituskirjelmänsä ja noudattamaan muutoinkin mitä oheisessa liitteessä A. määrätään.

C:n vastapuolen, joka haluaa vastavalittaa käräjäoikeuden tuomiosta, on puhevallan menettämisen uhalla niinikään noudatettava, mitä sanotussa liitteessä määrätään.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

hovioikeudenneuvos Pentti Mäkinen
hovioikeudenneuvos Kaarlo Mikkola
viskaali Mika Herhi (HOL 9 §)

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimaisuustiedot:

Vailla lainvoimaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.