Turun HO 16.04.2007 729

Oikeudenkäyntimenettely, Huoneenvuokra-asia, Välttämätön prosessiyhteys

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RAUMAN KÄRÄJÄOIKEUS YKSIPUOLINEN TUOMIO JA TUOMIO 16.2.2006

Kantaja

C Oy

Vastaaja

A
B

Asia

Huoneenvuokrasaatava

Vireille

18.01.2006

Käräjäoikeus on antanut asiassa oheisen liitteen mukaisen yksipuolisen tuomion 10.1.2006.

Vastaajat ovat hakeneet takaisinsaantia oheisen liitteen mukaisella hakemuksellaan. Lisäksi vastaaja A on vedonnut siihen, että kyseinen asunto on terveysviranomaisten tarkastuksessa katsottu terveysriskiksi, joten vuokralaisilla ei ole ollut vuokranmaksuvelvollisuutta.

Vastaaja A on vaatinut, että kantaja tulee velvoittaa korvaamaan vastaajille heidän oikeudenkäyntikuluistaan 3.500 euroa ja on kiistänyt kantajan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen täysin perusteettomana ja määrällisesti kohtuuttomana.

Kantajan mukaan vastaajat eivät ole esittäneet mitään sellaista syytä tuomion muuttamiselle, joka olisi voinut estää yksipuolisen tuomion antamisen. Vastaaja on ollut yhteydessä kantajan asiamieheen vuokranmaksun suhteen vasta haasteen tiedoksiannon jälkeen, eikä kantajan asiamies ole estänyt eikä olisi voinut estää vuokranmaksua. Maksamattoman vuokran määrä on myönnetty oikeaksi. Koska vastaajat ovat nostaneet täysin perusteettoman takaisinsaantihakemuksen niin kantaja vaatii, että vastaajat tulee yhteisvastuullisesti velvoittaa korvaamaan kantajalle tämän takaisinsaantihakemuksen käsittelystä aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista laskun mukaisesti 1.769,50 euroa. Kantaja on kiistänyt vastaajien esittämän oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteeltaan ja määrältään.

TUOMIOLAUSELMA

Vastaajien esittämä takaisinsaantihakemus hylätään.

Kantajan vaatimuksen mukaisesti vastaajien hallitsemaa vuokrahuoneistoa - - - - koskeva vuokrasuhde todetaan puretuksi ja vastaajat velvoitetaan heti häädön uhalla omalla kustannuksellaan muuttamaan huoneistosta ja jättämään huoneisto kantajan vapaaseen hallintaan.

Vastaajat velvoitetaan yhteisvastuullisesti kantajan vaatimuksen mukaisesti maksamaan kantajalle:

1. Pääoma:
1607,11 euroa.
Viivästyneelle määrälle on maksettava vuotuista viivästyskorkoa, jonka määrä on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen viitekorko lisättynä 7 prosenttiyksiköllä.
Korkoa on maksettava 25.10.2005 alkaen.
Selite: Erääntyneet vuokrat.

2. Korkojäämä:
8,64 euroa.
Selite: Erääntynyt viivästyskorko.

3. Oikeudenkäyntikulut:
220,00 euroa.
Viivästyneelle määrälle on maksettava vuotuista viivästyskorkoa, jonka määrä on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen viitekorko lisättynä 7 prosenttiyksiköllä.
Korkoa on maksettava kuukauden kuluttua ratkaisupäivästä alkaen.

4. Oikeudenkäynnin aikana erääntyneitä vuokria ja muita vuokrasuhteeseen perustuvia maksuja seuraavasti:
2005/11 552euroa
2005/12 552 euroa
2006/1 552 euroa
Viivästyneelle määrälle on maksettava vuotuista viivästyskorkoa, jonka määrä on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen viitekorko lisättynä 7 prosenttiyksiköllä.
Korkoa on maksettava kunkin kuukauden 3. päivästä lukien.

Lisäksi vastaajat velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan kantajalle takaisinsaantihakemuksen käsittelystä aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista 957,90 euroa.

RATKAISUN PERUSTELU

Vastaajat ovat vuokranneet kantajalta aiemmin mainitun huoneiston kirjallisella vuokrasopimuksella. Vuokranmaksun eräpäiväksi on sovittu kunkin kuukauden 2. päivä. Vastaajat ovat jättäneet maksamatta kantajan vaatimuksissa mainitun määrän vuokria. Vastaajat eivät ole useista maksukehoituksista huolimatta maksaneet velkaansa.

Vastaajat eivät ole takaisinsaantihakemuksessaan esittäneet eivätkä ole näyttäneet mitään sellaista syytä, joka olisi estänyt yksipuolisen tuomion antamisen. Vastaaja B on jäänyt kutsusta huolimatta saapumatta istuntoon ja kantaja on vaatinut asian ratkaisemista hänen osaltaan yksipuolisella tuomiolla. Asia on B:n osalta ratkaistu yksipuolisella tuomiolla. Vastaaja A on väitetyn asunnon terveysriskin osalta vedonnut sellaiseen uuteen seikkaan, jota ei voida ottaa huomioon, eikä tältä osin ole esitetty myöskään mitään näyttöä.

Koska vastaajat ovat laiminlyöneet suorittaa vuokria tuomiolauselmasta ilmenevin tavoin usealta kuukaudelta ei tämän purkamisperusteen aiheuttaneella menettelyllä voida katsoa olevan ainoastaan vähäistä merkitystä.

Vastaajat ovat hävinneet tämän asian ja heidän on korvattava kantajalle tämän oikeudenkäyntikulut. Koska takaisinsaantihakemuksen käsittelystä on aiheutunut kantajalle erityisiä kustannuksia on tässä asiassa painavia syitä velvoittaa vastaajat suorittamaan kantajalle oikeudenkäyntikuluja oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8c §:ssä säädettyä enemmälti. Tältä osin vastaajien korvattavaksi tulevien oikeudenkäyntikulujen määräksi on katsottu 957,90 euroa, joka sisältää kuluja 207,90 euroa ja palkkiota 750 euroa.

Lainkohdat

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 27 §, 34 § ja 61 §
Oikeudenkäymiskaari 12 luku 5 §, 16 § ja 17 §, 21 luku 1 §, 8 § 8c § ja 8d §.

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet

Käräjätuomari Jussi Konttinen

RAUMAN KÄRÄJÄOIKEUS YKSIPUOLINEN TUOMIO 10.1.2006

Kantaja

C Oy

Vastaajat

A
B

Asia

Huoneenvuokrasaatava

Vireille

27.10.2005

TUOMIOLAUSELMA

Kantajan vaatimuksen mukaisesti vastaajien hallitsemaa vuokrahuoneistoa - - - - koskeva vuokrasuhde todetaan puretuksi ja vastaajat velvoitetaan heti häädön uhalla omalla kustannuksellaan muuttamaan huoneistosta ja jättämään huoneisto kantajan vapaaseen hallintaan.

Vastaajat velvoitetaan yhteisvastuullisesti kantajan vaatimuksen mukaisesti maksamaan kantajalle:

1. Pääoma:
1607,11 euroa.
Viivästyneelle määrälle on maksettava vuotuista viivästyskorkoa, jonka määrä on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen viitekorko lisättynä 7 prosenttiyksiköllä.
Korkoa on maksettava 25.10.2005 alkaen.
Selite: Erääntyneet vuokrat.

2. Korkojäämä:
8,64 euroa.
Selite: Eräänt. viiv.korko.

3. Oikeudenkäyntikulut:
220,00 euroa.
Viivästyneelle määrälle on maksettava vuotuista viivästyskorkoa, jonka määrä on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen viitekorko lisättynä 7 prosenttiyksiköllä.
Korkoa on maksettava kuukauden kuluttua ratkaisupäivästä alkaen.

4. Oikeudenkäynnin aikana erääntyneitä vuokria ja muita vuokrasuhteeseen perustuvia maksuja seuraavasti:
2005/11 552,00 euroa
2005/12 552,00 euroa
2006/1 552,00 euroa
Viivästyneelle määrälle on maksettava vuotuista viivästyskorkoa, jonka määrä on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen viitekorko lisättynä7 prosenttiyksiköllä.
Korkoa on maksettava kunkin kuukauden 3. päivästä lukien.

Perustelut: Vastaajat ovat vuokranneet kantajalta aiemmin mainitun huoneiston kirjallisella vuokrasopimuksella. Vuokranmaksun eräpäiväksi sovittiin kunkin kuukauden toinen päivä.

Vastaajat ovat jättäneet maksamatta kantajan vaatimuksissa mainitun määrän vuokria ajalta 3.6.2005 - 31.12.2005. Vastaajat eivät ole useista maksukehotuksista huolimatta maksaneet velkaansa.

RATKAISUN PERUSTELU

Vastaajat ovat vastauksessaan vedonneet ainoastaan sellaiseen perusteeseen, jolla selvästi ei ole vaikutusta asian ratkaisemiseen. Vastaajien esittämillä vuokranmaksun laiminlyöntien syillä tai lupauksilla maksun tapahtumisesta tulevaisuudessa ei ole merkitystä arvioitaessa laiminlyönnin merkitystä ja siten vuokranantajan oikeutta vuokrasopimuksen purkamiseen. Myöskään vastaajien esittämällä väitteellä huoneiston puutteellisesta kunnosta ei ole merkitystä tämän asian ratkaisemisen kannalta.

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet

Notaari Anne-Mari Hahla

TURUN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS 16.4.2007

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Rauman käräjäoikeus 16.2.2006 nro 274
(liitteenä)

ASIA

Huoneenvuokra-asia

VALITTAJAT

A
B

VASTAPUOLI

C Oy

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitus

A ja B ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että käräjäoikeuden yksipuolinen tuomio ja tuomio kumotaan ja C Oy:n vaatimukset hylätään, koska vuokranantajalla ei ole oikeutta saada täyttä vuokraa kunnoltaan puutteellisesta ja terveydellistä haittaa asukkaalle aiheuttavasta asunnosta.

Vastaus

C Oy on vaatinut, että B:n valitus jätetään tutkimatta, että A:n valitus hylätään ja että nämä velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa korkoineen.

B:llä ei ole valitusoikeutta, koska asiassa on häntä vastaan annettu kaksi kertaa yksipuolinen tuomio. Asunto ei ole ollut puutteellisessa kunnossa eikä aiheuttanut terveydellistä haittaa.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

A:lla ja B:llä on heidän C Oy:n kanssa solmimansa huoneenvuokrasopimuksen nojalla yhteinen ja jakamaton oikeus hallita yhtiön omistamaa huoneistoa. Asiassa on kysymys tuon oikeuden menettämistä koskevasta vaatimuksesta ja A:n ja B:n välillä on oikeudenkäynnissä siten niin sanottu välttämätön prosessinyhteys. Silloin, kun asianosaisten välillä on sanottu yhteys, yhden asianosaisen suorittama prosessitoimi oikeudenkäynnin aikana koituu myös hänen myötäpuolensa hyväksi ja jutussa voidaan antaa vain yksi tuomio, joka on kaikkien myötäpuolten osalta samansisältöinen (Lappalainen: Siviiliprosessioikeus I, Helsinki 1995, s. 433, 435- 436, Tirkkonen: Suomen Siviiliprosessioikeus I, Porvoo 1974, s. 413 - 417). Käräjäoikeuden ei tämän vuoksi olisi tullut ratkaista asiaa B:n osalta yksipuolisella tuomiolla, vaan samansisältöisellä tuomiolla kuin A:nkin osalta ja sen olisi tullut antaa B:lle valitusoikeuden sisältävä valitusosoitus. Kerrotut seikat huomioon ottaen hovioikeus hylkää C Oy:n vaatimuksen B:n valituksen jättämisestä tutkimatta ja tutkii sen.

Pääasia

A ja B ovat vedonneet asiassa vuokran kohtuuttomuuteen selittäen, että vuokrasopimuksen kohteena ollut asunto on ollut kunnoltaan puutteellinen ja terveydelle haittaa aiheuttava.

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 23 §:n 2 momentin mukaan vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta, jolta huoneisto ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa. A:n ja B:n vetoama seikka ei siten ole käräjäoikeuden mainitsemin tavoin seikka, jolla ei olisi merkitystä asian ratkaisemisen kannalta. He ovat vedonneet mainittuun seikkaan myös käräjäoikeuteen 27.12.2005 toimitetussa lausumassa, minkä jälkeen käräjäoikeus oli 10.1.2006 antanut yksipuolisen tuomion. Heillä on oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 17 §:n 1 momentti huomioon ottaen ollut oikeus vedota mainittuun seikkaan myös käräjäoikeuden asiassa 2.2.2006 pitämässä valmisteluistunnossa ja pääkäsittelyssä, joissa istunnoissa A on ollut läsnä ja on vedonnut tuohon seikkaan.

A:n ja B:n esittämän huoneiston kuntoa koskevan edellä selostetun väitteen tutkimiseksi asia on palautettava käräjäoikeuteen.

Edellä lausutuilla perusteilla hovioikeus on ratkaissut asian päätöslauselmasta ilmenevällä tavalla.

Päätöslauselma

Käräjäoikeuden tuomio ja yksipuolinen tuomio kumotaan ja asia palautetaan käräjäoikeuteen. Asianosaisen, joka tahtoo saattaa asian käräjäoikeuden uudelleen käsiteltäväksi, on ilmoitettava siitä kirjallisesti käräjäoikeudelle kuukauden kuluessa siitä, kun palauttamispäätös on saanut lainvoiman, uhalla, että käräjäoikeuden tuomio ja yksipuolinen tuomio jäävät pysyviksi. Käräjäoikeuden tulee tilata hovioikeuden asiakirjavihko uuteen käsittelyyn. Käräjäoikeus lausukoon ratkaisussaan myös kaikista asiassa esitetyistä oikeudenkäyntikuluvaatimuksista.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Hovioikeudenneuvokset Heikki Särkilä, Pentti Mäkinen ja Kaarlo Mikkola

Esittelijä: viskaali Elina Paasivirta

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.