Itä-Suomen HO 26.04.2007 485

Yksityishenkilön velkajärjestelyn maksuohjelma - Elatusvastuun jakaminen

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

KAJAANIN KÄRÄJÄOIKEUS PÄÄTÖS 22.9.2006

Käräjäoikeus oli hyväksynyt selvittäjän ratkaisun selvittäjän hylättyä velkojien vaatimuksen maksuohjelman laatimisesta siten, että velallisen aviopuoliso osallistuisi velallisen lasten elinkustannuksiin tulojensa suhteessa. Käräjäoikeus oli katsonut, että lapsella on oikeus saada elatusta vanhemmiltaan ja että muita elatusvelvollisia ei periaatteessa ole.

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 26.4.2007

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Velkojat ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että A:n maksuohjelmaa muutettaisiin siten, että kaikkien perheessä olevien lasten elinkustannukset jaettaisiin nettotulojen mukaisessa suhteessa puolisoiden kesken, koska avioliittolain 46 §:n nojalla hakijavelallisen puolison oli osallistuttava yhteisiin menoihin myös siltä osin kuin ne koskivat velallisen lapsia.

A on vastauksessaan vastustanut muutosvaatimuksia perusteettomina ja vaatinut, että valittajat velvoitettaisiin korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa oikeusapumaksun ja omavastuuosuuden määrällä korkoineen. A.ta avustanut julkinen oikeusavustaja on vaatinut, että valittajat velvoitettaisiin korvaamaan valtiolle A:n avustamisesta hovioikeudessa aiheutuneet kustannukset korkoineen.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Avioliittolain 46 §:n 1 momentin mukaan kummankin puolison tulee kykynsä mukaan ottaa osaa perheen yhteiseen talouteen ja puolisoiden elatukseen. Säännöksen 3 momentin mukaan lapsen oikeudesta saada elatusta vanhemmiltaan säädetään lapsen elatuksesta annetussa laissa. Sanotun lain 2 §:n 1 momentin mukaan vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan.

Puolisolla ei ole lakiin perustuvaa elatusvelvollisuutta toisen puolison lapsiin nähden. Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin katsottu, että jos perheessä asuu toisen puolison lapsi (ns. uusperhe), perheen jokapäiväisten menojen osalta ei voida tehdä eroa yhteisten ja toisen puolison lasten kesken. Aviopuolison on avioliittolain 46 §:n mukaan osallistuttava perheen yhteisiin elatusmenoihin myös siltä osin kuin ne koskevat toisen puolison lapsia, eli perheen sisällä ei saa ylläpitää elintasoeroja. Toisen puolison lapsista aiheutuviin erityisiin menoihin kuten esimerkiksi päivähoitomaksuun "isä- tai äitipuolella" sitä vastoin ei ole velvollisuutta osallistua. (Koskelo-Lehtimäki: Yksityishenkilön velkajärjestely, 1997, s. 178)

Hovioikeus katsoo, että A:n maksuvaraa laskettaessa perheen kaikkien lasten välttämättömät elinkustannukset on oikeuskirjallisuudessa esitetyn kannan mukaisesti jaettava puolisoiden nettotulojen mukaisessa suhteessa.

Maksuohjelma on näiltä osin laadittava uudelleen.

Päätöslauselma

Käräjäoikeuden päätös kumotaan muutoin paitsi selvittäjälle maksettavaksi määrättyjen kulujen korvauksen ja palkkion osalta.

Asia palautetaan käräjäoikeuteen uuden maksuohjelman laatimista varten. Käräjäoikeuden tulee, tämän päätöksen saatua lainvoiman, ottaa asia omasta aloitteestaan uudelleen käsiteltäväksi. Käräjäoikeuden vahvistamaa maksuohjelmaa on kuitenkin noudatettava, kunnes uusi ohjelma vahvistetaan.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:
Markku Ukkola, Helena Lindgren ja Sisko Heimonen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.