Helsingin HO 19.04.2007 1314

Oikeudenkäyntikulut - Sovinto hovioikeudessa

Ratkaisupäivä: 19.4.2007
Diaarinumero: S 06/2212
Ratkaisunumero: 1314

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

VANTAAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 29.5.2006

Kantaja
A

Vastaaja
Blue 1 Oy

Asia
Työsuhteen irtisanominen/purkaminen

Kantajan vaatimukset

Kantaja A on vaatinut, että käräjäoikeus velvoittaa vastaajan Blue 1 Oy:n

1) suorittamaan kantajalle kesäkuun 2003 palkasta perusteettomasti pidätetyt 307,36 euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 25.3.2003 lukien

2) suorittamaan kantajalle irtisanomisajan palkkaa saamatta jääneen kolmen kuukauden irtisanomisaikaa vastaavan määrän 20.912,58 euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 30.9.2004 lukien

3) suorittamaan kantajalle vahingonkorvauksena työsuhteen perusteettomasta päättämisestä 24 kuukauden palkkaa vastaavan määrän eli yhteensä 167.300,64 (6.970,86 e/kk x 24 kk) euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 30.9.2004 lukien

4) korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut 42.341,94 euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun on kulunut kuukausi tuomion antamisesta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastaajan vastaus
Blue 1 Oy on myöntänyt kantajan sairausajan palkkaa vastaavan vaatimuksen, mutta vaatinut, että käräjäoikeus

1) muutoin hylkää kanteen kokonaisuudessaan, sekä

2) velvoittaa kantajan korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut 29.151,31 eurolla laillisine korkoineen laskettuna siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut korvauksen tuomitsemispäivästä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Käräjäoikeuden ratkaisu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tuomiolauselma

Blue 1 Oy velvoitetaan suorittamaan A:lle kesäkuun 2003 palkasta pidätetyt 307,36 euroa viivästyskorkoineen 25.6.2003 lukien, irtisanomisajan palkkaa 20.912,58 euroa viivästyskorkoineen 30.12.2004 lukien, korvaukseksi työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä 37.091,91 euroa viivästyskorkoineen 29.5.2006 lukien ja korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 34.143,42 euroa viivästyskorkoineen 29.6.2006 lukien.

Blue 1 Oy velvoitetaan suorittamaan Työttömyysvakuutusrahastolle korvaukseksi kantajalle 31.12.2004 - 30.6.2005 väliseltä ajalta maksetusta työttömyysturvalaissa tarkoitetusta ansioon suhteutetusta työttömyyspäivärahasta 4.733,25 euroa viivästyskorkoineen 29.6.2006 lukien. Korvaus maksetaan Työttömyysvakuutusrahaston tilille.

Viivästyskoron määrä määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti.

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:
Käräjätuomari Marjatta Kaskenmäki

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO 19.4.2007

Asian käsittely hovioikeudessa

Asianosaiset ovat, A:n valitettua ja Blue1 Oy:n vastavalitettua käräjäoikeuden tuomiosta, hovioikeuden pääkäsittelyssä 12.4.2007 pyytäneet, että hovioikeus vahvistaa heidän tekemänsä sovintosopimuksen jättäen hovioikeusvaiheen oikeudenkäynti- ja asianosaiskuluja koskevan korvausvelvollisuuden erikseen hovioikeuden päätettäväksi.

Hovioikeus on 12.4.2007 julistamallaan päätöksellä nro 1293 vahvistanut sovinnon.

Hovioikeuden ratkaisu oikeudenkäyntikulujen osalta

Perustelu

Hovioikeuden ratkaistavana on kysymys siitä, miten asianosaisten oikeudenkäyntikuluja hovioikeudessa koskevat vaatimukset on ratkaistava tilanteessa, jossa asia on muilta osin sovittu.

Molemmat asianosaiset ovat hovioikeuteen toimittamistaan kirjelmistä ilmenevällä tavalla vaatineet, että vastapuoli velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa korkoineen. Yhtiö on toissijaisesti vaatinut, että asianosaiset saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa vahinkonaan.

Asianosaiset ovat ilmoittaneet oikeudenkäyntikulujensa kokonaismääräksi, A arvonlisäveroineen 30.148,28 euroa ja yhtiö arvonlisäverottomana 13.777,74 euroa. Yhtiö on paljoksunut A:n oikeudenkäyntikulujen määrää siltä osin kuin kokonaistuntimäärä on ylittänyt 47,25 tuntia ja keskimääräinen arvonlisäveroton tuntiveloitushinta 280 euroa. A ei ole määrältään paljoksunut yhtiön vaatimusta.

Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta koskevassa oikeudenkäymiskaaren 21 luvussa ei ole säännöstä sen varalta, että asianosaiset ovat sopineet asian. Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 1996:131 on selvitetty niitä periaatteita, jotka on otettava huomioon kulukysymystä tällaisessa tilanteessa ratkaistaessa. Nyt kysymyksessä olevassa asiassa on mainitusta korkeimman oikeuden ratkaisusta poiketen jo olemassa käräjäoikeuden tuomio, jonka lopputulos on sovinnon ohella otettavissa huomioon kulukysymyksen arvioinnin lähtökohtana oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta hovioikeuden osalta harkittaessa. Toisaalta asiassa on soveltuvin osin otettava huomioon oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 16 §:n 1 momentin säännös, jonka mukaan jos alemman tuomioistuimen päätökseen haetaan muutosta, velvollisuus korvata oikeudenkäyntikulut ylemmässä tuomioistuimessa on määrättävä sen mukaisesti, mitä muutoksenhakumenettelyssä on tapahtunut ja onko asianosainen voittanut vai hävinnyt muutoksenhaun.

Vahvistetun sovinnon mukaisesti yhtiö on sitoutunut suorittamaan A:lle korvaukseksi perusteettomasta irtisanomisesta käräjäoikeuden tuomitseman määrän lisäksi seitsemän kuukauden palkkaa vastaavan määrän. Muutoin sovinto vastaa pääosin käräjäoikeuden tuomiota, jonka mukaan yhtiö oli muun ohella velvoitettu korvaamaan A:n kohtuulliset oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa. Vahvistettu sovinto merkitsee myös, että yhtiö on lähes kaikilta osin luopunut omassa vastavalituksessaan esittämistään vaatimuksista ja että A:n voidaan katsoa osittain voittaneen oman muutoksenhakunsa. Vaikka sovinnossa ei ole kysymys tuomioistuimen ratkaisusta ja sovinto ei edellä mainitussa korkeimman oikeuden ratkaisussa todetulla tavalla monesta eri syystä välttämättä vastaa todennäköistä tuomioistuimen ratkaisua asiassa, hovioikeus toteaa, että A:n hovioikeudessa esittämät vaatimukset ovat asiassa esitettyyn selvitykseen nähden olleet perusteltuja, mikä ilmenee myös vahvistetusta sovinnosta ja sen perusteluista.

A:n osittain häviämä määrältään suurin vaatimus on kuten korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2002:71 koskenut perusteettomasta työsopimuksen päättämisestä suoritettavaa korvausta. Koska tällaisen korvauksen määräämiseen asian luonteesta johtuen liittyy harkintaa, korvausvaatimus esitetään sanotusta korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevällä tavalla työsopimuksen päättämistä koskevissa riidoissa tyypillisesti enimmäismääräisen luonteisena. Tällaisena sitä voidaan pitää myös tässä tapauksessa, vaikka kysymys onkin ollut muutoksenhausta käräjäoikeuden tuomioon. Vaatimuksen määrään vaikuttavien seikkojen käsittelyllä ei tämänkään vuoksi ole ollut kovin suurta vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään. A:lle perusteettomasta irtisanomisesta käräjäoikeuden tuomiossa määrättyä kuuden kuukauden palkkaa vastaavaa lähes 42.000 euron korvausta on sovintosopimuksessa korotettu seitsemän kuukauden palkkaa vastaavalla lähes 49.000 euron korvauksella, joka viimeksi mainittu korvaus on sovittu maksettavaksi A:n irtisanomisesta aiheutuneesta aineettomasta vahingosta. Näissä olosuhteissa on perusteltua katsoa, että A:lla on edellä tässä kappaleessa mainitusta korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevät seikat huomioon ottaen oikeus saada täysi korvaus tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuneista kohtuullisista oikeudenkäyntikuluistaan hovioikeudessa.

Asian laatuun ja laajuuteen sekä sen vaatimaan työmäärään ja asianosaisten vastapuolen oikeudenkäyntikuluja koskeviin lausumiin nähden hovioikeus harkitsee A:n avustajan hovioikeuden osalta suorittamien toimenpiteiden vaatimaksi kohtuulliseksi kokonaistuntimääräksi 50 tuntia, mikä vastaa yhtiön asiamiehen vastaavilta osin vaatimaa kokonaistuntimäärää. Kohtuullisena A:n avustajan tuntiveloituksen määränä voidaan pitää yhtiön hyväksymää 280 euron arvonlisäverotonta korvausta, mitä vastaavaa tuntiveloitusta yhtiönkin asiamies on käyttänyt omassa laskutuksessaan. Näin ollen yhtiön A:lle korvattavien arvonlisäverottomien oikeudenkäyntikulujen määräksi tulee 14.000 euroa ja arvonlisäveron osuudeksi 3.080 euroa. A:n avustajan laskussa esitettyjen kulujen osalta korvaus tuomitaan vaaditun 538,88 euron määrän mukaisesti.

Tuomiolauselma

Blue1 Oy velvoitetaan suorittamaan A:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista hovioikeudessa 17.618,88 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua hovioikeuden tuomion antamispäivästä lukien.

Blue1 Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimukset hovioikeudessa hylätään.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:
Hovioikeudenlaamanni Raija Karppinen
Hovioikeudenneuvos Matti Rintala
Määräaikainen hovioikeudenneuvos Hannu Rantalainen

Lainvoimaisuustiedot:
Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.