Kouvolan HO 20.12.2005 1442

Metsästysrikos

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

HEINOLAN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 25.8.2005

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. METSÄSTYSRIKOS

16.10.2004 HEINOLA

A on törkeästä huolimattomuudesta oikeudettomasti osallistuessaan B:n kylässä hirvijahtiin ampunut kaksi kertaa hirvinaarasta, jota on seurannut noin viiden metrin etäisyydellä alle vuoden ikäinen vasa. Hirviemä on löydetty seuraavana päivänä kuolleena.

Vaihtoehtoinen syyte

1. Metsästysrikkomus
A on huolimattomuudesta oikeudettomasti osallistuessaan B:n kylässä hirvijahtiin ampunut kaksi kertaa hirvinaarasta, jota on seurannut noin viiden metrin etäisyydellä alle vuoden ikäinen vasa. Hirviemä on löydetty seuraavana päivänä kuolleena.

Syyttäjän muut vaatimukset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Muu vaatimus
A on tuomittava menettämään valtiolle hirviemän arvona 1.260 euroa.

Vastaajan vastaus

A tunnustaa menetelleensä muutoin syytteessä kerrotulla tavalla, mutta hän ei ole menetellyt törkeän huolimattomasti. A kiistää syyllistyneensä metsästysrikokseen mutta myöntää syyllistyneensä metsästysrikkomukseen. Menettelynsä ei ollut törkeän huolimatonta, koska hän on kokenut ja hyvä ampuja eikä ole huolimaton metsällä. Aiemmin avotähtäimellisellä kiväärillä ampuneena perimällään 3 -kertaisella suurennuksella varustetulla kiikaritähtäimellisellä kiväärillä tähtäimen läpi lähellä 20-40 metrin etäisyydellä ollut hirvieläin ei näkynyt kokonaan vaan vain harmaata eläintä. Hän oli vahingossa tähdännyt väärään hirveen erittäin nopeassa tilanteessa ja vahingossa ampunut emää sitä lähellä kulkeneen vasan sijasta.

A myöntää hirviemän arvon menettämisseuraamusvaatimuksen perusteeltaan, koska tällainen vahinko on tapahtunut. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Syyksilukeminen
A on menetellyt toissijaisessa rangaistusvaatimuksessa kerrotulla tavalla ja syyllistynyt metsästysrikkomukseen.

Syyksilukemisen perustelut
Syyksilukeminen perustuu vastaajan syyttäjän toissijaisen rangaistusvaatimuksen teonkuvauksen mukaisen menettelyn tunnustamiseen ja syytteen myöntämiseen oikeaksi. Vastaaja on syyllistynyt metsästysrikkomukseen. Käräjäoikeus A:n oman ja todistaja C:n kertomuksen perusteella arvioi, että A:n menettely tämän kertoman mukaisessa ampumistilanteessa on ollut huolimatonta, ei kuitenkaan törkeän huolimatonta.

Hylätty syyte
1. Metsästysrikos 16.10.2004 Heinola

Hylkäämisen perustelut

Käräjäoikeus katsoo jääneen vakuuttavasti näyttämättä, että A on hänen kertomuksella selvitetyssä nopeassa ampumistilanteessa ase- ja ampumisolosuhteissa ollut törkeän huolimatonta. A:n kokemattomuus perimänsä aseen kiikaritähtäimen käytössä on voinut nopeassa ampumistilanteessa aiheuttaa virheelliset ampumissuoritukset, kun etukäteen ei ollut tiedossa, että alueella liikkuu emä alle vuoden vanhan vasan kanssa.

Menettämisseuraamus
A on myöntänyt hävitetyn hirven arvon menettämisseuraamusvaatimuksen perusteeltaan. Kun A:n kertoman mukaan emähirvi oli keskikokoinen, käräjäoikeus hyväksyy metsästyslain 80 §:n ja maa- ja metsätalousministeriön elävän riistaeläimen ohjeellisista arvoista annetun asetuksen ( 824/2001) mukaiseksi arvoksi syyttäjän vaatiman keskimääräisen arvon 1.260 euroa (840 - 1680 euroa eläimeltä).

Rangaistusseuraamus

A tuomitaan metsästysrikkomuksesta sakkorangaistukseen, mikä on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen sekä siitä ilmenevään tekijän syyllisyyteen.

Lopputulos

Käräjäoikeuden ratkaisun lopputulos ilmenee oheiselta tuomiolauselmalta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Metsästysrikkomus 16.10.2004

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

SAKKO
20 päiväsakkoa a 30 euroa = 600 euroa

LAINKOHDAT
1) Metsätyslaki 37 § 1 ja 74 § 1 momentti 2 kohta
Metsästysasetus 25 § 2

KORVAUSVELVOLLISUUS
A tuomitaan menettämään valtiolle hirviemän arvona 1.260 euroa (Metsästyslaki 80 § 1 momentti)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Markku Vuorio ja lautamiehet

KOUVOLAN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 20.12.2005

Valitus

Syyttäjä on vaatinut, että A tuomitaan metsästysrikkomuksen sijasta metsästysrikoksesta ja että sakkorangaistusta korotetaan. Syyttäjä on perustellut vaatimuksiaan sillä, että A on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen ampuessaan kiikaritähtäimellä varustetulla kiväärillä korokelavalta hyvältä ampumapaikalta kaksi kertaa hirviemään, vaikka hänen on täytynyt havaita emää seuraavan alle vuoden ikäinen vasa.

Vastaus
A on kiistänyt muutosvaatimukset.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut
A on ampunut hirveä, jota on seurannut vuotta nuorempi vasa. Tällainen hirvi on metsästysasetuksen 25 §:n nojalla aina rauhoitettu eikä sitä metsästyslain 37 §:n 1 momentin mukaan saa metsästää tai vahingoittaa. Rikoslain 48a luvun 1 §:n 2 kohdan mukaan oikeudettomasti kyseisenkaltaista rauhoitusta vastoin tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta metsästävä on tuomittava metsästysrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Metsästyslain 74 §:n 1 momentin 2 kohdassa puolestaan on säädetty, että 37 §:ssä tarkoitettua rauhoitettua eläintä tahallaan tai huolimattomuudesta metsästävä on tuomittava metsästysrikkomuksesta sakkoon, mikäli teko ei ole metsästysrikoksena rangaistava.

Metsästysrikosta koskevan säännöksen esitöissä (HE 203/2001) painotetaan metsästyksen luonteeseen kuuluvaa korostunutta huolellisuusvelvoitetta. Huolellisuus metsästettäessä edellyttää, että metsästäjä varmistuu ampumatilanteessa kohteestaan. Huolellisuusvelvoite perustuu turvallisuustekijöihin sekä suojelullisiin ja riistanhoidollisiin näkökohtiin.

A on rikkonut olennaisesti tärkeitä metsästykseen liittyviä huolellisuusvelvoitteita. A:n olisi pitänyt varmistua siitä, ettei hirvinaarasta seuraa vuotta nuorempi vasa sekä siitä, että ampuu oikeaa kohdetta. A on vedonnut siihen, että tilanne on ollut nopea ja hän on erehdyksessä ampunut väärää hirveä. Huolellisuusvelvoite edellyttää tällaisessa nopeassa tilanteessa ampumisesta pidättäytymistä, jos metsästäjä ei voi varmistua kohteestaan.

A on käyttänyt asetta, jonka tehokas kiikari on hänen kertomansa mukaan aiheuttanut sen, että lähellä olevat hirvet on ollut vaikea hahmottaa. Hän on laukaissut aseensa siitä huolimatta liikkuvaan kohteeseen. Korostuneen huolellisuusvelvoitteen mukaisesti A:n olisi tilanteessa tullut olla erityisen varovainen ja jättää ampumatta, kun ei ole voinut riittävällä tavalla varmistua kohteesta.

A:n menettely tilanteessa osoittaa välinpitämättömyyttä metsästyksessä noudatettavaa huolellisuusvelvoitetta kohtaan. Teko on katsottava tehdyksi törkeästä huolimattomuudesta.

Tuomiolauselma

Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Metsästysrikos 16.10.2004

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

SAKKO
30 päiväsakkoa a 30 euroa = 900 euroa

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 48a luku 1 § /2
Metsästyslaki 37 § 1
Metsästysasetus 25 § 2

KORVAUSVELVOLLISUUS

A tuomitaan menettämään valtiolle hirviemän arvona 1.260 euroa. (Metsästyslaki 80 § 1 momentti)

Muilta osin käräjäoikeuden tuomio jää voimaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Seppo Ikävalko, Tapani Vasama, Ismo Kovanen
Esittelijä: Heli Hartikainen

Lainvoimaisuustiedot:
Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.