Itä-Suomen HO 28.09.2004 1288

Oikeudenkäyntikulut, Rikosasia, Valtion korvausvastuu

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

NURMEKSEN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 10.9.2003

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. LIIKENNETURVALLISUUDEN VAARANTAMINEN
(6520/R/0000139/03)
Rikoslaki 23 luku 1 § 1 (545/99)
Tieliikennelaki 23 § 1 ja 30 §

10.3.2003 JUUKA

A on kuljettaessaan omistamaansa pakettiautoa mutkaisella Nunnanlahdentiellä erittäin huonoissa keli- ja sääolosuhteissa laiminlyönyt sovittaa ajoneuvon nopeuden sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus olisi edellyttänyt käyttämällä liikenneolosuhteisiin nähden liiallista 70-80 kilometrin tuntinopeutta sekä riittävästi nopeutta hiljentämällä erityisesti varoa tiellä polkupyörällä vastaantullutta lasta, B:tä, sillä seurauksella, että pakettiauto on jarrutuksesta ja väistöliikkeestä huolimatta törmännyt B:hen, joka on kuollut törmäyksessä saamiinsa vammoihin. Myös pakettiauto on vaurioitunut. A on tienkäyttäjänä huolimattomuudesta rikkonut tieliikennelakia tavalla, joka on aiheuttanut vähäistä suurempaa vaaraa toisen turvallisuudelle.

2. KUOLEMANTUOTTAMUS
(6520/R/0000139/03)
Rikoslaki 21 luku 8 §

10.3.2003 JUUKA

A on syytekohdassa 1 kerrotulla menettelyllä huolimattomuudellaan aiheuttanut B:n kuoleman.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asianomistajien vaatimukset

C ja D ovat yhtyneet virallisen syyttäjän rangaistusvaatimukseen ja vaatineet, että A velvoitetaan korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa 2.591,50 eurolla.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastaus

A on kiistänyt syytteet liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kuolemantuottamuksesta sekä vaatinut syytteiden ja ruumiinavauskustannusten korvausvaatimuksen hylkäämistä. Suomen valtio on velvoitettava korvaamaan A:n oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä esitetyillä perusteilla käräjäoikeus katsoo, ettei A ole menettelyllään aiheuttanut B:n kuolemaa.

Syyksilukeminen

A on 10.3.2003 Juuassa

1. kuljettaessaan omistamaansa pakettiautoa mutkaisella Nunnanlahdentiellä laiminlyönyt sovittaa ajoneuvon nopeuden sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus olisi edellyttänyt käyttämällä liikenneolosuhteisiin nähden liiallista 70 kilometrin tuntinopeutta sekä erityisesti varoa tiellä polkupyörällä vastaantullutta lasta B:tä. A on tienkäyttäjänä huolimattomuudesta rikkonut tieliikennelakia tavalla, joka on aiheuttanut vähäistä suurempaa vaaraa toisen turvallisuudelle.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SYYTETTY A

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen 10.3.2003

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

SAKKO
30 päiväsakkoa a 24 euroa = 720 euroa

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 23 luku 1 § 1
Tieliikennelaki 23 § 1
Tieliikennelaki 30 §

HYLÄTYT SYYTTEET

2. Syyte kuolemantuottamuksesta 10.3.2003 hylätään

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Juha Halijoki

Lautamiehet: Aune Hämynen, Väinö Jänönen, Kaisa Tolonen.

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 28.9.2004

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDEN PÄÄKÄSITTELYSSÄ

Kihlakunnansyyttäjä Terhi Heinonen on vaatinut, että A tuomittaisiin rangaistukseen käräjäoikeuden tuomiossa selostetun syyttäjän rangaistusvaatimuksen 2 kohdan mukaisesti kuolemantuottamuksesta ja että A velvoitettaisiin korvaamaan valtiolle ruumiinavauskustannukset 768,66 euroa.

C ja D ovat vaatineet, että A tuomittaisiin rangaistukseen käräjäoikeuden tuomiossa selostetun syyttäjän rangaistusvaatimuksen 2 kohdan mukaisesti kuolemantuottamuksesta ja että A velvoitettaisiin korvaamaan heidän yhteiset oikeudenkäyntikulunsa käräjäoikeudessa 2.591,50 eurolla korkoineen ja hovioikeudessa 4.896,54 eurolla korkoineen.

A on vastustanut muutosvaatimuksia ja vaatinut, että valtio sekä C ja D velvoitettaisiin yhteisvastuullisesti korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa 1.457,90 eurolla korkoineen.

A on myöntänyt C:n ja D:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksesta hovioikeudessa määrältään 3.000 euroa.

C ja D ovat myöntäneet A:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrältään.

Syyttäjä on jättänyt A:n valtioon kohdistaman oikeudenkäyntikuluvaatimuksen hovioikeuden harkintaan.

TODISTELU

Hovioikeudessa on esitetty sama kirjallinen todistelu kuin käräjäoikeudessa ja kuultu A:ta henkilökohtaisesti todistelutarkoituksessa.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Hovioikeuden pääkäsittelyssä ei ole tullut ilmi sellaisia seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida näyttöä toisin kuin käräjäoikeus on sitä arvioinut. Hovioikeus on tehnyt näytöstä samat johtopäätökset ja saman oikeudellisen arvion kuin käräjäoikeus.

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 1a §:n 1 momentin mukaan jos syyttäjän syyte tai muu vaatimus hylätään tai jätetään tutkimatta taikka jää sillensä, valtio on vastaajan vaatimuksesta velvollinen korvaamaan vastaajan kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Sanotun lain 9 luvun 8 §:n 2 momentin mukaan virallisen syyttäjän syytteeseen yhtyneen asianomistajan velvollisuudesta korvata vastaajan oikeudenkäyntikulut ja hänen oikeudestaan saada vastaajalta korvaus sellaisista kuluista on soveltuvin osin voimassa mitä oikeudenkäymiskaaren 21 luvussa säädetään. Asianomistajan on kuitenkin vastattava ainoastaan puhevallan käyttämisestä aiheutuneista erityisistä kuluista.

Hovioikeudessa on ollut kysymys vain käräjäoikeudessa hylätystä, syytteen 2 kohdassa selostetusta kuolemantuottamuksesta. Koska A:han kohdistettu syyte kuolemantuottamuksesta hylätään, valtio on velvollinen korvaamaan A:n kohtuulliset oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa.

C:n ja D:n puhevallan käyttämisestä ei ole aiheutunut A:lle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa tarkoitettuja erityisiä kuluja. Näin ollen A:n vaatimus C:n ja D:n velvoittamisesta korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa on hylättävä.

Tuomiolauselma

Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 1a §:n nojalla valtio velvoitetaan suorittamaan A:lle korvaukseksi kohtuullisista oikeudenkäyntikuluista hovioikeudessa 1.457,90 euroa, mikä määrä muodostuu avustajan palkkiosta 1.100 eurosta, avustajan matkakuluista 95 eurosta ja arvonlisäverosta 262,90 eurosta. Oikeudenkäyntikulujen korvaukselle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa siitä alkaen, kun kuukausi on kulunut hovioikeuden tuomion antamispäivästä.

A:n C:hen ja D:hen hovioikeudessa kohdistama oikeudenkäyntikuluvaatimus hylätään.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Markku Arponen, Helena Lindgren ja Heimo Kiviranta
Valmistelija Liisa Laatikainen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.