Rovaniemen HO 09.10.2003 685

Asianomistaja, Korvausvelvollisuus oikeudenkäyntikuluista ja todistelukustannuksista

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Syyttäjä oli vaatinut B:lle rangaistusta pahoinpitelystä. A oli yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimukseen ja vaatinut B:n velvoittamista maksamaan hänelle korvausta kivusta ja särystä sekä pahoinpitelyn johdosta aiheutuneista kustannuksista.

B oli kiistänyt syytteen ja A:n korvausvaatimukset perusteeltaan sekä A:n korvausvaatimuksen kivusta ja särystä myös määrältään.

Käräjäoikeus oli katsonut jääneen näyttämättä, että B olisi tehnyt ruumiillista väkivaltaa A:lle ja hylännyt syytteen sekä A:n korvausvaatimukset. Käräjäoikeus oli velvoittanut A:n korvaamaan valtiolle sen varoista B:n oikeudenkäyntiavustajalle maksetun korvauksen ja todistaja C:lle valtion varoista maksetut todistelukustannukset.

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitus

A on vaatinut, että hänet vapautetaan velvollisuudesta korvata valtiolle B:n avustajalle sen varoista käräjäoikeudessa maksettavaksi määrätty korvaus ja todistelukustannukset käräjäoikeudessa yhteensä 2 142,34 euroa korkoineen ja että valtio velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa korkoineen.

A on lausunut, että käräjäoikeus ei ollut perustellut, minkä vuoksi hänet oli velvoitettu korvaamaan valtiolle sen varoista syytetyn oikeudenkäyntiavustajalle maksettavaksi määrätty korvaus ja todistaja C:lle maksetut todistelukustannukset. A:ta ei ollut myöskään kuultu siitä mahdollisuudesta, että käräjäoikeus hylkäisi syytteen ja harkitsisi A:n velvoittamista korvaamaan kustannuksia valtiolle. Asiassa ei ollut perusteita velvoittaa A:ta korvaamaan valtion oikeudenkäyntikuluja. A oli pahoinpitelyn vuoksi vammautunut vaikeasti ja syyttäjä oli hänen tekemänsä rikosilmoituksen ja suoritetun esitutkinnan perusteella nostanut syytteen B:tä vastaan. A oli käräjäoikeudessa yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimukseen ja esittänyt oman vahingonkorvausvaatimuksensa. Käräjäoikeus oli A:n yllätykseksi hylännyt syytteen näytön epäselvyyden vuoksi. A:n velvoittaminen korvaamaan valtion oikeudenkäyntikulut oli oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 a §:n ja 8 b §:n nojalla täysin kohtuutonta. A olisi virallisen syyttäjän ajaessa syytettä voitu teoriassa velvoittaa korvaamaan valtiolle vain ne lisäkustannukset, jotka olivat aiheutuneet A:n omista toimenpiteistä oikeudenkäynnissä. A:n korvausvaatimukset eivät olleet aiheuttaneet valtiolle lisäkustannuksia. A:n velvoittamiselle korvaamaan todistelukustannukset valtiolle ei ollut oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 8 §:n 3 momentin mukaisia edellytyksiä.

Vastaus

Syyttäjä on vastauksessaan jättänyt asian hovioikeuden harkintaan.

HOVIOIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT

Oikeudenkäyntikulut

Asiassa, jossa syyte ja asianomistajan yksityisoikeudelliset vaatimukset hylätään, syyttäjän rangaistusvaatimukseen yhtynyt asianomistaja on velvollinen korvaamaan vastapuolelle vain ne lisäkustannukset, jotka ovat aiheutuneet asianomistajan omista toimenpiteistä oikeudenkäynnissä.

Syyttäjän rangaistusvaatimukseen yhtyneen A:n vastapuoli B on käräjäoikeudessa kiistänyt määrältään A:n vahingonkorvausvaatimuksen kivusta ja särystä. B on myöntänyt muut A:n korvausvaatimukset määriltään oikeiksi. A:n esittämistä korvausvaatimuksista ei voida katsoa aiheutuneen B:lle sanottavia lisäkustannuksia oikeudenkäynnissä. A:n velvoittaminen korvaamaan nuo lisäkustannukset valtiolle olisi oikeudenkäyntiin johtaneet seikat, asianosaisten asema ja asian merkitys asianosaisille huomioon ottaen ilmeisen kohtuutonta. Sanotuilla perusteilla A ei ole velvollinen korvaamaan valtiolle oikeusapua saaneen B:n oikeudenkäyntikuluja käräjäoikeudessa.

Todistelukustannukset

Asiassa ei ole ilmennyt, että A olisi tahallaan perättömällä ilmiannolla tai muutoin tahallaan aiheuttanut syytteen nostamisen. Tämän vuoksi A ei ole velvollinen korvaamaan valtiolle todistelukustannuksia käräjäoikeudessa.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Hovioikeus vapautti A:n velvollisuudesta korvata valtiolle sen varoista maksetut B:n oikeudenkäyntikulut ja todistelukustannukset käräjäoikeudessa.

Sovelletut lainkohdat

Oikeusapulaki 22 § 1 momentti
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 8 § 2 ja 3 momentti
Oikeudenkäymiskaari 21 luku 8b §

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.