Rovaniemen HO 24.09.2002 598

Oikeudenkäyntikulut, Lapsen elatusapu

Esittely 16.9.2002

Diaarinro S 01/740
Esittely 16.9.2002
Taltionumero 598
Antamispäivä 24.9.2002

OULUN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄTÖS 7.11.2001

Käräjäoikeus oli vahvistanut kirjallisen valmistelun aikana osapuolten tekemän sopimuksen perusteella sovinnon, jonka mukaan B maksoi lapselleen A:lle elatusapua 1.050 markkaa kuukaudessa.

Käräjäoikeus määräsi erikseen antamallaan päätöksellä A:n oikeudenkäyntiavustajalle maksettavaksi valtion varoista palkkiota arvolisäveroineen 6.710 markkaa. Käräjäoikeus velvoitti B:n korvaamaan mainitun summan valtiolle, koska B oli A:n kanteen ja osapuolten välisen sovinnon sisältö huomioon ottaen pääosin hävinnyt asian ja koska korvausvelvollisuus ei muodostunut B:n taloudellisiin oloihin nähden kohtuuttomaksi.

VALITUS HOVIOIKEUDESSA

B on vaatinut, että hänet vapautetaan velvollisuudesta korvata valtiolle sen varoista A:n avustajalle käräjäoikeudessa maksettua palkkiota ja kulukorvausta tai että korvattavaa määrää ainakin alennetaan.

B on perusteluinaan muun ohella lausunut, että hän ei ollut hävinnyt asiaa niin suurelta osin, että hänet voitiin velvoittaa korvaamaan valtiolle sen varoista maksettuja A:n menoja. Korvausvelvollisuus valtiolle muodostui myös B:n taloudellisiin oloihin nähden kohtuuttomaksi.

HOVIOIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT

Hovioikeus on perusteluinaan lausunut muun ohella seuraavaa:

Maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 21 §:n mukaan maksuttoman oikeudenkäynnin saaneen vastapuoli, joka on hävinnyt asian, on velvoitettava korvaamaan valtiolle sen varoista asiassa maksettaviksi määrätyt kustannukset samojen perusteiden mukaan kuin asianosaisten kesken on oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta säädetty. Korvaus voidaan jättää tuomitsematta tai sen määrää voidaan alentaa, jos korvausvelvollisuus asianomaisen taloudellisiin oloihin nähden muodostuisi kohtuuttomaksi.

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä. Saman luvun 2 §:n mukaan asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu, asianosaiset vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan, jollei ole erityistä syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan osaksi tai kokonaan vastapuolensa oikeudenkäyntikuluja. Viimeksi mainittu pykälä on sanotussa muodossaan tullut voimaan 1.6.1999 (laki 368/1999). Pykälän muuttamista koskevan hallituksen esityksen mukaan (HE 107/1998) muutoksella on pyritty poistamaan säännöksen soveltamisalaa koskenut tulkintaongelma. Hallituksen esityksessä todetaan, että uudella ilmaisulla "asia, jossa sovinto ei ole sallittu" on tarkoitettu sellaisia asioita, joissa laillisen oikeusseuraamuksen aikaansaaminen vaatii viranomaisen myötävaikutusta. Tuollaiseksi asiaksi on hallituksen esityksessä katsottu muun muassa lapsen elatusapua koskeva asia.

Hovioikeus toteaa, että viranomainen on velvollinen ottamaan elatusavun määrää vahvistaessaan huomioon sen, että lapsella on lapsen elatuksesta annetun lain 1 §:n mukaan oikeus riittävään elatukseen.

Noilla perusteilla hovioikeus katsoo, että valituksessa tarkoitettuihin oikeudenkäyntikuluihin on sovellettava oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 §:ää.

Yllä mainitun hallituksen esityksen mukaan silloin, kun asianosaiset ovat eri mieltä jutun lopputuloksesta eli asia on riitainen, voi erityisestä syystä olla perusteltua velvoittaa asianosainen korvaamaan vastapuolensa oikeudenkäyntikuluja.

Kysymyksessä oleva asia on ollut ennen kanteen vireilletuloa riitainen, eikä B ole ennen kanteen vireilletuloa maksanut lainkaan elatusapua A:lle. A:n, jolle riittävän elatuksen saamisella on tärkeä merkitys, on täytynyt elatusapua saadakseen nostaa kanne käräjäoikeudessa. Näiden seikkojen vuoksi on erityistä syytä velvoittaa B korvaamaan valtiolle sen varoista A:n avustamisesta maksetut kustannukset.

Käräjäoikeuden päätöksessä selostetuilla perusteilla asiassa ei ole myöskään edellytyksiä vapauttaa B:tä korvausvelvollisuudesta valtiolle hänen taloudellisten olojensa perusteella.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Käräjäoikeuden päätöstä ei muuteta.

Vrt. KKO 2003:104 ja KKO:2003:105

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.