Rovaniemen HO 16.6.2000 415

Täytäntöönpanon keskeyttäminen

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

B vaati, että A:n maksuohjelma määrätään raukeamaan. A vastusti sitä ja vaati maksuohjelman muuttamista sekä asuinkiinteistönsä ulosmittauksen keskeyttämistä.

Käräjäoikeus hylkäsi B:n raukeamishakemuksen ja määräsi A:n maksuohjelman muutettavaksi. Käräjäoikeus jätti A:n ulosmittauksen keskeyttämistä koskevan vaatimuksen tutkimatta.

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitus

A on vaatinut, että hänen asuinkiinteistönsä ulosmittaus määrätään keskeytettäväksi, kunnes A:lle vahvistetun maksuohjelman muuttaminen on ratkaistu lainvoimaisesti. Toissijaisesti A on vaatinut, että asia palautetaan käräjäoikeuteen tutkittavaksi täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevan vaatimuksen osalta.

A on lausunut, että käräjäoikeus oli määrännyt hänelle vahvistetun maksuohjelman muutettavaksi ja sen noudattamisen keskeytettäväksi selvitysmenettelyn ajaksi. A kykeni edelleen säilyttämään asuinkiinteistönsä velkajärjestelyssä. Tämän vuoksi A:lla oli tarve saada ulosmittaus keskeytetyksi, kunnes kysymys maksuohjelman muuttamisesta oli ratkaistu lainvoimaisesti. Käräjäoikeuden ei olisi tullut jättää vaatimusta tutkimatta, vaikka nimenomaista säännöstä täytäntöönpanon keskeyttämisestä maksuohjelman muuttamista koskevassa tilanteessa ei ollut olemassa.

Vastaukset

C on vastannut valitukseen ja vaatinut, että se hylätään.

Pankki D, E ja B eivät ole käyttäneet heille varattua tilaisuutta vastata valitukseen.

HOVIOIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT

Käräjäoikeus on 3.10.1997 vahvistanut A:lle maksuohjelman ja määrännyt A:n ja hänen puolisonsa puoliksi omistaman asuinkiinteistön säilytettäväksi velkajärjestelyssä. B on 13.8.1998 vireillepanemassaan hakemuksessa vaatinut, että A:n maksuohjelma määrätään raukeamaan. A on vastustanut sitä ja vaatinut maksuohjelman muuttamista. Käräjäoikeus on hylännyt raukeamishakemuksen ja määrännyt A:n maksuohjelman muutettavaksi.

Pankki D on yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 42 §:n 1 momentin nojalla vakuusvelkojana hakenut saamistensa ulosmittausta A:n asuinkiinteistöstä sillä perusteella, että A on laiminlyönyt maksuohjelman mukaisen suoritusvelvollisuutensa. A:n asuinkiinteistö on ollut ulosmitattuna lisäksi E:n, B:n ja C:n A:lta olevista saamisista.

Asiassa on kysymys siitä, voidaanko ulosmittaus määrätä keskeytettäväksi, kunnes maksuohjelman muuttamiseen sisältyvä kysymys asuinkiinteistön säilyttämisestä on ratkaistu lainvoimaisesti.

Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan velkajärjestelyn alettua velallisen omaisuutta ei saa ulosmitata velkajärjestelyn piiriin kuuluvasta velasta ja jo aloitettu täytäntöönpano on keskeytettävä. Mainitun lain 21 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi velallisen hakemuksen tultua vireille määrätä 17 §:ssä tarkoitetun kiellon olemaan väliaikaisena voimassa jo ennen velkajärjestelyn alkamista, jos siihen harkitaan olevan tarvetta. Laissa ei ole säännöstä, joka suoraan oikeuttaisi tuomioistuimen keskeyttämään ulosmittauksen tilanteessa, jossa maksuohjelma on määrätty muutettavaksi.

Kun maksukyvyttömän yksityishenkilön taloudellista tilannetta velkajärjestelyssä velallisen maksukykyä vastaavalla tavalla pyritään korjaamaan, yhtenä velkajärjestelyn tavoitteena tuolloin on säilyttää velallisen perusturvaan kuuluva omaisuus silloin, kun siihen on olemassa lain mukaiset edellytykset. Velallisen ulosmitatun omaisuuden rahaksimuuttaminen estää tosiasiallisesti muutettavana olevan maksuohjelman noudattamisen siinä tapauksessa, että kyseinen omaisuus määrättäisiin uudessa maksuohjelmassa säilytettäväksi. Sen vuoksi on perusteltua katsoa yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 17 §:n 1 momentin ja 21 §:n 1 momentin periaatteiden soveltuvan noudatettavaksi myös maksuohjelman muuttamista koskeviin tilanteisiin siten, että hakemuksen vireille tultua tuomioistuin voi, jos siihen harkitaan olevan tarvetta, kieltää ulosmittauksen tai määrätä täytäntöönpanon keskeytettäväksi, kunnes kysymys maksuohjelman muuttamisesta ja velallisen omistusasunnon tai muun perusturvaan kuuluvan omaisuuden säilyttämisestä on ratkaistu lainvoimaisesti taikka asiasta toisin määrätään.

A:n maksuohjelman muuttamista koskevan asia on edellä mainitulla tavalla vireillä ja sen käsittely on kesken. Hovioikeus katsoo, että A:n asuinkiinteistön tilan ulosmittauksen keskeyttämiseen on tarvetta.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

A:n asuinkiinteistön ulosmittaus määrätään keskeytettäväksi.

Kielto on voimassa, kunnes A:n maksuohjelman muuttamista koskeva asia on ratkaistu lainvoimaisesti tai asiassa toisin määrätään.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.