Rovaniemen HO 08.05.2000 284

Vekseliin perustuva saatava, Vekselisaamisen vanhentuminen

Esittely 12.4.2000

Diaarinumero S 00/122
Esittely 12.4.2000
Taltio 284
Antopäivä 8.5.2000

TORNION KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 17.1.2000

Pankki vaati, että A velvoitetaan suorittamaan sille vekseliin perustuvia saamisia. A ei vastannut kanteeseen.

Käräjäoikeus hylkäsi kanteen selvästi perusteettomana oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 14 §:n 2 momentin nojalla.

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Pankki on toistanut käräjäoikeudessa esittämänsä vaatimuksen, että A velvoitetaan suorittamaan sille vekselin pääomaa 14.160 markkaa kuuden prosentin korkoineen 14.1.1994 lukien, vekseliprovisiota 47,20 markkaa ja protestointikuluja 100 markkaa. Pankki on lisäksi vaatinut, että A velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut jutussa 4.921 markalla korkolain 4 §:n 3 momentin mukaisine laillisine korkoineen.

Pankki on lausunut, ettei sen vekselin haltijana A:han kohdistuva saamisoikeus ollut ollut vekselilain 70 §:n 2 momentin mukaan vanhentunut vielä A:n velkajärjestelyn alkaessa 6.6.1994. Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 79 §:n 1 momentin mukaan velkajärjestelyn piiriin kuuluvan saamisen erityinen vanhentumisaika puolestaan katkesi velkajärjestelyn alkamiseen. Velkajärjestelyn piiriin kuuluivat kaikki velat, jotka olivat syntyneet ennen velkajärjestelyn alkamista. Merkitystä ei ollut sillä, että nyt kysymyksessä oleva velka ei ollut sisältynyt A:n maksuohjelmaan, koska A oli itse laiminlyönyt sen ilmoittamisen velkajärjestelyssä.

A ei ole käyttänyt hänelle varattua tilaisuutta vastata valitukseen.

HOVIOIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT

Vekselilain 70 §:n 2 momentin mukaan vekselin haltijan asettajaan kohdistuva saamisoikeus vanhentuu vuoden kuluttua oikeassa ajassa otetusta protestista. Kyseinen vanhentumisajan kuluminen otetaan huomioon viran puolesta.

Velkajärjestelyn piiriin syntyaikansa puolesta sinänsä kuuluvan vekselivelan vanhentuminen katkeaa käräjäoikeuden tuomiossa mainituin tavoin velkajärjestelyn alkamisen perusteella ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseinen velka on sisältynyt vahvistettavaan maksuohjelmaan. Muussa tapauksessa velkojan on katkaistakseen vekselin vanhentumisen ennen sen vanhentumisajan päättymistä haettava maksuohjelman muuttamista siitä pois jääneen vekselivelan siihen sisällyttämiseksi tai velottava saamistaan velalliselta vekselilain 71 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.

Nyt kysymyksessä oleva vekselivelka ei ole sisältynyt A:n maksuohjelmaan. Pankki on aiemmin 6.11.1998 vireillepanemassa hakemuksessaan hakenut maksuohjelman muuttamista vekselivelan sisällyttämiseksi maksuohjelmaan sekä nyt kysymyksessä olevassa A:lle 18.10.1999 tiedoksiannetussa asiassa velkonut tältä kyseiseen vekseliin perustuvaa saamistaan. Pankki ei ole edellä mainituilla toimillaan keskeyttänyt eikä ole muutoinkaan osoittanut keskeyttäneensä vekselin vanhentumista 17.1.1994 otetusta protestista alkaneessa vuoden vanhentumisajassa. A:n väitetyllä laiminlyönnillä ilmoittaa kyseinen velka velkajärjestelyssä ei ole merkitystä vekselin vanhentumisen kannalta. Pankin vekselisaaminen A:ta kohtaan on vanhentunut.

Pankin kanne on ollut oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 14 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla selvästi perusteeton.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.