Vaasan HO 31.12.1999 -

EY-oikeus - Euroopan yhteisöjen tuomioistuin - Ennakkoratkaisupyyntö - Raha-automaattiyhdistys - Yksinoikeus

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 177 artiklan mukainen ennakkoratkaisun pyytäminen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta arpajaisrikoksia ja menettämisseuraamusvaatimuksia koskevassa syyteasiassa.

SELOSTUS TOSISEIKOISTA (lyhennelmänä)

Cotswold Microsystems Limited (jäljempänä CMS -yhtiö) ja Oy Transatlantic Software Limited (jäljempänä TAS -yhtiö) ovat 25.1.1996 sopineet, että CMS -yhtiö operoi Suomessa TAS -yhtiölle toimittamillaan, pieniä rahapalkintoja antavilla ajanvieteautomaateilla.
Pelilaitteet sijoitetaan kuluttajien pelattaviksi eri puolille Suomea. Ajanvieteautomaatit ovat sopimusehdon mukaan kaikissa olosuhteissa CMS -yhtiön omaisuutta.
Laitteilla tarkoitetaan sopimuksessa pieniä rahavoittoja antavia AWP/SWP -laitteita, jollaiset ovat yhtiöitten mukaan yleisesti käytössä Euroopan yhteisöjen alueella ajanvieteautomaatteina.
Ensimmäiseksi toimitettavaksi AWP -laitteeksi on sovittu "Golden Shot" -pelilaite. TAS -yhtiöllä on sopimuksen mukaan yksinoikeus edustaa CMS -yhtiötä Suomessa ja oikeus saada erikseen sovittava korvaus sijoitettujen laitteiden tuotosta.

TAS -yhtiön toimipisteisiin Jyväskylässä ja Helsingissä on 17.2.-23.8.1996 asetettu asiakkaiden käytettäviksi kaikkiaan kymmenen kappaletta Golden Shot -peliautomaattia. Laitteet omistaa niihin tehtyjen merkintöjen mukaan CMS -yhtiö.

Golden Shot -peliautomaatin toiminta perustuu hedelmien kuvilla merkittyihin laitteessa pyöriviin kiekkoihin. Kiekkojen pysähtyessä voittotaulukon mukaiseen järjestykseen joko itsestään tai pelaajan onnistuessa ne painikkeella tähän järjestykseen pysäyttämään tai siirtämään, pelaaja voi saada automaatista enimmillään 200 Suomen markan suuruisen kertavoiton. Pelaaja voi valita yhden pelin hinnan markan ja viiden markan väliltä.

ENNAKKORATKAISUPYYNTÖ

Hovioikeus on asianosaisia mahdollisen ennakkoratkaisupyynnön sisällöstä kuultuaan päättänyt 21.3.1997 pyytää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua, koska Euroopan yhteisön perustamissopimuksen välittömän oikeusvaikutuksen omaavien säännösten tulkinnalla on merkitystä syyteasian ratkaisemisessa.

Hovioikeus esittää ennakkoratkaisupyyntönään Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat kysymykset:

1) Onko Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 24.3.1994 antamaa ratkaisua tapauksessa C-275/92 Her Majestys Customs and Excise v. Gerhart Schindler and Joerg Schindler tulkittava siten, että sitä voitaisiin pitää nyt kyseessä olevaa tapausta vastaavana (vrt. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antama ratkaisu 6.10.1982 tapauksessa 283/81 Srl Cilfit and Lanificio di Gavardo SpA vs. Ministry of Health) ja että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen säännöksiä tulisi tässä tapauksessa siten tulkita samalla tavalla kuin ensiksi mainitussa tapauksessa?

Siltä varalta, että vastaus ensimmäiseen kysymykseen on kokonaan tai osittain kielteinen, hovioikeus esittää seuraavat lisäkysymykset:

2) Koskevatko Euroopan yhteisön perustamissopimuksen määräykset tavaroiden tai palvelujen vapaasta liikkuvuudesta (30, 59 ja 60 artiklat) myös nyt kyseessä olevan kaltaisia peliautomaatteja?

3) Jos vastaus toiseen kysymykseen on myönteinen,

a) estävätkö Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 30, 59 tai 60 artiklat taikka jokin muu artikla Suomea rajoittamasta kyseisenlaisen peliautomaattitoiminnan järjestämistä Raha-automaattiyhdistyksen yksinoikeudeksi riippumatta siitä, kohdistuuko rajoitus samalla lailla sekä kotimaisiin että ulkolaisiin pelinjärjestäjiin ja

b) onko rajoitukselle olemassa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 36 tai 56 artikloissa taikka jossain muussa artiklassa tarkoitettuja oikeuttamisperusteita arpajaislaissa tai sen valmistelussa esitetyillä taikka joillakin muilla perusteilla ja voiko tätä kysymystä arvioitaessa olla merkitystä sillä, kuinka suuria voittoja peliautomaateista on saatavissa ja sillä, perustuuko mahdollisuus voittaa niillä sattumaan vai pelaajan taitoon?

Hovioikeuden ennakkoratkaisupyyntöön ei saa erikseen hakea muutosta.

EY:N TUOMIOISTUIN

Suullinen käsittely Luxemburgissa 30.6.1998. Käsittelykieli on suomi. 11 tuomaria.

Julkinen istunto jatkuu 6.10.1998, jolloin julkisasiamies M. La Pergola antaa ratkaisuehdotuksensa.

E.m. istunto 6.10.1998 on siirretty pidettäväksi 27.10.1998. Mainittu istunto on 16.10.1998 ilmoitettu lykätyksi toiseen istuntopäivään, josta sovitaan myöhemmin.

Julkisasiamies on esittänyt ratkaisuehdotuksensa 4.3.1999 pidetyssä julkisessa käsittelyssä.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on antanut tuomionsa 21.9.1999.

HOVIOIKEUS

Hovioikeus on asianosaisia Euroopan yhteisöjen tuomion vaikutuksesta asian ratkaisuun kuultuaan ratkaissut tuomiollaan 31.12.1999 nro 1549 asian, jonka vuoksi ennakkoratkaisu on pyydetty.

Hovioikeuden tuomio on lainvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.