Helsingin HAO 17.10.2023 5919/2023

Arvonlisävero - Ennakkoratkaisu - Alennettu verokanta - Liittymisperiaate - Lastenateria ja sen yhteydessä luovutettu lelu

Diaarinumero: 971/2023
Taltionumero: 5919/2023
Antopäivä: 17.10.2023

Asiassa oli ratkaistavana, voiko yhtiö suorittaa ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa lastenateriasta perimästään vastikkeesta arvonlisäveroa kokonaisuudessaan elintarvikkeiden sekä ravintola- ja ateriapalveluiden alennetun 14 prosentin verokannan mukaisesti vai oliko lastenateriassa ja siihen sisältyvässä lelussa tai kirjassa katsottava olevan kysymys erillisistä suoritteista, joiden verokohtelu määräytyi itsenäisesti. Yhtiön mukaan lastenateriaan sisältyvä vähäarvoinen lelu tai kirja annettiin asiakkaalle kylkiäisenä, jolla pyrittiin myynnin edistämiseen. Yhtiön mukaan se peri vastikkeen käytännössä ainoastaan lastenateriakokonaisuuden ruokatuotteista. Lisäksi yhtiö vetosi muun ohella siihen, että lastenaterian ruokatuotteiden yhteishinta oli alhaisempi kuin tilanteessa, jossa elintarvikkeet ostettaisiin erikseen.

Hallinto-oikeus totesi, että asiassa saadun selvityksen mukaan yhtiön myymän lastenaterian hinta oli sama riippumatta siitä, ottiko asiakas ateriaan kuuluvan lelun tai kirjan vai ei. Yhtiö oli todennut, että osa asiakkaista myös valitsi lastenaterian ilman lelua tai kirjaa. Asiassa ei ollut ilmennyt, että yhtiö tarjoaisi vastaavaa hampurilaisateriaa ilman lelua tai kirjaa edullisemmin tai että lelun tai kirjan osuus olisi muutoinkaan huomioitu yhtiön aterioiden tarjonnassa ja yhtiön lastenateriasta perimässä vastikkeessa. Tältä osin ennakkoratkaisuhakemuksen tosiseikkojen oli katsottava eroavan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen KHO 2022:58 perustana olleista tosiseikoista.

Hallinto-oikeus katsoi edellä mainittujen seikkojen osoittavan, että lelun tai kirjan arvo oli yhtiön lastenaterian ruokatuotteiden arvoon verrattuna vähäinen tai marginaalinen. Lelun tai kirjan vastikkeen osuus ei myöskään ollut erotettavissa yhtiön lastenaterian muusta osuudesta. Lelun tai kirjan luovuttamisen lastenaterian yhteydessä oli katsottava kannustavan asiakasta lastenaterian tilaamiseen, eikä luovutuksella ollut näissä oloissa muuta itsenäistä merkitystä kuin yhtiön lastenaterioiden myynnin edistäminen ja siten yhtiön tulojen lisääminen. Ennakkoratkaisuhakemuksen olosuhteissa lastenaterian yhteydessä luovutettavaa lelua tai kirjaa voitiin keskivertokuluttajan näkökulmasta pitää keinona nauttia lastenateriasta parhaissa mahdollisissa olosuhteissa. Sillä, että yhtiö myi lelua tai kirjaa myös erillisinä tuotteina kuluttajansuojalainsäädännöstä johtuen, ei ollut asiassa ratkaisevaa merkitystä.

Hallinto-oikeus katsoi, että yhtäältä lastenaterian ruokatuotteet ja toisaalta yksikköarvoltaan vähäisen lelun tai kirjan luovuttaminen lastenaterian tilauksen yhteydessä vastikkeena aterian ostamisesta muodostivat unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä, kuten asiassa C-505/22, Deco Proteste - Editores Lda, annetussa tuomiossa, tarkoitetulla tavalla yhden kokonaisuuden, jossa lastenaterian ruokatuotteet olivat pääsuoritus ja lelu tai kirja liitännäinen suoritus, jonka ainoa tarkoitus oli kannustaa lastenaterian ostamiseen.

Hallinto-oikeus kumosi Verohallinnon yhtiölle antaman ennakkoratkaisun ja lausui uutena ennakkoratkaisuna, että yhtiön myymässä lastenateriassa ja siihen sisältyvässä lelussa tai kirjassa oli kyse yhdestä suoritekokonaisuudesta, johon sovellettiin alennettua 14 prosentin verokantaa.

Verohallinnon ennakkoratkaisu ajalle 16.1.2023 - 31.12.2024.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 73 § 1 mom sekä 85 § 1 mom 1 ja 2 kohdat

Neuvoston direktiivi 2006/112/EY yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (arvonlisäverodirektiivi) 2 artikla 1 kohta c alakohta ja 73 artikla

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-505/22, Deco Proteste - Editores Lda, 5.10.2023

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Terttu Kujala (t), Suvi Leskinen ja Essi Kärkkäinen, joka on myös esitellyt asian.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.