Hämeenlinnan HAO 11.01.2023 36/2023

Ammatillinen perhehoito - perhekotivanhempien työssäkäynti perhekodin ulkopuolella

Diaarinumero: 20075/03.04.04.04.27/2021
Taltionumero: 36/2023
Antopäivä: 11.1.2023

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määräsi valvonta-asian yhteydessä, että ammatillisessa perhekodissa tulee olla kaksi kokoaikaista perhehoitajaa perhehoitolain ja toimiluvan mukaisesti. Perhehoitajat eivät voineet käydä perhekodin ulkopuolella töissä siten kuin oli tapahtunut. Aluehallintovirasto perusteli päätöstään muun ohella siten, että luvanvaraisen ammatillisen perhekodin perhehoitajien tehtävä oli päätoiminen, eikä se mahdollistanut toista kokoaikaista työtä samanaikaisesti. Perhekotivanhemmat olivat perhekotivanhempina toimimisen alusta alkaen tehneet myös toista työtä. Ammatillisen perhekodin toiminta ei ole ollut perhehoitolain ja yksikölle myönnetyn luvan mukaista.

Hallinto-oikeus hylkäsi ammatillisen perhekodin valituksen ja totesi, että perhehoitolaissa tai yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ei ollut säännöstä ammatillisen perhekodin vanhempana toimivan henkilön työssäkäynnistä perhekodin ulkopuolella. Lähtökohdaksi asian arvioinnissa oli tämän vuoksi otettava lain ja kyseessä olevan toiminnan tarkoitus yleisemmin. Ammatillisen perhekodin tarkoituksena oli tarjota siellä asuville lapsille kodinomaiset olosuhteet, mutta myös tavanomaista perhehoitoa vahvempaa ammatillista tukea kasvuun ja kehitykseen. Perhehoidossa oli tavoitteena myös pysyvämmät ja vähälukuisemmat ihmissuhteet verrattuna laitoshoitoon. Keskeisenä keinona edellä mainitun kaltaisen hoidon tuottamisessa oli varsinaisten perhekotivanhempien mahdollisimman kokonaisvaltainen läsnäolo ja työskentely perhekodissa. Oli vielä otettava huomioon, että ammatillisen perhekodin toimiluvan myöntämisedellytykset arvioidaan pitäen lähtökohtana perhekotivanhempien osaamista ja työpanosta.

Asiassa oli riidatonta, että perhekotivanhemmat olivat vähintäänkin useiden kuukausien ajan olleet kokopäivätyössä perhekodin ulkopuolella. Riippumatta siitä, että työskentely oli perhekodin esittämän selvityksen mukaan ajoittunut pääosin työsopimusten mukaisten vapaapäivien ajalle, perhekodin ulkopuolinen työ ei ole voinut olla olennaisesti heikentämättä perhekotivanhempien mahdollisuutta täysipainoiseen työskentelyyn perhekotivanhempina. Toiminta ei ole ollut ammatillisen perhekodin toimintatapaan sopivaa eikä siten myöskään ammatilliselle perhekotitoiminnalle myönnetyn luvan mukaista.

Aluehallintovirasto oli lupa- ja valvontaviranomaisena voinut yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 20 §:n mukaisesti antaa määräyksen ammatillisen perhekodin toiminnassa olevien puutteiden korjaamisesta tai epäkohtien poistamisesta siltä osin kuin kyseessä oli ollut perhekodin perhehoitajien kokoaikainen työssäkäynti kodin ulkopuolella. Aluehallintoviraston päätös ei loukannut perustuslain 18 §:n suojaamaa työ- ja elinkeinovapauden ydinaluetta.

Sovelletut oikeusohjeet

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 4 § 1 ja 2 mom, 3 mom (543/2018),
5 § 1 ja 2 mom (922/2011), 7 § 1 mom ja 20 §
Perhehoitolaki 4 §, 6 § 1 ja 3 mom ja 8 §
Suomen perustuslaki 18 § 1 mom

Ratkaisijakokoonpano

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Elina Tanskanen, Tuomas Salo ja Ari Koskinen, joka on myös esitellyt asian.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.