Vaasan HAO 25.10.2022 1158/2022

Ympäristönsuojelulaki - BAT-päätelmät - lupamääräysten tarkistaminen - tarkistamisvelvollisuuden laajuus - lupahakemuksesta kuuleminen - määräys kumotun päätöksen noudattamisesta

Diaarinumero: 20376/2021
Taltionumero: 1158/2022
Antopäivä: 25.10.2022

Asiassa oli kysymys jätteenkäsittelyn BAT-päätelmien johdosta tehtävästä direktiivilaitoksen lupaehtojen tarkistamisesta.

Hallinto-oikeus totesi, että teollisuuspäästödirektiivin 21 artiklan ja ympäristönsuojelulain 80 ja 81 §:ien mukaisen lupamääräysten tarkistamismenettelyn tarkoituksena on varmistua siitä, että direktiivilaitoksesta aiheutuvat ympäristöhaitat ehkäistään tai niitä vähennetään mahdollisimman tehokkaasti käyttäen parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Aluehallintoviraston oli asian käsittelyn yhteydessä tullut tarkastella kaikkia toimintaa koskevia lupamääräyksiä ja varmistua siitä, että lupa täyttää päivitettyjen BAT-päätelmien ja muun kansallisen ja Euroopan unionin lainsäädännön mukaiset vaatimukset ja että luvanmukainen toiminta edelleen täyttää ympäristöluvan myöntämisedellytykset. Hallinto-oikeus totesi lisäksi, että aluehallintovirastolla on BAT-tarkistuksen laajuuden osalta itsenäinen velvollisuus varmistua siitä, että lupa tulee kaikilta osin vastaamaan BAT-päätelmiä, ja että lupahakemus sisältää tarvittavan aineiston edellä mainitun lupaharkinnan suorittamiseksi. Lupaviranomainen ei siten ole sidottu niihin seikkoihin, joihin valvontaviranomainen on perustanut ratkaisunsa tarkistamisen tarpeesta. Lupamääräysten tarkistamismenettelyä ei näin ollen ollut voitu rajata vain osaan direktiivilaitoksen toiminnoista ja vain tiettyihin lupamääräyksiin.

Kun otettiin lisäksi huomioon laitoskokonaisuuden aiheuttamaa hajua koskevat lukuisat ja toistuvat haitankärsijöiden yhteydenotot sekä se, että laitoksen aiheuttama hajuhaitta oli tunnistettu merkitykselliseksi haitaksi myös viranomaisten lausunnoissa, direktiivilaitoksen aiheuttamien haittojen ja niiden rajoittamista ja lieventämistä koskevien toimenpiteiden kokonaisarvioinnille luvan tarkistamisen yhteydessä oli ollut erityinen tarve.

Edellä todetun perusteella asian ei voitu katsoa olevan luonteeltaan sellainen, että se vaikuttaisi vain hakijan oikeuteen tai etuun ympäristönsuojelulain 96 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Ympäristönsuojelulain 96 §:n 3 momentissa mainittu asian luonne oli edellä mainitut seikat huomioon ottaen sellainen, että lupahakemus olisi tullut antaa tiedoksi siten, että asianosaiset olisivat voineet esittää muistutuksia hakemuksen johdosta. Kun aluehallintovirasto ei ollut kuullut hakemuksesta asianosaisia, myöskään lupaharkinnassa ei ollut voitu ottaa asianmukaisesti huomioon yksityiselle edulle aiheutuvaa haittaa ja arvioida mahdollisuuksia sen vähentämiseen.

Hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviraston päätöksen ja palautti asian sille uudelleen käsiteltäväksi määräten kuitenkin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 124 §:n 3 momentin perusteella, että kumottua päätöstä tulee noudattaa kokonaisuudessaan, kunnes aluehallintovirasto on ratkaissut asian uudelleen. Määräystä oli pidettävä tarpeellisena, kun otettiin huomioon asian luonne sekä teollisuuspäästödirektiivin 21 artiklan 3 kohdasta ja ympäristönsuojelulain 81 §:n 2 momentista ilmenevä määräaika.

Ympäristönsuojelulaki 49 §, 80 §, 81 § ja 96 §
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 124 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.