Helsingin HAO 07.06.2022 H3151/2022

Tuloverotuksen ennakkoratkaisu - Ranskalainen yhtiömuotoinen sijoitusrahasto - Suomesta saadun tulon veronalaisuus - Tuloverolaki 20 a § - Rinnastettavuus - Pääomien vapaa liikkuvuus - Unionin tuomioistuimen antama ennakkoratkaisu - Kansallisen säännöksen SEUT:n vastaisuus

Diaarinumero: 04255/19/8108
Taltionumero: H3151/2022
Antopäivä: 7.6.2022

Verohallinnon ennakkoratkaisua koskevassa asiassa Ranskan lainsäädännön mukainen vaihtuvapääomainen sijoitusrahastona toimiva sijoitusyhtiö A SCPI (Société Civile de Placement Immobilier à capital variable) suunnitteli ennakkoratkaisuhakemuksensa mukaan kahden suomalaisen keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden ostoa.

Verohallinto oli lausunut verovuodelle 2019 annettuna ennakkoratkaisuna, että A SCPI:n voidaan katsoa hakemuksessa esitetyissä olosuhteissa vastaavan keskeisiltä ominaisuuksiltaan tuloverolain 3 §:n 4 kohdassa (1736/2009) tarkoitettua suomalaista sijoitusrahastoa ja A SCPI voidaan katsoa tuloverolain 20 §:n 1 momentin 2 kohdan (229/1999) perusteella tuloverosta vapaaksi. Verovuodelle 2020 annettuna ennakkoratkaisuna Verohallinto oli lausunut, että A SCPI:n voidaan katsoa hakemuksessa esitetyissä olosuhteissa vastaavan keskeisiltä ominaisuuksiltaan tuloverolain 3 §:n 4 kohdassa (528/2019) tarkoitettua suomalaista yhteisöä ja A SCPI voidaan katsoa tuloverolain 20 a §:n 1 (528/2019) momentin perusteella verovelvolliseksi saamastaan tulosta.

Asiassa oli hallinto-oikeudessa kysymys siitä, tuleeko A SCPI verovuoden 2020 verotuksessa rinnastaa sen yhtiömuodosta ja tuloverolain 20 a §:n säännöksestä huolimatta suomalaisiin tuloverosta vapaisiin sijoitusrahastoihin siten, että A SCPI ei ole verovelvollinen Suomesta saamastaan vuokratulosta ja luovutusvoitoista, vai ovatko kyseiset tulot Suomessa veronalaisia.

Hallinto-oikeus lykkäsi asian käsittelyä ja esitti unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyynnön. Unionin tuomioistuin lausui 7.4.2022 asiassa

C-342/20 antamallaan tuomiolla vastauksena ennakkoratkaisupyyntöön seuraavaa:

SEUT 63 ja SEUT 65 artiklaa on tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa varaamalla vuokratulojen ja kiinteistöjen luovutuksesta tai kiinteistöjä omistavien yhtiöiden osakkeiden luovutuksesta saatujen voittojen verovapaus ainoastaan sopimusperusteisille sijoitusrahastoille suljetaan tämän verovapauden ulkopuolelle yhtiömuotoinen ulkomainen vaihtoehtoinen sijoitusrahasto, kun tämä sijoittautumisjäsenvaltiossaan veron läpivirtausjärjestelmään kuuluva rahasto ei ole tuloverovelvollinen viimeksi mainitussa jäsenvaltiossa.

Hallinto-oikeus totesi, että ennakkoratkaisuhakemuksen mukaan valittaja on Ranskan lainsäädännön mukainen sijoitusrahasto, joka on Ranskassa vapautettu tuloverosta ja sen jakamia voittoja verotetaan ainoastaan osakkaiden tasolla. Asiassa ei ollut väitettykään, että valittajan keskeiset ominaisuudet olisivat vuonna 2020 erilaiset kuin vuonna 2019 tai että tuloverolain 20 a §:ssä säädetyn verovapauden esteenä olisi jokin muu seikka kuin valittajan yhtiömuoto. Unionin tuomioistuimen hallinto-oikeudelle antaman ennakkoratkaisun johdosta hallinto-oikeus katsoi, että verovapauden epääminen tällaiselta yhtiömuotoiselta ulkomaiselta vaihtoehtoiselta sijoitusrahastolta, joka on sijoittautumisjäsenvaltiossaan veron läpivirtausjärjestelmään kuuluva rahasto, on SEUT 63 artiklan pääomien vapaata liikkuvuutta koskevien rajoitusten kieltämistä koskevan määräyksen vastaista.

Hallinto-oikeus katsoi, että valittaja ei ollut myöskään verovuonna 2020 verovelvollinen Suomessa täältä saamastaan vuokratulosta ja kiinteistöjen ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden luovutusvoitosta.

Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT) 63 ja 65 artikla

Tuloverolaki 3 §:n 4 kohta (528/2019), 9 § 1 mom (1535/1992) 2 kohta, 10 § 1, 6 (1399/2014) ja 10 kohta ja 20 a § 1, 2, 4 ja 7 mom

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Outi Siimes, Tero Särkikangas ja Paula Makkonen. Asian esittelijä Tero Särkikangas.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.