Helsingin HAO 03.07.2020 H252/2020

Sähköturvallisuuslaki - Sähköpätevyys - Sähköturvallisuustutkinto - Pätevyydenarviointilaitos - Tutkinnon arvostelua koskeva muutoksenhaku - Muutoksenhakutie - Tukesin toimivalta

Diaarinumero: 20028/03.04.04.04.33/2020
Taltionumero: H252/2020
Antopäivä: 3.7.2020

Tukes oli antanut X Oy:lle oikeuden järjestää sähköturvallisuuslaissa tarkoitettuja sähköturvallisuustutkintoja. A oli osallistunut yhtiön järjestämään tutkintotilaisuuteen. Yhtiö oli A:lle antamassaan todistuksessa todennut, että A:n tutkintosuoritus on hylätty.

A:lle annetussa todistuksessa olleen muutoksenhakuohjauksen mukaan muutosta tutkinnon arvostelua koskevaan päätökseen sai hakea Tukesille tehtävällä hakemuksella. Muutoksenhakuohjaus perustui Tukesin ohjeeseen, jonka se oli antanut kaikille sähköturvallisuustutkintoja järjestäville oppilaitoksille ja muille tahoille. Tukesin mukaan sen toimivalta käsitellä tutkinnoista tehtyjä oikaisuvaatimuksia perustui sähköturvallisuuslain 72 §:ään, jonka mukaan Tukes muun ohella valvoo tutkintojen tasoa ja arvostelua.

Hallinto-oikeus katsoi, että sähköturvallisuustutkinnon suorittaminen liittyy kiinteästi sähköturvallisuuslaissa tarkoitetun sähköpätevyyden arvioimiseen. Tukesin hyväksynnän nojalla sähköturvallisuustutkintoja järjestävää tahoa oli pidettävä laissa tarkoitettuna pätevyydenarviointilaitoksena siltä osin kuin kysymys oli tutkinnon suorittamisella osoitettavan pätevyyden arvioimisesta. Tällaisen tahon päätöstä tutkintosuorituksen arvostelusta oli pidettävä laissa tarkoitetun pätevyydenarviointilaitoksen päätöksenä, johon haettiin lain mukaan muutosta oikaisuvaatimuksin päätöksen tehneeltä taholta, ei Tukesilta.

Hallinto-oikeus totesi, että Tukesin viittaama sähköturvallisuuslain 72 § ei koskenut muutoksenhakua sähköturvallisuustutkinnon suoritusta koskevaan arvosteluun. Pykälässä viitatun Tukesin toimivallan valvoa tutkintojen tasoa ja arvostelua ei voitu katsoa antavan Tukesille oikeutta käsitellä ja ratkaista yksittäisen tutkintosuorituksen arvostelun oikaisemista koskevaa vaatimusta ilman lain nimenomaista tukea tilanteessa, jossa tutkintosuorituksen arvostelusta oli Tukesin hyväksynnän nojalla päättänyt muu taho. Tukes ei siten ollut mainitsemallaan perusteella toimivaltainen käsittelemään ja ratkaisemaan A:n oikaisuvaatimusta.

Tukesin A:n tutkintosuorituksen arvostelua koskevan muutoshakemuksen johdosta tekemä päätös kumottiin ja poistettiin. A:n tutkintosuorituksen arvostelua koskevaan X Oy:n päätökseen liitetty muutoksenhakuohjaus oikaistiin kuulumaan siten, että päätökseen sai vaatia oikaisua X Oy:lle tehtävällä oikaisuvaatimuksella siten kuin hallintolaissa säädetään. A:n tutkintosuorituksen arvostelun muuttamista koskevat vaatimukset siirrettiin X Oy:lle oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi.

Sähköturvallisuuslaki 4 § 26 kohta, 65 § 1 - 2 mom, 66 §, 72 § 1 - 2 mom, 76 § 1 - 2 mom ja 119 § 1 mom

Hallintolaki 49 d §

Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 5 § 1 momentti ja 6 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Pirita Pesonen, Vesa Heikkilä ja Toni Kaarresalo, joka on myös esitellyt asian.

Päätös on lainvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.