Pohjois-Suomen HAO 16.10.2019 19/0259/1

Asiakirjajulkisuus - Henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointi - Pro gradu -tutkielma - Sanallinen arvostelu

Diaarinumero: 00547/18/1203
Taltionumero: 19/0259/1
Antopäivä: 16.10.2019

A oli pyytänyt saada tiedon Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa 13.1.2016 arvosteltujen pro gradu -tutkielmien sanalliset arviot.

Oulun yliopisto oli kieltäytynyt antamasta pyydettyjä asiakirjoja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (jäljempänä julkisuuslaki) 24 §:n 1 momentin 30 kohdan nojalla. Päätöksen perustelujen mukaan sanallinen arviointi sisältää myös henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointia, minkä vuoksi Oulun yliopisto ei voi luovuttaa A:lle muita kuin häntä itseään koskevat sanalliset arviot.

Pro gradu -tutkielman arviointilomake -otsikoidun lomakkeen oppilaskohtainen arvostelu piti sisällään oppilaan laatiman tiivistelmän opinnäytetyöstä opinnäytetyötä koskevien perustietojen (tekijä, yksikkö, työn valvoja, työn nimi, oppiaine, työn laji, aika, sivumäärä) lisäksi. Lomake sisälsi lisäksi opinnäytetyön tarkastajien tekemän numeraalisen arvostelun sekä sanallisen arvostelun lomakkeen kohdassa "yleisarvostelu". Sanallisessa arvostelussa oli pääasiallisesti todettu muun ohella tutkielman kohde, tutkielman vahvuudet ja puutteet sekä esitetty tarkastajien yleisluontoinen näkemys siitä, mitä tutkielma osoittaa. Joissakin arvosteluissa oli lisäksi yleisluonteisesti arvioitu työn tekijän onnistumista tutkimuksen näkökulmasta.

Hallinto-oikeus katsoi edellä lausutun ja lomakkeiden sisältöön tutustumisen perusteella, että asiakirjapyynnön kohteena olevat opinnäytetöitä koskevat sanalliset arvioinnit eivät pitäneet sisällään julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 30 kohdassa tarkoitettua oppilaiden henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointia vaan niissä oli arvioitu opinnäytetyötä ja mahdollisesti työn tekijässään osoittamia tutkimuksellisia ansioita. Oulun yliopisto ei siten ollut voinut perustaa asiakirjojen salassapitoa mainittuun lainkohtaan. A:lla oli siten oikeus saada tieto pyytämistään asiakirjoista julkisuuslain 9 §:n 1 momentin perusteella.

Hallinto-oikeus kumosi Oulun yliopiston koulutusrehtorin päätöksen ja velvoitti Oulun yliopiston antamaan A:lle jäljennöksen asiakirjapyynnön kohteena olevista asiakirjoista.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 9 § 1 mom, 17 § 1 mom ja 24 §:n 1 mom 30 k.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 30/1998 vp)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.