Helsingin HAO 13.12.2019 19/0922/3

Ennakkoratkaisupyyntö - SEUT 267 artikla - Tilintarkastaja - Johtoon kuuluva avainhenkilö - Jäähdyttelyjakso - Tehtävän vastaanottaminen - Seuraamusmaksu

Diaarinumero: 00044/19/7213
Taltionumero: 19/0922/3
Antopäivä: 13.12.2019

Hallinto-oikeudessa vireillä olevassa asiassa on kysymys siitä, onko Patentti- ja rekisterihallituksen tilitarkastuslautakunta voinut määrätä KHT A:lle 50 000 euron suuruisen seuraamusmaksun tilintarkastuslain 4 luvun 11 §:ssä tarkoitetun niin sanotun jäähdyttelyjakson rikkomisesta.

Asiassa saadun selvityksen mukaan Y Oy on toiminut X Oyj:n tilintarkastajana ja KHT A on toiminut sen nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana vuodesta 2014 alkaen 12.7.2018 asti. A on 12.7.2018 tehnyt X Oyj:n kanssa työsopimuksen. Pörssitiedotteen mukaan X Oyj on nimittänyt A:n X Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi helmikuusta 2019 alkaen. A:n tehtävät Y Oy:ssä ovat päättyneet 31.8.2018. Y Oy:n tilintarkastusvalvonnalle antaman selvityksen mukaan X Oyj on vahvistanut kirjallisesti, että A ei tule toimimaan johdon avaintehtävissä X Oyj:ssä eikä yhtiön taloudesta tai raportoinnista vastaavassa tehtävässä ennen kuin tilitarkastuskertomus vuodelta 2018 on julkaistu. Kaupparekisterin mukaan X Oyj:n tilintarkastajaksi on 14.12.2018 rekisteröity Z Oy.

Hallinto-oikeus totesi asian ratkaisemisen kannalta olevan keskeistä, miten niin sanotun jäähdyttelyjakson kesto lasketaan. Hallinto-oikeuden on määriteltävä, milloin A on laissa tarkoitetulla tavalla ottanut vastaan johtoon kuuluvan avainhenkilön tehtävän X Oyj:ssä. Koska tilintarkastuslain 4 luvun 11 §:n säännöksellä on pantu täytäntöön tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY 22 a artiklan 1 kohta (lisätty direktiivillä 2014/56/EU), Euroopan unionin oikeuden tulkinnan varmistamiseksi asiassa oli perusteltua pyytää ennakkoratkaisu unionin tuomioistuimelta. Hallinto-oikeus päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

1) Onko direktiivin 2006/43/EY 22 a artiklan (lisätty direktiivillä 2014/56/EU) 1 kohtaa tulkittava siten, että päävastuullinen tilintarkastaja ottaa mainitussa kohdassa tarkoitetulla tavalla tehtävän vastaan tehdessään työsopimuksen?

2) Jos vastaus kysymykseen 1 on kielteinen, onko 22 a artiklan 1 kohtaa tulkit-tava siten, että päävastuullinen tilintarkastaja ottaa mainitussa kohdassa tarkoitetulla tavalla tehtävän vastaan aloittaessaan työskentelyn kyseisessä tehtävässä?

Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT) 267 artikla

Tilintarkastuslaki 4 luku 11 § 1 ja 2 momentti ja 10 luku 5 § ja 7 §

Tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY 22 a artiklan 1 kohta (lisätty direktiivillä 2014/56/EU)

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Outi Siimes, Vesa Heikkilä ja Paula Makkonen, joka on myös esitellyt asian.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.