Vaasan HAO 21.12.2018 18/0580/1

Lahjavero - Ennakkoratkaisu - Sukupolvenvaihdos - Veronhuojennus - Maatilakokonaisuus - Omistus

Diaarinumero: 00844/18/8510
Taltionumero: 18/0580/1
Antopäivä: 21.12.2018

A on yhdessä puolisonsa B:n kanssa hakenut ennakkoratkaisua siitä, mikä on lahjaveron määrä ja peruste, jos he luovuttavat lahjanluonteisella kaupalla osan omistamastaan maatilasta tyttärelleen C:lle. Asiassa vaadittiin sovellettavaksi perintö- ja lahjaverolain 55 ja 56 §:ien mukaisia huojennuksia.

Luovutuksen kohteena olivat X:n kaupungissa sijaitsevat seitsemän rekisteritilaa. Luovutettavien tilojen yhteen laskettu maapinta-ala oli 104,54 hehtaaria. Luovutettavasta alasta peltoa oli 5,2 hehtaaria ja metsää 80 hehtaaria, lopun ollessa tie, tontti- ja joutomaata. Luovutettavista kiinteistöistä maata-lousmaata tukioikeuksineen oli ainoastaan yhdellä kiinteistöllä. Kyseinen kiinteistö oli yksin A:n nimissä. B omisti luovutuksen kohteena olevista seitsemästä kiinteistöstä kolme yhdessä puolisonsa A:n kanssa. B:n omistamilla kiinteistöillä oli ainoastaan metsä- ja joutomaata. Asiassa oli vakuutettu, että luovutuksensaaja C jatkaa maa- ja metsätalouden harjoittamista omistukseensa tulevilla tiloilla.

Verohallinto oli antamassaan ennakkoratkaisussaan hyväksynyt perintö- ja lahjaverolain 55 ja
56 §:issä säädettyjen sukupolvenvaihdoshuojennuksien soveltamista koskevan vaatimuksen A:n osalta, mutta hylännyt vaatimuksen B:n osalta. Perusteluiden mukaan huojennuksen edellytykset eivät täyttyneet, koska B:n luovuttamaan omaisuuteen kuului ainoastaan metsä- ja joutomaata.

Hallinto-oikeus kumosi puolisoiden valituksesta Verohallinnon antaman ennakkoratkaisun siltä osin kuin se koski C:n B:ltä saamaa lahjaa ja lausui uutena ennakkoratkaisuna, että hakemuksessa kuvatussa luovutuksessa C saa B:ltä lahjan, jonka lahjaverotukseen sovelletaan perintö- ja lahjaverolain 55 ja 56 §:issä säädettyjä sukupolvenvaihdosta koskevia huojennuksia.

Perusteluinaan hallinto-oikeus totesi muun muassa, että perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentissa säädetyn huojennuksen edellytyksenä on, että veronalaiseen lahjaan sisältyy maatila tai osa siitä. Maatilan käsitettä ei ole perintö- ja lahjaverolaissa määritelty. Maatilatalouden tuloverolain 2 §:n 2 momentin mukaan maatilalla tarkoitetaan kyseisessä laissa itsenäistä taloudellista yksikköä, jolla harjoitetaan maa- ja metsätaloutta. Arvioitaessa perintö ja lahjaverolain 55 ja 56 §:n mukaisten huojennusten edellytyksiä, merkitystä ei ole annettava sille, kuinka yksittäisten kiinteistöjen omistusosuudet puolisoiden kesken ovat jakaantuneet tai onko kaikilla luovutettavilla kiinteistöillä maatalousmaata. Ratkaisevaa asiassa on se, että luovutuksen kohteena olevat kiinteistöt muodostavat yhdessä koko-
naisuutena laissa tarkoitetun maatilan.
Perintö- ja lahjaverolaki 55 § ja 56 §

lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.