Pohjois-Suomen HAO 25.11.2014 14/5426/1

Poikkeaminen - Luonnonsuojelu - Maakotka - Natura 2000 - Lintudirektiivi

Diaarinumero: 00231/13/RO/4111
Taltionumero: 14/5426/1
Antopäivä: 25.11.2014

Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, voitiinko maakotkan pesimäreviireillä sijaitsevalle kiinteistölle myöntää poikkeamislupa lomarakennuksen rakentamiseen rantavyöhykkeelle, kun alueelle ei ollut tehty luonnonsuojelulain 47 §:n 3 momentissa tarkoitettua rajauspäätöstä.

Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsi noin yhden kilometrin etäisyydellä Natura 2000 -verkostoon sisällytetystä alueesta. Hallinto-oikeudelle toimitetuista karttaotteista ilmeni, että rakennuspaikka sijaitsi lintudirektiivin (2009/147/EY) liitteessä I mainitun uhanalaisen lintulajin (maakotka) pesimäreviireillä. Tämä lintulaji oli myös Natura-alueen eräänä suojeluperusteena. Pesäpuut sijaitsivat karttatarkastelun perusteella Natura-alueen ulkopuolella vajaan kilometrin etäisyydellä suunnitellusta rakennuspaikasta.

Hallinto-oikeus katsoi päätöksessään, että rakennushankkeen sijainti huomioon ottaen rakennushankkeen toteuttamisella ei voitu arvioida todennäköisesti olevan luonnonsuojelulain 65 §:n 1 momentissa tarkoitettuja Natura-alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia.

Kysymyksessä oleva lintulaji on rauhoitettu ja erityisesti suojeltava laji luonnonsuojelulain 38 §:n 1 momentin ja 47 §:n 1 momentin sekä luonnonsuojeluasetuksen 22 §:n nojalla. ELY-keskus oli katsonut, että rakennushanke estyy luonnonsuojelulain 39 §:n rauhoitussäännösten nojalla.

Hallinto-oikeus totesi, että rakennuspaikan ja pesimäpuiden välinen vajaan kilometrin etäisyys huomioon ottaen suunnitellusta rakentamisesta taikka suunnitellun vapaa-ajan asunnon käytöstä mahdollisesti aiheutuvan häiriön ei voida katsoa olevan luonnonsuojelulain 39 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua tahallista häiritsemistä. Pykälän 2 momentissa tarkoitettu rauhoitus puolestaan merkitsee sitä, että suuren petolinnun pesäpuun kaataminen ja vahingoittaminen on kiellettyä. Nyt kysymyksessä olleen hankkeen toteuttaminen ei kuitenkaan edellä kuvatuissa olosuhteissa vaatinut pesäpuiden kaatamista tai vahingoittanut niitä.

Kun asiassa ei ollut tehty luonnonsuojelulain 47 §:n 3 momentissa tarkoitettua rajauspäätöstä, poikkeamislupahakemusta ei voitu hylätä ELY-keskuksen mainitsemalla perusteella. Tämän vuoksi hallinto-oikeus palautti asian ELY-keskukselle uudelleen käsiteltäväksi sen selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi, oliko poikkeamisen myöntämiselle maankäyttö- ja rakennuslain säännökset huomioon ottaen estettä.

Luonnonsuojelulaki 38, 39 ja 47 §
Maankäyttö- ja rakennuslaki 72, 171, 172 ja 197 §
Luonnonsuojeluasetus 22 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.