Vaasan HAO 30.09.2011 11/0441/3

Ympäristölupa - Lupaharkinta - Maa-ainesten ottaminen - Hylätyn maa-aineslupahakemuksen vaikutus ympäristölupamenettelyyn

Diaarinumero: 00427/10/5109
Taltionumero: 11/0441/3
Antopäivä: 30.9.2011

Ympäristölautakunta oli 7.12.2009 myöntänyt hakijalle ympäristöluvan kallion louhintaan ja murskaukseen. Päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen. Rakennuslautakunta oli 23.5.2008 hylännyt hakijoiden maa-aineslain mukaisen hakemuksen, joka koski samaa aluetta. Hämeenlinnan hallinto-oikeus oli hylännyt valitukset 2.10.2009. Myös korkein hallinto-oikeus hylkäsi hakijan valituksen 22.12.2010.

Vaasan hallinto-oikeudessa oli ympäristöluvasta tehtyjen valitusten johdosta kysymys siitä, mikä merkitys maa-ainesasiassa annetulla ratkaisulla oli ympäristölupaa koskevan asian käsittelyn kannalta.

Hallinto-oikeus totesi, että hakemus maa-ainesten ottamiseen oli tullut korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä lainvoimaisesti hylätyksi. Hakemus maa-ainesten ottamiseen ratkaistaan maa-aineslain nojalla, ja ympäristöluvan myöntämisen edellytyksenä ei ole edes maa-ainesten ottamista koskevan hakemuksen vireillä olo. Vaikka valituksenalaisen ympäristölupapäätöksen täytäntöönpanoa koskevassa lupamääräyksessä todettiin, että luvassa tarkoitetun toiminnan aloittamisen edellytyksenä on, että hakijoilla on samaan alueeseen kohdistuva maa-aineslaissa tarkoitettu lupa, ei tämä merkitse sitä, että maa-ainesluvan puuttuminen vaikuttaisi ympäristölupahakemuksen käsittelyyn tai estäisi ympäristöluvan myöntämisen.

Lupaviranomaisen tai tuomioistuimen asiana ei ole tutkia onko hankkeen toteuttaminen realistista, vaan niiden on ratkaistava ainoastaan se, täyttääkö hakemus ympäristönsuojelulain 41 §:n mukaisesti tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä mitä lupaehtoja toiminnalle on mahdollisesti asetettava. Näin ollen maa-ainesasiassa annetulla lainvoimaisella päätöksellä ei ole merkitystä itsenäisesti ratkaistavan ympäristölupa-asian luvanmyöntämisedellytyksiin.

Hallinto-oikeus palautti asian puutteellisten selvitysten vuoksi ympäristölautakunnalle.

Vahvennettu jaosto, äänestys 3-3. Äänten mentyä tasan ratkaisu oli puheenjohtajan kannan mukainen. Esittelijän eriävä mielipide.

Vähemmistö katsoi esittelijän esityksen mukaisesti, että valituksenalainen päätös tulisi kumota ja ympäristölupahakemus hylätä.

Ympäristöluvan myöntämisen ja luvasta tehtyjen valitusten käsittelyn ja ratkaisemisen edellytyksenä ei tosin ole, että luvan hakijalle jo on lainvoimaisesti myönnetty toiminnan harjoittamiseen tarvittavat muut luvat, kuten tässä tapauksessa lupa maa-ainesten ottamiseen, vaan ympäristölupa-asia käsitellään ja ratkaistaan näistä luvista erillisenä asiana hankkeen muuta lupatilannetta huomioon ottamatta.

Kun maa-ainesten ottoa koskenut hakemus on tullut lainvoimaisesti hylätyksi ja kun hankkeen toteuttaminen edellyttää sekä lainvoimaista maa-aineslupaa että lainvoimaista ympäristölupaa, luvan hakijoilla ei ole enää tarvetta saada ympäristölupaa maa-aineslupahakemuksessa tarkoitetun eli saman kiviaineksen louhintaan tai sen liitännäistoimintoihin.

Hylkäävän päätöksen estämättä hakija voi hakea uutta lupaa toisenlaiselle toiminnalle.

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.