Turun HAO 10.06.2011 11/0388/3

Alkoholilaki - Päätöksen valituskelpoisuus - Ravitsemisliike tai muu paikka - Nauttimiskielto - Anniskelulupa - Yksityistilaisuus

Diaarinumero: 01002/11/7209
Taltionumero: 11/0388/3
Antopäivä: 10.6.2011

A oli tehnyt poliisilaitokselle alkoholilain 59 §:n mukaisen ilmoituksen X:n kartanossa järjestettävästä häätilaisuudesta, jossa oli tarkoitus nauttia A:n toimittamia alkoholi­juomia. Poliisilaitos ei ollut hyväksynyt ilmoitusta, koska kyseinen paikka oli alkoholilain 58 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu ravitsemisliike tai muu paikka, jossa yleisölle maksusta pidetään saatavana ruokaa tai virvokkeita. Jotta paikalla voitaisiin anniskella, kartanon pitopalvelulla tulisi päätöksen mukaan olla anniskeluoikeus.

A vaati päätöksen kumoamista ja alkoholijuomien tarjoilun sallimista. Hallinto-oikeus totesi, että alkoholilaissa ei ole säännöksiä 59 §:n mukaisesta ilmoitusmenettelystä, ilmoituksen johdosta tehtävästä päätöksestä eikä muutoksenhausta tällaiseen päätökseen. Poliisin päätös olla hyväksymättä A:n ilmoitusta kuitenkin vaikutti tosiasiallisesti A:n oikeuteen siten, että hänellä oli kiistaton tarve saattaa kannanoton oikeellisuus tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tämän vuoksi poliisilaitoksen päätöstä oli pidettävä sellaisena hallintopäätöksenä, johon voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta.

Pääasian osalta hallinto-oikeus totesi, että asiassa saadun selvityksen mukaan X:n kartanoa vuokrattiin juhla­tilaisuuksiin kuten häät, muisto­tilaisuudet ja yritystilaisuudet, joiden ruoka­tarjoiluista vastasi kartanon kanssa samassa omistuksessa oleva pitopalvelu­yritys, jolla ei ollut anniskelulupaa. Tilaisuuksien ulkopuolella kartano ei tarjonnut ruoka- ja juomapalveluja eikä ollut muutoinkaan auki yleisölle. X:n kartanoa ei voitu siten pitää ravitsemisliikkeenä tai paikkana, jossa yleisölle maksusta pidetään saatavana ruokaa tai virvokkeita. Sillä seikalla, että yksityistilaisuuksien järjestäjät maksoivat tilaamistaan pitopalveluista, ei ollut merkitystä asiassa.

Äänestys 2-1

Pääasian osalta eri mieltä ollut jäsen katsoi, että kyseistä juhlatilaa oli ratkaisun perusteluista ilmenevissä oloissa pidettävä sellaisena ravitsemisliikkeeseen verrattavana paikkana, jossa alkoholin nauttiminen oli alkoholilain 58 §:n mukaisesti kielletty.

Suomen perustuslaki 21 §
Hallintolainkäyttölaki 7 § 2 mom
Alkoholilaki 58 § 1 mom 2 kohta
Alkoholilaki 59 §

KHO:n päätös 7.3.2014 taltionumero 712.

Aluehallintoviraston valituksesta KHO poisti poliisilaitoksen päätökseen liitetyn valitusosoituksen sekä kumosi ja poisti hallinto-oikeuden päätöksen, koska poliisilaitoksen kannanotto ei ollut valituskelpoinen päätös.

KHO totesi, muun muassa, että velvollisuus ilmoittaa poliisille yksityistilaisuudessa tapahtuvasta alkoholitarjoilusta liittyy poliisin tehtäviin järjestyksenvalvojana, eikä poliisilla ole ilmoitusta vastaanottaessaan toimivaltaa päättää siitä, onko alkoholin tarjoilu ilmoituksen mukaisessa paikassa alkoholilain säännösten mukaan sallittua. Poliisilaitos voi ilmoittaa käsityksensä asiasta, mutta sen kannanotto ei siten ole sellainen päätös, jolla asia on hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ratkaistu. Hallinto-oikeuden ei sen vuoksi olisi tullut tutkia A:n valitusta. KHO totesi vielä, että kun poliisilaitoksen kannanotolla ei ole oikeudellista merkitystä, sitä ei ole tarpeen erikseen poistaa.

Poliisilaitoksen valituksen KHO jätti tutkimatta, koska poliisiviranomaisella alkoholilain 46 §:n mukaisena yleistä järjestystä alkoholipitoisten aineiden vähittäismyynti- ja anniskelupaikoissa valvovana viranomaisena ei ole sellaista asianosaisen asemaa tai valvottavana sellaista julkista etua, että poliisilaitos voisi valittaa hallinto-oikeuden antamasta ratkaisusta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.