Turun HAO 14.06.2011 11/0385/2

Takavarikko - Eläimen myyminen - Valituksen tutkiminen - Eläinsuojeluasia

Diaarinumero: 00756/11/5403
Taltionumero: 11/0385/2
Antopäivä: 14.6.2011

Poliisipäällikkö oli pakkokeinolain 4 luvun 10 §:n 2 momentin ja eläinsuojelulain 47 §:n perusteella päättänyt, että X:n rikosepäilyn takia takavarikossa olevat koirat myydään. Perustelujen mukaan koirien säilyttäminen ei ole tarkoituksenmukaista eläinten hyvinvoinnin kannalta eikä myöskään ottaen huomioon koirien vähäinen arvo suhteessa hoidon järjestämisestä aiheutuneisiin kustannuksiin.

Hallinto-oikeus jätti tutkimatta X:n poliisipäällikön päätöksestä tekemän valituksen.

Perustelujen mukaan eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä ja edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Eläinsuojeluvalvontaviranomaisena toimii muun muassa poliisi. Eläinsuojeluvalvontaviranomaisen eläinsuojelulain nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Asiassa ei ollut kysymys eläinsuojelulaissa tarkoitetusta eläimen suojelua, hyvinvointia ja hyvää kohtelua koskevasta asiasta, vaan pakkokeinolain nojalla takavarikoituun eläimeen liittyvästä toimenpiteestä. Vaikka toimenpiteen sisällöstä on säädetty tarkentavasti eläinsuojelulaissa, kysymys ei ollut eläinsuojelu- vaan pakkokeinoasiasta. Poliisipäällikön pakkokeinolaissa tarkoitettuna viranomaisena tekemään päätökseen ei voitu hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Eläinsuojelulaki 1 §
Eläinsuojelulaki 36 §
Eläinsuojelulaki 47 §
Eläinsuojelulaki 51 §
Eläinsuojelulaki 52 §
Pakkokeinolaki 4 luku 10 § 2 mom
Hallinto-oikeuslaki 3 §
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom
Hallintolainkäyttölaki 52 § 1 mom

Äänestys 2-1

Eri mieltä olleen jäsenen mielipide, johon asian esittelijä yhtyi:

Poliisi on tehnyt ja voinut tehdä valituksenalaisen takavarikoituihin eläimiin kohdistuvan päätöksen eläinsuojelulain 47 §:n toisessa virkkeessä säädetyllä perusteella. Tästä perusteesta ei säädetä pakkokeinolaissa vaan vain eläinsuojelulaissa. Eläinsuojelulain 51 §:ssä on yksiselitteisesti säädetty, että poliisin tämän lain nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Oikeussuojan saamisen kannalta olennaista säännöstä muutoksenhausta ei voida tulkita sen sanamuodon vastaisesti. Tästä syystä poliisin eläinsuojelulain 47 §:n toisen virkkeen nojalla tekemään päätökseen saa eläinsuojelulain 51 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen, joten tutkin valituksen.

KHO:n päätös 22.8.2011 taltionumero 2304. KHO ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.