Turun HAO 27.04.2011 11/0129/1

Valitusoikeus - Luonnonsuojeluyhdistys - Katusuunnitelma - Liito-orava

Diaarinumero: 01112/10/4108
Taltionumero: 11/0129/1
Antopäivä: 27.4.2011

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valitusoikeus katusuunnitelmaa koskevasta päätöksestä on hallintolainkäyttölain 6 §:n mukaisesti sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Yhdistys oli valittanut katusuunnitelman hyväksymistä koskevasta päätöksestä sillä perusteella, että suunnitelman toteuttamien rikkoi luonnonsuojelulain 49 § 1 momentissa säädettyä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämisen ja heikentämisen kieltoa. Yhdistys perusteli valitusoikeuttaan asiassa sillä, että se hallitsee vuokrasopimuksen perusteella rakennusta noin 100 metrin etäisyydellä katusuunnitelma-alueesta ja sillä että yhdistyksen tarkoituksena on luonnonsuojelun edistäminen.

Hallinto-oikeus totesi, että asiassa on kysymys Euroopan unionin oikeudesta ja erityisesti luontodirektiivissä suojellusta eläinlajista, joka edellyttää tiukkaa suojelua. Näin ollen muutoksenhaulle tuomioistuimessa asetettuja edellytyksiä koskevia menettelysääntöjä on tulkittava niin pitkälle kuin mahdollista unionin oikeuteen perustuvien oikeuksien tehokasta oikeussuojaa koskevien tavoitteiden mukaisesti. Toisaalta, kun otetaan huomioon maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetty kaavapäätöksiä koskeva laaja valitusoikeus ja luonnonsuojelulaissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle säädetty oikeus valittaa myös muun lain nojalla tehdystä, luonnonsuojelulain vastaisesta päätöksestä, on unionin oikeuden tehokkaan toteutumisen vaatimus riittävästi otettu huomioon.

Hallinto-oikeus katsoi, että katusuunnitelman hyväksymistä koskeva päätös ei välittömästi vaikuta yhdistyksen oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun. Kun lisäksi otetaan huomioon luonnonsuojelulaissa ympäristönsuojeluyhdistykselle annettu vireillepano-oikeus, ei hallintolainkäyttölain valitusoikeutta koskevaa säännöstä ole syytä tulkita niin, että luonnonsuojeluyhdistyksellä olisi valitusoikeus katusuunnitelman hyväksymistä koskevasta päätöksestä. Hallinto-oikeus jätti yhdistyksen valituksen tutkimatta.

Hallintolainkäyttölaki 6 §

Maankäyttö ja rakennuslaki 190 §

Maankäyttö ja rakennuslaki 191 §
Maankäyttö ja rakennuslaki 197 §
Luonnonsuojelulaki 49 §:n 1 mom
Luonnonsuojelulaki 57 §
Luonnonsuojelulaki 63 §
Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön Maankäyttö ja rakennuslakija kasviston suojelusta annettu Euroopan yhteisön neuvoston direktiivi 92/43/ETY (luontodirektiivi) liite IV (a)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.