Turun HAO 02.02.2011 11/0068/2

Asiakirjajulkisuus - power point -esitys - kaupungin hallintokeskuksen ilmapiirin kehittämistä koskeva selvitys - sisäinen työskentely - ei-asiakirja

Diaarinumero: 00667/10/1203
Taltionumero: 11/0068/2
Antopäivä: 2.2.2011

A oli pyytänyt saada nähtäväkseen B:n kaupungin hallintokeskuksen ilmapiirin kehittämisestä tehdyn selvityksen. B:n kaupunginhallitus oli hylännyt asiakirjapyynnön, koska johtavan konsultin tekemästä selvityksestä oli raportoitu ainoastaan suullisesti sisäistä keskustelua tukevien power point-muistiinpanojen avulla. Näin ollen ei ollut olemassa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 5 §:n 1 momentin mukaista asiakirjaa, joka voitaisiin luovuttaa.

A valitti kaupunginhallituksen päätöksestä hallinto-oikeuteen ja vaati luovutettavaksi pyytämäänsä asiakirjaa. A totesi, että se, millä tavalla konsultin tekemästä selvityksestä on raportoitu, ei vaikuta mitenkään siihen, onko asiakirja olemassa vai ei. Asiakirjan teknisellä muodolla ei ole merkitystä arvioitaessa asiakirjan julkisuutta. B:n kaupunginhallitus katsoi antamassaan lausunnossa, että kolmen tunnin suullisesta raportoinnista irrotettuna power point-esitys ei muodosta itsenäistä asiakirjaa, vaan kyseessä on viranomaisen sisäistä työskentelyä varten laadittu väliraportti, joka on rinnastettavissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 5 §:n 3 momentissa mainittuun sisäiseen koulutukseen. Kaupunginhallitus totesi vielä, että mikäli suullisen väliraportin power point -esityksineen katsotaan olevan viranomaisen asiakirja, se on julkisuuslain 24 §:n 29 kohdan perusteella salassa pidettävä, koska yksilöhaastatteluin toteutettu työyhteisöselvitys sisältää henkilöiden ominaisuuksista ja persoonallisuudesta tietoja, jotka ovat rinnastettavissa mainitun lainkohdan tarkoittamiin soveltuvuuskokeisiin ja henkilöarviointeihin.

Hallinto-oikeus totesi, että työyhteisöselvitys perustui hallintokeskuksen henkilöstölle suoritettuihin yksilöhaastatteluihin. Selvitystä selostettiin suullisesti palautetilaisuudessa. Keskustelun tukena ja teemojen havainnollistajana käytettiin power point -kalvoja. Kun asiakirja ei julkisuuslaissa tarkoitetussa merkityksessä edellytä paperialustaa, kyseessä oleva power point -esitys oli sinänsä julkisuuslain 5 §:n 1 momentin mukainen asiakirja. Hallinto-oikeus katsoi kuitenkin, että jatkotyöskentelyn pohjaksi laadittua työyhteisöselvitystä oli pidettävä sellaisena viranomaisen sisäistä työskentelyä varten laadittuna asiakirjana, jota ei arkistolainsäädännön mukaan, julkisuusperiaatteen tarkoituksen toteutuminenkaan huomioon ottaen, ole liitettävä arkistoon. Kyse oli siten sellaisesta asiakirjasta, johon julkisuulain 5 §:n 4 momentin mukaan ei sovelleta julkisuuslakia. B:n kaupunginhallituksen päätöksen lopputulosta ei näin ollen ollut syytä muuttaa.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1 § 1 mom
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 5 § 1 mom
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 5 § 2 mom
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 5 § 4 mom
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 9 § 1 mom
Arkistolaki 7 § 2 mom

Kts. KHO:2002:20

KHO:n päätös 27.8.2012 taltionumero 2220. KHO ei muuta hallinto-oikeuden päätöstä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.