Rovaniemen HAO 16.09.2011 11/0375/1

Kotitalousvähennys - ennakkoperintärekisteri - eurooppaoikeus - palvelujen vapaa liikkuvuus - syrjintäkielto - henkilökohtaisen tulon verotus

Diaarinumero: 00425/10/8101
Taltionumero: 11/0375/1
Antopäivä: 16.9.2011

A oli teettänyt maalämpökoneen asennustöistä B Ab:llä, jonka kotipaikka oli Ruotsissa. Oikeuskysymyksenä oli, oliko Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 49 artiklassa (nykyisin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56 artikla) tarkoitetun palvelujen tarjoamisen vapauden vastaista evätä kotitalousvähennys sillä perusteella, ettei yhtiötä ollut merkitty Suomessa ennakkoperintärekisteriin, mikä tuloverolain 127 b §:n mukaan oli edellytyksenä kotitalousvähennyksen hyväksymiselle.

Hallinto-oikeus katsoi, kuten oikaisulautakuntakin, että kotitalousvähennyksellä on käytännössä suuri taloudellinen merkitys verovelvollisille ja mahdollisuus sen saamiseen vaikuttaa merkittävästi siihen, mitä palveluja verovelvolliset ostavat. Tämän vuoksi toisessa Euroopan unionin jäsenmaassa toimiva yrittäjä, jota ei ole rekisteröity Suomen ennakkoperintärekisteriin, on olennaisesti heikommassa asemassa kilpaillessaan kotitalousvähennyksen piiriin kuuluvista töistä suomalaisten yrittäjien kanssa.

Arvioitaessa kotitalousvähennyksen saamisen edellytyksenä olevan rekisteröitymisvelvollisuuden merkitystä suhteessa palvelujen tarjoamisen vapauteen unionin alueella oli otettava huomioon, että ulkomaalaista yritystä, joka ei harjoita toimintaansa Suomessa kiinteästä toimipaikasta, ei Pohjoismaiden välisen verosopimuksen mukaan veroteta Suomessa. B Ab:tä ei ollut verovuonna verotettu Suomessa. Lisäksi yhtiö oli jo Ruotsissa merkitty sekä ennakkoperintä- että arvonlisäverorekisteriin. Siten verovalvontaan Suomessa liittyviä näkökohtia ei ollut pidettävä asiassa erityisen merkittävinä. Näissä olosuhteissa rekisteröitymisen Suomen ennakkoperintärekisteriin voitiin katsoa aiheuttavan yhtiölle ylimääräistä hallinnollista rasitusta, mikä olisi vältettävissä esimerkiksi Suomen ja Ruotsin viranomaisten välisellä yhteistyöllä ja tietojen vaihdolla.

Edellä todetun perusteella ja vaikka rekisteröitymisvelvollisuutta Suomessa sovellettiin erotuksetta sekä kotimaisiin että ulkomaisiin palvelujen tarjoajiin, velvollisuus rekisteröitymiseen palvelujen vastaanottajavaltiossa haittasi tai teki vähemmän houkuttelevaksi palvelujen vapaan tarjonnan unionin alueella, mitä oli pidettävä edellä mainitun 49 artiklan tarkoittamana kiellettynä syrjintänä.

Verovuosi 2008

Tuloverolaki 127 a § 1 mom
Tuloverolaki 127 b § 1 mom 2 kohta
Ennakkoperintälaki 25 § 2 ja 3 mom
Euroopan yhteisön perustamissopimus 49 artikla 1 momentti

KHO:n päätös 28.12.2012 taltionumero 3726. Päätöstä muutetaan.
Vuosikirja KHO:2012:132

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.