Kuopion HAO 23.12.2011 11/0467/3

Katselmus - Oikeudenkäynnin julkisuus - Yleisön läsnäolon rajoittaminen - Taltiointi

Diaarinumero 01397/11/4103, 01408/11/4103
Taltionumero 11/0467/3
Antopäivä 23.12.2011

Hallinto-oikeus järjesti kaava-asiassa katselmuksen. Valittajat pyysivät katselmuksen alussa, että katselmus toimitettaisiin yleisön läsnä olematta, hallinto-oikeus rajoittaisi yleisön läsnäoloa katselmuksessa ja tiedotusvälineille ei annettaisi lupaa tallentamiseen katselmuksessa. Hallinto-oikeus antoi katselmuksen alussa ratkaisun valittajien esittämiin vaatimuksiin.

Katselmuksen julkisuus

Hallinto-oikeus päätti, että katselmus oli julkinen.

Perustelut

Valittajat olivat pyytäneet, että katselmus toimitettaisiin yleisön läsnä olematta.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 10 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus olla läsnä asian suullisessa käsittelyssä, jollei tässä tai muussa laissa toisin säädetä. Saman pykälän 3 momentin mukaan hallintotuomioistuimen toimittamaan katselmukseen sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään suullisesta käsittelystä.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 11 §:n mukaan suullinen käsittely toimitetaan kokonaan tai tarpeellisin osin yleisön läsnä olematta, jos suullisessa käsittelyssä esitetään tieto tai asiakirja, joka on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain tai muun lain mukaan salassa pidettävä. Hallintotuomioistuin voi kuitenkin päättää, että suullinen käsittely on tällöinkin julkinen, jos tämä on tarpeen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamiseksi. Lisäksi hallintotuomioistuin voi oikeudenkäynnissä osapuolena olevan yksityisen asianosaisen pyynnöstä järjestää suullisen käsittelyn yleisön läsnä olematta, jollei tärkeä yleinen tai yksityinen etu edellytä julkista käsittelyä, jos julkisesta käsittelystä olisi asianosaiselle erityistä haittaa ja suljettu käsittely edistää hallintotuomioistuimen tiedonsaantia asiassa.

Asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään. Kunnallisvalitukset ovat lähtökohtaisesti julkisia asioita. Katselmus toimitetaan kokonaan tai tarpeellisin osin yleisön läsnä olematta, jos katselmuksessa esitetään tieto tai asiakirja, joka on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain tai muun lain mukaan salassa pidettävä. Nyt kysymyksessä oleva valitusasia oli julkinen eikä siinä esitetty asiakirjoja tai tietoja, jotka olivat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain tai muun lain mukaan salassa pidettäviä. Hallinto-oikeus ei voi toimittaa katselmusta yleisön läsnä olematta yksinomaan sillä perusteella, että julkisesta käsittelystä olisi valittajille erityistä haittaa, vaan lisäedellytyksenä on, että katselmuksen toimittamisen yleisön läsnä olematta voidaan katsoa edistävän tuomioistuimen tiedonsaantia asiassa. Kaava-asia on luonteeltaan sellainen, että siinä on tyypillisesti sovitettava yhteen erilaisia, usein toisiinsa nähden ristiriitaisia intressejä. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että kaavavalitusten tekijä joutuu sietämään näistä ristiriidoista mahdollisesti aiheutuvaa painetta tai haittaa. Tässä mielessä kaava-asioihin myös valitusvaiheessa sisältyvä julkisuus ja siitä aiheutuva mahdollinen haitta on normaali ja hyväksyttävä ilmiö. Kaava-asioiden sisältämä intressejä yhteensovittava luonne ja kaavojen usein laajat tai laajahkot, esimerkiksi yhteiskunnalliset ja sosiaaliset sekä taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset, nimenomaan edellyttävät korostettua julkisuutta näissä asioissa. Valittajat eivät olleet tässä asiassa osoittaneet, että katselmuksen toimittamisesta yleisön läsnä ollessa olisi heille erityistä haittaa ottaen huomioon kaava-asian yleisen luonteen ja julkisuuden vaatimuksen välisen suhteen. Katselmuksen toimittaminen yleisön läsnä olematta ei edistänyt myöskään hallinto-oikeuden tiedonsaantia. Tämän vuoksi pyyntö katselmuksen toimittamisesta yleisön läsnä olematta hylättiin.

Yleisön läsnäolon rajoittaminen

Hallinto-oikeus ei rajoittanut yleisön läsnäoloa katselmuksessa.

Perustelut

Valittajat olivat pyytäneet, että hallinto-oikeus rajoittaisi yleisön läsnäoloa katselmuksessa.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 13 §:n 1 momentin mukaan hallintotuomioistuin voi rajoittaa yleisön läsnäoloa julkisessa käsittelyssä, jos se on tarpeen todistajan, muun kuultavan tai oikeudenkäynnin osapuolen taikka tällaiseen henkilöön rikoslain (39/1889) 15 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevan henkilön suojaamiseksi henkeen tai terveyteen kohdistuvalta uhalta. Hallintotuomioistuin voi rajoittaa yleisön läsnäoloa julkisessa käsittelyssä myös, jos se on tarpeen tungoksen välttämiseksi tai katselmuksen kohteesta johtuvien syiden vuoksi.

Kysymyksessä oli katselmus, jossa hallinto-oikeuden oli tarkoitus havaintoja tekemällä tutustua kaavamuutosalueeseen. Valituksen vaatimukset ja valitusperusteet oli jo esitetty julkisissa valitusasiakirjoissa. Katselmusta ei järjestetty asianosaisten kuulemiseksi. Tässä asiassa ei voitu osoittaa, että yleisön läsnäolon rajoittamisella olisi merkitystä kenenkään hengen tai terveyden suojelun kannalta. Hallinto-oikeus voi rajoittaa yleisön läsnäoloa julkisessa käsittelyssä, jos se on tarpeen tungoksen välttämiseksi tai katselmuksen kohteesta johtuvien syiden vuoksi. Yleisön läsnäolon rajoittaminen katselmuksessa voisi olla lähinnä tarpeen silloin, kun on välttämätöntä turvata oikeudenkäyntiin osallisten henkilöiden pääsy katselmuspaikkaan. Kysymyksessä oleva valitusasia oli julkinen eikä yleisön läsnäoloa ollut tarpeen rajoittaa katselmuspaikan tai katselmuksen kohteesta johtuvien syiden vuoksi. Tämän vuoksi pyyntö yleisön läsnäolon rajoittamisesta katselmuksessa hylättiin.

Katselmuksen taltiointi

Hallinto-oikeus antoi luvan tallentaa katselmuksessa.

Perustelut

Valittajat olivat pyytäneet, että tiedotusvälineille ei annettaisi lupaa tallentamiseen katselmuksessa.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 14 §:n mukaan muu kuin hallintotuomioistuin saa julkisessa suullisessa käsittelyssä valokuvata, nauhoittaa ja muulla tavoin tallentaa sekä siirtää teknisin menetelmin kuvaa ja ääntä vain hallintotuomioistuimen luvalla ja sen antamien ohjeiden mukaisesti.

Lupa voidaan myöntää, jollei:
1) tallentamisesta tai siirtämisestä aiheudu merkittävää haittaa todistajan, muun kuultavan tai asianosaisen yksityisyyden suojalle eikä se vaaranna hänen turvallisuuttaan;
2) tallentamisesta tai siirtämisestä ole haittaa suullisen käsittelyn häiriöttömälle kululle; taikka
3) luvan epäämiseen ole muuta 1 tai 2 kohdassa mainittuihin syihin verrattavaa painavaa syytä.

Katselmuksen taltiointi ei edellytä suostumusta valittajilta. Hallinto-oikeus arvioi, että katselmuksen taltiointi ei aiheuttanut esitetyistä kaava-asian nostattamista ristiriidoista tai jopa vastakkainasetteluista huolimatta merkittävää haittaa valittajien yksityisyyden suojalle eikä vaarantanut heidän turvallisuuttaan. Asiassa oli otettava huomioon myös se, että esillä olevassa katselmuksessa jo katselmuspaikka ja sen ympäristö oli sellainen, että hallinto-oikeuden toimivalta tallentamisen osalta oli käytännössä alueellisesti rajattua. Kyseessä oli yleinen alue. Katselmuksen tallentamisesta ei ollut myöskään haittaa käsittelyn häiriöttömälle kululle eikä katselmuksen tallentamiselle ollut muutakaan painavaa estettä. Tämän vuoksi pyyntö siitä, että tiedotusvälineille ei annettaisi lupaa tallentamiseen katselmuksessa, hylättiin.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Veijo Tarukannel, Jaana Malinen ja Riikka Tiainen. Asian esittelijäjäsen Riikka Tiainen.

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.