Kuopion HAO 04.10.2011 11/0375/2

Hallinto-oikeuden toimivalta - Valituskelpoisuus - Asianosainen - Työsuojelun tarkastuskertomus - Asian selvittäminen

Diaarinumero 01336/11/1502
Taltionumero 11/0375/2
Antopäivä 4.10.2011

A toimitti hallinto-oikeudelle lukuisia kirjoituksia, joissa A esitti osin vaikeaselkoisia vaatimuksia työsuojeluasiaansa liittyen. Hallinto-oikeus pyysi aluehallintovirastolta lausuntoa, jossa pyydettiin myös selvittämään, oliko A:n asioissa tehty valituskelpoisia hallintopäätöksiä. Aluehallintoviraston mukaan A:n asioissa oli tehty hallintopäätöksiä muun muassa kanteluihin liittyen, mutta ei yhtään valituskelpoista hallintopäätöstä. Hallinto-oikeus varasi lausunnon johdosta A:lle tilaisuuden vastineen antamiseen.

Hallinto-oikeus jätti A:n lukuisat vaatimukset toimivaltaansa kuulumattomina tutkimatta. Hallinto-oikeus otti kantaa A:n kirjoituksissaan esittämiin asianosaisuuteen ja valituskelpoisuuteen liittyviin vaatimuksiin seuraavalla tavalla:

Hallinto-oikeus totesi, että lähtökohtaisesti valituskelpoinen on lopullinen asiaratkaisu, joka koskee välittömästi jonkun oikeutta, velvollisuutta tai etua. Muu, myös tai mahdollisesti yksilöiden tai yhteisöjen oikeuksiin eriasteisesti vaikuttava, hallintotoiminta on tosiasiallista hallintotoimintaa, jonka piirissä tehtävät päätökset tai muut toimet eivät ole ainakaan yleensä valituskelpoisia hallintovalituksen käyttöalalla, mistä nyt oli kysymys. Kysymyksessä olevassa tulkinnassa oli otettava huomioon perustuslain 21 §:ssä säännelty jokaisen oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tulkinnassa oli otettava huomioon kysymyksessä olevan hallintopäätöksen luonteen lisäksi myös se, millainen kysymyksessä olevan erityislain oikeussuojajärjestelmä on kokonaisuudessaan. Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa (valvontalaki) tämä oikeusturvakeinoja koskeva yleinen rakenne oli sellainen, että työnantajalla on oikeus hakea muutosta vasta työsuojelutarkastajan toimintaa mahdollisesti seuraavaan työsuojeluviranomaisen päätökseen. Hallinto-oikeus selvyyden vuoksi totesi, että työntekijä voi valvontalain järjestelmässä työntekijän asemansa perusteella olla asian selvittämiseksi osallisena tähän hallintomenettelyyn muttei kuitenkaan tällä perusteella ole muutoksenhakuun oikeutettu asianosainen.

Hallinto-oikeus totesi, että työsuojeluun liittyvä tarkastuskertomus ei ole asianosaisen oikeuksiin tai velvollisuuksiin välittömästi vaikuttava hallintopäätös, johon on valvontalain 6 luvun perusteella tai hallintolainkäyttölain 5 § 1 momentin perusteellakaan oikeus hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeudelle. Työsuojelutarkastus voi tosin johtaa työsuojeluviranomaisen velvoittavaan päätökseen, joka on valituskelpoinen. Työsuojelutarkastajan toiminnan lopputulos on sen sijaan edellä mainitussa lain järjestelmässä osa tosiasiallista hallintotoimintaa. Myöskään valvontalain 45 §:ssä tarkoitettuun muistutukseen annettu päätös ei ole valituskelpoinen kuten lainkohdan säätämiseen johtaneissa lain esitöissä (HE 94/2005 s. 39) nimenomaisesti mainitaan. A:n tarkastuskertomukseen ja siihen liittyvään muistutukseen liittyen esittämät vaatimukset oli tällä valituskelpoisuuden puuttumiseen liittyvällä perusteella jätettävä tutkimatta.

Hallinto-oikeus lopuksi A:n esittämän yksilöidyn vaatimuksen johdosta totesi, että hallintopäätöstä tekevällä viranomaisella tai hallintolainkäyttöpäätöstä tekevällä hallinto-oikeudella ei ollut oikeutta sitovasti päättää oman päätöksensä valituskelpoisuudesta. Päätökseen on tosin tehtävä merkintä sen valituskelvottomuudesta tai ilmoitettava, miten päätökseen haetaan muutosta. Tuomioistuin ei ole kuitenkaan sidottu hallintoviranomaisen tällaiseen kannanottoon vaan tuomioistuin ratkaisee, onko kysymyksessä valituskelpoinen hallintopäätös ja onko sillä muutoin toimivaltaa käsitellä asiaa.

Hallinto-oikeus vielä totesi oman selvittämisvelvollisuutensa osalta, että A:n hallinto-oikeudelle toimittamat kirjelmät olivat laaja ja osin vaikeaselkoinen kokonaisuus. Hallinto-oikeus oli selvittänyt toimivaltaansa viranomaiselta täsmällisin kysymyksin pyydetyllä lausunnolla, A:lta tämän jälkeen pyydetyllä vastineella ja muutoinkin asian ratkaisemisen vaatimalla tarkoituksenmukaisella tavalla. Asiassa ei ollut jäänyt sellaista selvitettävää, mikä olisi voinut muuttaa asian lopputulosta eli vaatimusten tutkimatta jäämistä. Asiaa ei näin ollen ollut ollut tarvetta enemmälti selvittää.

Hallinto-oikeuslaki 3 §
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom., 6 § 1 mom. ja 51 § 2 mom.
Laki työsuojelun valvonnasta ja työsuojelutoiminnasta 1 §, 2 § 1 ja 2 kohdat, 11 §, 44 § ja 45 §

Päätöksen ovat tehneet hallinto-oikeuden jäsenet Veijo Tarukannel, Päivi Toivanen ja Jukka Korolainen. Asian esittelijäjäsen Jukka Korolainen.

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.