Kuopion HAO 13.06.2011 11/0361/1

Elinkeinotulon verotus - Yleishyödyllinen yhdistys - Liiketoiminnan uudelleenorganisointi - Kiinteistötulo

Diaarinumero 01417/10/8103
Taltionumero 11/0361/1
Antopäivä 13.6.2011

Oikeuskysymyksenä oli, onko yleishyödyllisen yhdistyksen omistamalleen osakeyhtiölle vuokraamistaan kiinteistöistä saama tulo sen henkilökohtaisen vai elinkeinotoiminnan tulolähteen tuloa.

Yhdistys oli organisoinut toimintansa uudelleen vuonna 2003, jolloin sen liiketoiminnan pääosa siirrettiin X Oy:lle. Yhdistys oli omistanut X Oy:n osakekannan kokonaan vuoteen 2007 saakka, jolloin omistajiksi olivat tulleet myös Y:n ja Z:n kaupungit yhteensä 30 prosentin osuudella yhtiön osakekannasta. Yhdistyksen mukaan liiketoimintojen eriyttäminen mahdollisti yhdistyksen keskittymisen yhä enemmän aatteelliseen toimintaan. Liiketoimintasiirron jälkeen yhdistys oli myynyt yhdistyksen palvelukseen jääneiden toiminnanjohtajan ja toimistonhoitajan osa-aikaisen työpanoksen X Oy:lle.

Yhdistys omisti valituksenalaisina verovuosina Y:n kaupungissa kaksi kiinteistöä rakennuksineen, joiden omistus oli säilynyt yhdistyksellä edellä mainitun liiketoiminnan yhtiöittämisen yhteydessä. Yhdistys vuokrasi pääosin kaikki tilat X Oy:lle verovuosina 2004 - 2008. Tämän jälkeen kyseisistä kiinteistöistä muodostettiin keskinäinen kiinteistöyhtiö, jonka kaikki osakkeet yhdistys merkitsi.

Yhdistystä oli tuloverotuksessa pidetty sen perustamisesta lähtien ja myös liiketoimintasiirron jälkeen tuloverolain 22 §:n mukaisena yleishyödyllisenä yhteisönä. Verovuosilta 2004 - 2008 annetuissa veroilmoituksissa yhdistys oli ilmoittanut vuokratulot ja edellä mainitun palvelutoiminnan tulot elinkeinotoiminnan tuloina, ja sellaisina ne myös oli verotettu.

Yhdistys vaati hallinto-oikeudessa, että vuokratulot on katsottava verotuksessa tuloverolain 23 §:n 1 momentin tarkoittamiksi henkilökohtaisen tulolähteen tuloiksi ja elinkeinotoiminnan tulolähteen tulo oli vahvistettava uudelleen.

Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että yhdistys ei ollut edellä mainitun liiketoimintasiirron yhteydessä siirtänyt omistamiaan kiinteistöjä X Oy:lle, vaan pääosin vuokrannut ne sille sen harjoittamaa liiketoimintaa varten. Yhdistyksen X Oy:lle myymä palvelutoiminta oli ollut yhdistyksen yleishyödylliseen toimintaan verrattuna vähäistä. Yhdistys oli käyttänyt X Oy:lle vuokraamiaan tiloja hyvin vähän kyseisen palvelutoiminnan harjoittamiseen ja vuoden 2006 jälkeen ei lainkaan. Yhdistys oli järjestellyt aikaisemmin harjoittamansa elinkeinotoiminnan siten, että se oli siirtänyt tuon toiminnan pääosan alussa kokonaan ja myöhemmin osaksi omistamalleen X Oy:lle sekä oli tuottanut sille palveluita. Tästä elinkeinotoiminnan uudelleen organisoimisesta huolimatta hallinto-oikeus katsoi, ettei yleishyödyllistä toimintaa harjoittavan yhdistyksen ja X Oy:n välillä ollut edellä kerrotuissa oloissa vallinnut sellaista oikeus- ja verotuskäytännön mukaista yritysten konsernisuhdetta ja toiminnallista yhteyttä, että sanottujen X Oy:lle vuokrattujen kiinteistöjen käyttäminen sen harjoittamassa elinkeinotoiminnassa johtaisi siihen, että kysymys olisi yhdistyksen osalta ollut edes elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 53 §:n 1 momentin mukaisesta kiinteistön käyttämisestä elinkeinotoimintaa välillisesti edistäviin tarkoituksiin. Yhdistyksen vuokrauksen voitiin katsoa olleen sijoitusluonteista toimintaa, jolla yhdistys oli pyrkinyt kattamaan sen yleishyödyllisen toiminnan menoja. Kiinteistöjä ei siten ollut vuosien 2004 - 2008 verotuksissa tullut lukea yhdistyksen elinkeinotoiminnan tulolähteeseen vaan henkilökohtaiseen tulolähteeseen. Näin ollen yhdistyksen noilta vuosilta osakeyhtiöltä saamat vuokratulot oli tullut katsoa yhdistyksen henkilökohtaisen tulolähteen tuloksi eikä elinkeinotoiminnan tulolähteen tuloksi. Hallinto-oikeus kumosi verotuksen oikaisulautakunnan päätökset ja toimitetut verotukset sekä palautti asian Verohallinnolle verotusten uudelleen toimittamista varten.

Verovuodet 2004-2008

Laki elinkeinotulon verottamisesta 1 §, 2 § ja 53 § 1 mom.
Tuloverolaki 23 § 1 mom.

Äänestys 2 - 1

Eri mieltä ollut tuomari hylkäsi valituksen ja katsoi, että ratkaistavassa asiassa oli kysymys konsernirakenteesta, jossa yleishyödyllinen yhteisö omisti kokonaan tai pääosin X Oy:n osakkeet. Verojärjestelmän neutraalisuuden vaatimus edellytti sitä, että verokohtelun tuli olla samanlainen riippumatta siitä, minkälaiseen toimintamuotoon tai yrityskokonaisuuteen elinkeinotoiminta oli organisoitu. Ratkaisevaa merkitystä ei voitu antaa sille, että yhdistystä kohdeltiin verotuksessa yleishyödyllisenä yhteisönä, vaan huomiota oli kiinnitettävä siihen, mikä oli toiminnan tosiasiallinen luonne ja tarkoitus. Tässä yhdistyksen osakkeenomistusta ei voitu pitää sijoitusluonteisena, vaan kyse oli järjestelystä, jossa yhdistys oli uudelleen organisoinut sen aikaisemmin harjoittaman elinkeinotoiminnan. Tämä uudelleen organisoiminen ei merkinnyt sitä, että yhdistys olisi luopunut elinkeinotoiminnan harjoittamisesta, vaan vain harjoittamisen oikeudellinen muoto oli nyt toisenlainen kuin aikaisemmin. X Oy sai vähentää maksamansa vuokrat elinkeinotoiminnan tulosta, joten vastaavuusperiaatteenkin mukaan oli luontevaa, että tuloja pidettiin samaan konserniin kuuluvan yhdistyksen elinkeinotoiminnan tulolähteen tulona. Yhdistyksen saamia vuokratuloja X Oy:lle vuokratuista kiinteistöistä oli edellä olevan perusteella verotettava yhdistyksen elinkeinotoimintana.

KHO:n päätös 17.4.2013 taltionumero 1289. Valitus hylätään. Päätöstä ei muuteta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.