Kuopion HAO 15.09.2011 11/0358/2

Valitusoikeus - Asianosainen - Asianosaispiiri - Oikeudellinen intressi - Edunvalvontavaltuutus - Valtuuttajan lapsi

Diaarinumero 01316/11/1207
Taltionumero 11/0358/2
Antopäivä 15.9.2011

Asiassa oli ratkaistavana kysymys siitä, oliko valtuuttajan lapsi asianosainen ja oikeutettu hakemaan muutosta maistraatin edunvalvontavaltuutusta koskevasta päätöksestä. Maistraatti oli valituksenalaisella päätöksellään vahvistanut edunvalvontavaltuutuksen, jolla valtuuttajan toinen lapsi oli määrätty edustamaan äitiään edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain mukaisesti.

Hallinto-oikeus totesi oikeudellisen arvionsa aluksi, että asiassa oli ensin harkittava, oliko valtuuttajan lapsi A asiassa hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu asianosainen, jolla on valitusoikeus. Edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 43 §:n 1 momentissa on säädetty, että holhousviranomaisen päätökseen haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Muutoksenhaussa ei ole näin ollen nimenomaisesti mainittu poikettavaksi hallintolainkäyttölaissa säännellystä asianosaispiiristä kuten useissa erityislaissa on säädetty. Valitusoikeuskysymyksen tarkastelun lähtökohtana oli hallintolain 11 §:ssä tarkoitettu asianosaispiiri, jota oli kuitenkin mahdollista laajentaa erityislailla, millainen myös edunvalvontavaltuutuksesta annettu laki on.

Edunvalvontavaltuutusta koskevan asian asianosaispiiriä oli harkittava sen pohjalta, mikä oli edunvalvontavaltuutuksesta annetussa laissa säännellyn edunvalvontavaltuutuksen yleinen soveltamisala ja tarkoitus sekä tätä vastaavasti kenen intressejä valituksenalainen hallintopäätös koski oikeudellisesti riittävän välittömästi.

Edunvalvontavaltuutuksen tarkoitus on antaa henkilölle mahdollisuus tehdä erityinen laissa säännelty valtuutus sen varalta, että hän tulee kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan. Lain tarkoitukseen nähden oli selvää, että valtuuttaja ja valtuutettu ovat tällaisessa asiassa asianosaisia hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentin ja hallintolain 11 §:n perusteella. Sen sijaan oli tulkinnanvaraista, voiko asiassa olla muita asianosaisia.

Edunvalvontavaltuutusta koskeva asia ei hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentin sanamuodon mukaisesti ollut kohdistettu valtuutetun lapseen A:han eikä päätös vaikuttanut välittömästi A:n oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen edellä selostettujen lähtökohtien mukaisesti arvioituna. Pelkästään hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentista ei ollut näin ollen tehtävissä johtopäätöstä, että A olisi asiassa asianosainen. Asiassa oli kuitenkin harkittava, oliko A edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain kuulemissäännösten tai muutoin tämän lain perusteella tulkittava asianosaiseksi.

Hallinto-oikeus totesi, että kuulemisella on kiinteä yhteys asian selvittämiseen. Erityislain perusteella kuultavana oleminen ei kuitenkaan suoraan tarkoita sitä, että kuultava on asianosainen ainakaan valitusvaiheessa. Kuuleminen saattaa kohdistua muuhunkin kuin asianosaiseen, jolloin kuulemisen tarkoituksena on lähinnä vain asian selvittäminen eikä kyseisen kuultavan asianosaisuutta edellyttävän oikeusturvan suojaaminen. Valtuuttajan etuja valvoo hallintoviranomainen edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 6 luvussa tarkemmin säännellyin tavoin, joten myöskään valtuuttajan etujen valvontaintressi ei puolla asianosaispiirin laajentavaa tulkintaa hallintomenettelyssä koskemaan myös valtuuttajan lapsia. Myös edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain muutoksenhakusäännöksen sisältö ja luonne puolsi sitä johtopäätöstä, että valtuuttajan lapsi ei ole valitusasiassa asianosainen. Näillä perusteilla hallinto-oikeus arvioi, ettei edunvalvontavaltuutuksesta annetusta laistakaan ollut tehtävissä johtopäätöstä, että valtuuttajan lapsi olisi asianosainen edunvalvontavaltuutusta koskevassa valitusasiassakaan.

Näillä perusteilla hallinto-oikeus totesi johtopäätöksenään, että valtuuttajan lapsi A ei ollut valitusasiassa asianosainen, joten hänen valituksensa oli jätettävä tutkimatta.

Hallintolainkäyttölaki 1 § 1 mom., 3 § ja 6 § 1 mom.
Hallintolaki 11 §
Edunvalvontavaltuutuksesta annettu laki 1 §, 26 § ja 43 § 1 mom.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Veijo Tarukannel, Päivi Toivanen ja Jukka Korolainen. Asian esittelijäjäsen Jukka Korolainen.

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.