Kuopion HAO 05.05.2011 11/0172/2

Valtakunnallinen viranomainen - Hallinto-oikeuden alueellinen toimivalta - Aluehallintovirasto - Asian siirtäminen - Hautaustoimilain mukainen asia - Hauta

Diaarinumero 00448/11/1299
Taltionumero 11/0172/2
Antopäivä 5.5.2011

Itä-Suomen aluehallintovirasto oli tehnyt päätöksen hautaustoimilain 26 §:ssä tarkoitettua valvontaa ja hallintopakkoa koskeneessa asiassa.

Itä-Suomen aluehallintovirasto oli liittänyt päätökseensä valitusosoituksen, jonka mukaan päätökseen sai hakea muutosta Kuopion hallinto-oikeudelta.

Asiassa hakijana olleet asianosaiset valittivat päätöksestä Kuopion hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeus jätti valituksen tutkimatta ja siirsi sen Helsingin hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeus pyysi aluehallintovirastolta lausuntoa, jossa pyydettiin ottamaan kantaa myös siihen, mikä oli asiassa alueellisesti toimivaltainen hallinto-oikeus. Aluehallintovirasto lausui, että sen toimialueena ei ollut kaikissa asioissa koko maa. Tähän nähden se ei ollut hallintolainkäyttölain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu viranomainen, jonka toimialueena on koko maa.

Hallinto-oikeus lausui päätöksen perusteluissa seuraavaa. Itä-Suomen aluehallintovirasto on edellä selostettujen aluehallintovirastoista annetun lain 6 §:n 1 momentin ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n perusteella toimivaltainen ratkaisemaan kysymyksessä olevat asiat koko maan alueella. Itä-Suomen aluehallintovirasto on täten lain nojalla kysymyksessä olevassa asiassa ollut hallintolainkäyttölain 12 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla hallintoviranomainen, jonka toimialueena on koko maa. Alueellisesti toimivaltainen hallinto-oikeus on näin ollen, aluehallintoviraston hallinto-oikeudelle antamassa lausunnossa lausutusta poiketen, ratkaistava hallintolainkäyttölain 12 §:n 2 momentin perusteella.

Kysymys alueellisesti toimivaltaisesta hallinto-oikeudesta on hallintolainkäyttölain 12 §:n 2 momentin tarkemman soveltamisen osalta tulkinnanvarainen. Kuopion hallinto-oikeuden alueellista toimivaltaa asiassa puoltaa se, että vainaja A:n viimeisin kotikunta on ollut Joensuussa eli Kuopion hallinto-oikeuden alueellisessa tuomiopiirissä.

Seuraavat seikat puoltavat Helsingin hallinto-oikeuden toimivaltaa. Kysymyksessä oleva hautausmaa ja hautasija eli hallintolainkäyttölain 12 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla päätöksessä tarkoitettu kiinteistö sijaitsee Espoossa. Tämä kiinteistön sijaintia koskeva seikka puoltaa vahvasti sitä johtopäätöstä, että nyt kysymyksessä oleva päätös liittyy olennaisemmin Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin.

Lisäksi samaa johtopäätöstä puoltavat jossain määrin seuraavat seikat. Hautasijaa koskeva asia jo yleisesti ja ottaen huomioon hallintolainkäytön alueellista tuomiovaltaa koskevat käytännölliset taustaperiaatteet kuten paikallistuntemuksen kuuluu luontevimmin hautausmaan sijaintipaikkakunnan hallinto-oikeudelle. Kysymyksessä olevan kaltainen velvoite ensisijaisesti kohdistuu hautausmaan ylläpitäjään, jonka asema hallintoasiassa rinnastuu hallintoriita-asian tai yleisissä tuomioistuimissa käsiteltävän riita-asian vastaajaan. Tähän nähden on yleisesti luontevaa, että asia käsitellään tosiasiassa vastaajan asemaan rinnastuvassa asemassa olevan seurakunnan hallinto-oikeudessa.

Hallinto-oikeus päätyi edellä selostettuja seikkoja punnittuaan siihen johtopäätökseen, että se ei ollut asiassa alueellisesti toimivaltainen hallinto-oikeus. Kuopion hallinto-oikeus siirsi asian Helsingin hallinto-oikeuden käsiteltäväksi, minne tuomipiiriin se hallintolainkäyttölain 12 §:n 2 momentin perusteella olennaisimmin liittyi.

Päätöksen ovat tehneet hallinto-oikeuden jäsenet Veijo Tarukannel, Päivi Toivanen ja Jukka Korolainen.

Hallintolainkäyttölaki 12 § 2 mom.
Aluehallintovirastoista annettu laki 6 § 1 mom.
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista (20.11.2009/906)

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.