Kuopion HAO 25.02.2011 11/0075/2

Asiakirjajulkisuus - Asianosaisjulkisuus - Poliisin tutkintamuistio - Esitutkinta

Diaarinumero 02249/10/1203
Taltionumero 11/0075/2
Antopäivä 25.2.201

Apulaispoliisipäällikkö oli valituksenalaisella päätöksellään hylännyt asianosainen A:n vaatimuksen saada itselleen esitutkintaan liittyvä poliisin tutkintamuistio. Muistio ei ollut julkisuuslaissa tarkoitettu asiakirja vaan julkisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle jäävä tutkijan muistiinpano.

A vaati valituksessaan, että hänelle annettaisiin tieto kysymyksessä olevasta asiakirjasta. Kysymyksessä olevassa muistiossa ei ollut kysymys pelkästään tutkijan muistiinpanoista vaan se sisältää myös muun muassa suullisia asiantuntijaselvityksiä sekä muuta yleisesti julkista ja ainakin asianosaisjulkista aineistoa.

Apulaispoliisipäällikkö antoi lausunnon. A antoi vastineen.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Hallinto-oikeus lausui asian tarkastelun lähtökohtana seuraavaa:

Viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain 5 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaan viranomaisen asiakirjana ei tietyin poikkeuksin pidetä viranomaisen palveluksessa olevan tai viranomaisen toimeksiannosta toimivan laatimia muistiinpanoja taikka sellaisia luonnoksia, joita laatija ei ole vielä antanut esittelyä tai muuta asian käsittelyä varten.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 5 §:n 4 momentin mukaan lakia sovelletaan viranomaisessa työskentelevien sekä viranomaisten ja niiden lukuun toimivien yksityisten ja yhteisöjen välisiä neuvotteluja, yhteydenpitoa ja muuta niihin verrattavaa viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadittuihin asiakirjoihin vain, jos asiakirjat sisältävät sellaisia tietoja, että ne on arkistolainsäädännön mukaan liitettävä arkistoon. Jos asiakirjat kuitenkin liitetään arkistoon, viranomainen voi määrätä, että tietoja niistä saa antaa vain viranomaisen luvalla. Poliisiasiain tietojärjestelmään talletettavista tiedoista on säädetty henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 2 §:ssä. Sanotusta pykälästä ei ole tehtävissä sellaista tulkintaa, että poliisin tutkintamuistio olisi arkistoitava. Poliisin ylijohdon tutkintamuistioista antaman, oikeudelliselta sitovuudeltaan hallinnon sisäisen soveltamisohjeen asemassa olevan, ohjeen mukaan tutkintamuistioon kirjataan vapaamuotoista, jutun tutkintaa edistävää ja usein varmentamatonta tietoa. Ohjeen mukaan tutkintamuistio ei kuulu Poliisiasian tietojärjestelmään.

Hallinto-oikeus edellä selostettu huomioon ottaen totesi, että poliisin tutkintamuistio ei ole arkistoitava asiakirja. Poliisin tutkintamuistio jää kokonaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain soveltamisalan ulkopuolelle eikä asianosaisellakaan ole oikeutta saada siitä tietoa. Näin ollen myöskään A:lla ei ole lähtökohtaisesti asianosaisasemankaan perusteella oikeutta saada tietoa poliisin tutkintamuistiosta.

Hallinto-oikeus lausui riidanalaisen asiakirjan luonteesta seuraavaa:

Hallinto-oikeus totesi, että se oli hankkinut kysymyksessä olevan asiakirjan asian oikeudenkäyntiaineistoon.

A oli valituskirjelmässään ja vastineessaan väittänyt, että nyt kysymyksessä oleva asiakirja ei ole edes luonteeltaan tutkintamuistio vaan lähinnä kokoelma suullisesti annetuista asiantuntijalausunnoista. Hallinto-oikeus asiakirjaa kokonaisuutena tarkasteltuaan totesi, että asiakirja oli kokonaisluonteeltaan tutkintamuistio eli viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 5 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettu viranomaisen palveluksessa olevan tai viranomaisen toimeksiannosta toimivan laatimia muistiinpanoja taikka luonnos, jota laatija ei ole vielä antanut esittelyä tai muuta asian käsittelyä varten, ja jota täten ei laissa pidetä viranomaisen asiakirjana. Kysymyksessä olevasta asiakirjasta tai sen sisällöstä ei lähtökohtaisesti myöskään asianosaiselle voida antaa tietoa.

Hallinto-oikeus totesi, että asiakirjalle annettu nimitys tai asiakirjan kokonaisluonne ei kuitenkaan tee välttämättä asiakirjasta kokonaan asianosaiselle salaista tai lain soveltamisalan ulkopuolelle sijoittuvaa vaan osa siitä saattaa tästä huolimatta olla julkinen asianosaiselle. Asianosaisen oikeutta hänelle julkiseen tietoon ei näin ollen voida kiertää sisällyttämällä asianosaiselle julkista tietoa muutoin salaiseen tai lain soveltamisalan ulkopuolelle sijoittuvaan asiakirjaan kuten tutkintamuistioon. Asianosaisella on tällä perusteella oikeus saada tieto myös poliisin tutkintamuistiosta tai osasta siitä, mikäli siinä olevan tiedon konkreettinen tietosisältö ei kuuluu luonteeltaan tutkintamuistioon vaan asianosaisjulkisuus ja asianosaisen oikeusturva edellyttävät tiedonsaantia.

Hallinto-oikeus totesi, että poliisin tutkintamuistiossa on voitava lyhyesti lainata asiassa hankittuja asiantuntijalausuntoja ja esimerkiksi pohtia niiden merkitystä asian jatkokäsittelylle ilman että tämä tekisi tutkintamuistiosta osaksikaan asianosaiselle julkista. Muutoin poliisin tutkintamuistio menettäisi merkityksensä poliisin toiminnan työkaluna, jonka käyttämistä ei ole estetty myöskään asiakirjajulkisuutta koskevilla säännöksillä. Asianosaisen oikeutta osin vastaaviin tietoihin on turvattu niillä säännöksillä, joiden perusteella asianosaisella on esitutkinnan valmistuttua oikeus saada tieto esitutkinta-aineistosta. Tutkintamuistion salaaminen ei näin ollen suoranaisesti loukkaa asianosaisen oikeutta saada itselleen esitutkinnassa ollutta asiaansa koskevia asiakirjoja ja tietoja. A oli hallinto-oikeuden päätöksestä tarkemmin ilmenevin tavoin saanut tiedon asian esitutkinta-aineistosta ja myös rikoskomisarion muistiosta, jossa myös asiantuntijoiden antamia, poliisin tutkintamuistiossa mainittuja, lausumia oli selostettu. Asiassa ei ollut näin ollen kokonaisuutena loukattu A:n julkisuuslainsäädännöllä suojattua oikeutta saada tietoa omaa asiaansa koskevista oikeusasemalleen merkityksellisistä tiedoista. Poliisin tutkintamuistio on asianosaisenkin kannalta viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävä asiakirja, joten laki ei anna asianosaiselle ehdotonta oikeutta kontrolloida siinä olevan aineiston suhdetta asianosaiselle julkiseen aineistoon.

Tutkintamuistion konkreettinen tietosisältö oli asianosaisjulkisuuden osalta tulkinnanvarainen ainoastaan siltä osin kuin tutkintamuistiossa oli lainattu silloisen rahoitustarkastuksen lakimiehen sähköpostiviestiä.

Asiakirjoista saadun selvityksen mukaan rahoitustarkastuksen lakimies oli lähettänyt kysymyksessä olevan sähköpostiviestin poliisilta suullisesti saamiensa yleisluontoisten tietojen ja sekä itsellään rahoitustarkastuksessa olleiden tietojen perusteella. Lakimies oli kommentoinut asiaa yleisellä tasolla. Lakimies ei ollut itse pitänyt antamiaan tietoja millään tavalla salaisina ja hän oli muun muassa antanut kysymyksessä olevan sähköpostiviestin tiedot niitä pyytäneelle henkilölle henkilön alkuperää selvittämättä.

Hallinto-oikeus johtopäätöksenään lausui seuraavaa. Hallinto-oikeudessa nyt tarkasteltavana oleva asiakirja oli kokonaisluonteeltaan poliisin tutkintamuistio. A:lla oli tästä huolimatta oikeus saada tieto muistion sellaisesta osasta, jonka konkreettisen tietosisällön salaaminen tosiasiassa loukkaisi julkisuuslain kokonaisuuden tarkoitusta siitä, että asianosaisella on oikeus saada tietoa oman asiansa ratkaisuun suoranaisesti vaikuttavista tiedoista. Hallinto-oikeus arvioi, ettei myöskään muistiossa lainattu rahoitustarkastuksen lakimiehen sähköpostiviesti ei ollut sen laatuinen, että A:lla olisi oikeus saada asianosaisenakaan siitä tieto. Viesti oli osana tutkintamuistiota sellaisia muistiinpanoja, luonnoksia ja neuvotteluja sisältävä, että muistio tältäkin osin oli viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 5 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitettu lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävä asiakirja, joka ei ole viranomaisen asiakirja. Valituksenalaisen päätöksen lopputulosta ei näin ollen ollut syytä muuttaa.

Hallinto-oikeuden äänestänyt hallinto-oikeustuomari oli asiassa eri mieltä rahoitustarkastuksen lakimiehen sähköpostiviestiä koskevalta osalta. Hallinto-oikeustuomari arvioi, että rahoitustarkastuksen lakimiehen antaman sähköpostiviestin konkreettinen tietosisältö oli sillä tavoin asiantuntijalausunnon laatuinen, että sen sisältyminen tutkintamuistioon ei tehnyt siitä asianosaiselle salaista. A:lla oli näin ollen asianosaisena oikeus saada tutkintamuistiosta tieto siltä osin kuin siinä oli lainattu mainittua sähköpostiviestiä. Muilta osin hallinto-oikeustuomari hylkäsi valituksen.

Perusteluissa mainitut ja
Esitutkintalaki 40 §
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11 § ja 24 §

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.