Helsingin HAO 14.12.2011 11/1548/3

Verotus - Yleishyödyllinen yhteisö - Säätiö - Palvelutalotoiminta - Asuntojen vuokraus - Arvopaperisijoittaminen - Elinkeinotoiminta

Diaarinumero: 07936/09/8103, 08281/10/8103
Taltionumero: 11/1548/3
Antopäivä: 14.12.2011

Säätiö X:n sääntöjen mukaisena tarkoituksena oli perustaa ja ylläpitää omaa kotia, jossa varataan eläkkeelle tai työkyvyttömäksi joutuneille tai muuten vanhuudenlepoon siirtyneille taiteilijoiden ammattiliitto Y:n jäsenille mahdollisimman halpaa vastiketta vastaan tai poikkeustapauksissa vastikkeetta asuntomahdollisuudet heidän eliniäkseen. Säätiö toteutti tarkoitustaan ylläpitämällä palvelutaloa, jossa oli 17 asukasta vuonna 2007, sekä vuokraamalla kahdeksaa senioriasuntoa. Säätiöllä oli lisäksi käynnissä rakennushanke 24 uuden senioriasunnon rakentamiseksi.

Palvelutalon asukkailta peritty täysihoitomaksuun sisältyi asumisen lisäksi aamiainen ja lounas, sähkö ja vesi, siivous kerran viikossa ja suursiivous kaksi kertaa vuodessa, liinavaatteiden pesetys, saunavuoro kerran viikossa, pesutuvan, kuivaushuoneen, mankelin ja uima-altaan käyttö, ympäri vuorokauden tavoitettavissa oleva henkilökunta, asuinnoissa oleva turva-auttajakutsuliittymä sekä asukkaille järjestettävä virkistystoiminta. Asukkaat valittiin sosiaalisin perustein ja asukkailta peritty täysihoitomaksu oli suuruudeltaan alle puolet omakustannushinnasta. Maksua oli tarvittaessa määritelty asukkaan maksukyvyn mukaan siten, että asukkaalle jäi riittävästi varoja myös omaan käyttöön.

Senioriasunnoista perittyjen vuokrien tarkoituksena oli omakustannushintaan pääseminen. Asunnot oli tarkoitettu riittävän maksukyvyn omaaville, eläkkeellä oleville taiteilijoiden ammattiliitto Y:n jäsenille kuitenkin niin, että asukkaiden valinta tehtiin samoin sosiaalisin perustein kuin palvelutalon osalta.

Säätiö omisti merkittävän määrän arvopapereita, joiden lisäksi säätiö oli sijoittanut varojaan muun muassa asuin- ja liikehuoneistoihin. Vuonna 2007 säätiön osinkotulot pörssiosakkeista olivat 2 384 644,06 euroa, vuokratuotot muista huoneistoista kuin senioriasunnoista 191 284,35 euroa sekä muun omaisuuden tuotot 138 133,39 euroa. Säätiön omistamillaan pörssiosakkeilla vuosina 2002 - 2007 käymä kauppa oli ollut hyvin vähäistä eivätkä arvopaperisijoitusten tuottamat huomattavat voitot olleet muodostuneet mainittavissa määrin luovutusvoitoista, vaan osinkotuloista. Vuosina 2006 ja 2007 säätiö ei ollut tehnyt ainuttakaan arvopaperikauppaa.

Palvelutalotoiminnan vuosittaiset huomattavat alijäämät oli katettu säätiön sijoituksistaan saamilla tuotoilla. Sijoituksista saaduilla tuotoilla oli lisäksi katettu palvelutalon peruskorjauksesta vuosina 1997 - 2002 syntyneet kustannukset sekä senioriasuntojen hankintakustannukset.

Hallinto-oikeus katsoi, että säätiön säännöistä ilmenevää säätiön tarkoitusta on pidettävä yleishyödyllisenä. Säätiön harjoittama palveluasumistoiminta on muodoltaan sellaista, että vastaavia palveluja tarjotaan myös voittoa tavoitellen kilpailuolosuhteissa yritysten toimesta. Kun kuitenkin otetaan huomioon, että palvelutalon asukkaat valitaan sosiaalisin perustein, säätiön asukkailta palveluasumistoiminnasta perimät maksut ovat asukkaiden heikon taloudellisen tilan vuoksi olennaisesti palvelun tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia alhaisemmat ja toiminnasta syntynyt alijäämä katetaan säätiön omilla varoilla, ei säätiön harjoittamaa palveluasumistoimintaa ole pidettävä elinkeinotoimintana. Hallinto-oikeus katsoi, että säätiötä on sen harjoittaman säätiön säännöissä määritetylle taholle suunnatun palveluasumistoiminnan perusteella pidettävä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitettuna yleishyödyllisenä yhteisönä ja palveluasumistoimintaa yleishyödyllisenä toimintana.

Hallinto-oikeus katsoi, että säätiön harjoittamaa senioriasuntojen vuokraustoimintaa on verotusta toimitettaessa pidettävä muuna kuin yleishyödyllisenä toimintana. Keskimääräistä alhaisemmasta vuokratasosta huolimatta säätiön harjoittama senioriasuntojen vuokraustoiminta ei ole ollut alijäämäistä, vaan vuokraustoiminnasta kertyneet voitot on tarkoitus käyttää pitkällä aikavälillä asuntojen kunnostamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Senioriasuntojen vuokrauksessa on asuntojen sosiaalisista jakoperusteista huolimatta katsottava olevan kysymys tavanomaiseen, pysyvään asumiseen käytettyjen tilojen vuokraamisesta. Tämän vuoksi ja kun huoneistojen vuokratason ei voida katsoa alittavan olennaisesti käypää vuokratasoa, ei senioriasunnoiksi tarkoitettujen huoneistojen vuokraustoimintaa voida pitää tuloverolain 22 §:n 1 momentissa tarkoitettuna välittömästi yleiseksi hyväksi tapahtuvana toimintana.

Hallinto-oikeus katsoi, että säätiön omistamistaan arvopapereista saamia tuloja on pidettävä säätiön henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvina tuloina. Säätiö ei ole huomattavasta arvopaperiomistuksestaan huolimatta käynyt aktiivisesti kauppaa arvopapereilla. Vaikka säätiön omistamat arvopaperit ovat pääosin olleet pörssiosakkeita, joiden omistamiseen liittyy aina riski kurssikehityksen aiheuttamasta mahdollisesta arvon alentumisesta, on säätiön omistamien pörssiosakkeiden katsottava olleen vuosina 2002 - 2007 tehtyjen kauppojen valossa tarkoitettu olemaan ensisijaisesti säätiön passiivista omaisuutta. Säätiön ei siten voida katsoa omistaessaan verotusasiakirjoistaan ilmenevät pörssiosakkeet harjoittaneen vuonna 2007 elinkeinotoimintana pidettävää arvopaperikauppaa. Verovuosi 2007.

Tuloverolaki 22 § ja 23 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.