Helsingin HAO 08.06.2011 11/0595/5

Asiakirjajulkisuus - Salassa pidettävä asiakirja - Asianosaisen tiedoksisaantioikeus - Yleinen etu

Diaarinumero: 07756/10/1203
Taltionumero: 11/0595/5
Antopäivä: 8.6.2011

Asiassa oli kysymys kielitestistä, jonka Maahanmuuttovirasto oli teettänyt ulkopuolisella yhtiöllä turvapaikanhakijan X henkilöllisyyden selvittämiseksi. X oli saanut tiedon kielitestin lausunto-osasta.

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt X:n pyynnön saada tieto kielitestistä myös analyysin ja analyytikon tietojen osalta.

Analyytikon tiedot sisältävässä osiossa kerrotaan analyytikon syntymävuosikymmen, syntymäpaikka ja muut asuinpaikat sekä Ruotsiin muuttovuosi. Lisäksi selvitetään hänen kielitaitonsa sekä työ- ja koulutushistoriansa. Analyysin hyväksyneestä kielitieteilijästä mainitaan syntymäaika, yliopisto, kieliopinnot ja työhistoria.

Hallinto-oikeus totesi, että kielianalyysi ja analyytikkoa koskevat tiedot eivät ole julkisia asiakirjoja, vaan salassa pidettäviä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 24 kohdan nojalla.

X:llä oli turvapaikanhakijana asianosaisasema hänen hakemuksensa käsittelyyn vaikuttavista asiakirjoista. Hänen tietojensaantioikeutensa perustuu julkisuuslain 11 §:ään. Asianosaisellakaan ei ole oikeutta tiedon saamiseen, mikäli tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä tai yksityistä etua.

Turvapaikanhakijaa koskevien asiakirjojen salassa pitämisestä on säädetty julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 24 kohdassa turva­paikanhakijan tai hänen läheistensä oman turvallisuuden vuoksi. Valittajalla oli siten turvapaikanhakijana lähtökohtaisesti oikeus saada tieto asiakirjasta, joka ovat vaikuttaneet hänen oman asiansa käsittelyyn. Maahanmuuttovirasto on hylännyt X:n turvapaikkahakemuksen.

Perusteena sille, ettei X:llä ole oikeutta saada tietoa kielitestistä lausunto-osaa lukuun ottamatta, Maahanmuuttovirasto oli katsonut, että kielitestin analyysiosan jakaminen asianosaiselle johtaa analyysin tekemisen edellytysten poistumiseen jatkossa muissa vastaavissa tapauksissa. Analyytikon henkilötietojen osalta Maahanmuuttovirasto on katsonut, että analyytikon henkilöllisyyden paljastuminen voisi johtaa häneen kohdistuviin yhteydenottoihin ja voisi johtaa jopa kostotoimiin.

Maahanmuuttoviraston esittämien näkökohtien merkitystä arvioitaessa oli otettava huomioon, että Maahanmuuttoviraston esittämät perusteet eivät liity siihen etuun, joka on pyritty turvaamaan säätämällä turva­paikanhakijaa koskevien asiakirjojen salassa pitämisestä. Asiassa ei ollut ilmennyt perusteita olettaa, että hakijan tarkoituksena olisi kielitestiä tai analyytikkoa koskevien tietojen saattaminen muiden turvapaikan­hakijoiden tietoon tai muulla tavoin niitä laittomasti hyväksikäyttää. Kielitestissä tutkittavat seikat sellaisenaan kuten se, miten tietyllä alueella puhutaan tai mitä ilmaisuja siellä käytetään, ovat yleisessä tiedossa.

Edellä mainituilla perusteilla hallinto-oikeus punnitsi yhtäältä X:n asianosaisasemaan perustuvaa oikeutettua vaatimusta saada tieto asiakirjasta ja toisaalta Maahanmuuttoviraston esittämiä yleiseen ja yksityiseen etuun liittyviä näkökohtia asiakirjojen salassapitämiseksi. Kun lisäksi otettiin huomioon, että turvapaikka-asian ratkaisulla oli X:n kannalta erittäin suuri merkitys, niin hallinto-oikeus katsoi, etteivät Maahanmuuttoviraston esittämät perusteet muodosta tässä asiassa sellaista julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua erittäin tärkeää yleistä tai yksityistä etua, jonka nojalla X:ltä voitaisiin evätä oikeus saada tieto häntä koskevaa kielitestiä koskevasta asiakirjasta.

Hallinto-oikeus kumosi X:n valituksesta Maahanmuuttoviraston päätöksen ja oikeutti X:n saamaan tiedot kielitestin analyysiosasta ja analyytikon tiedoista.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1 § 1 mom
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11 § 1 mom
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11 § 2 mom 1 kohta
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom 24 kohta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.