Helsingin HAO 09.03.2011 11/0182/5

Kansalaisuus - Valtion turvallisuus - Suojelupoliisin lausunto - Asianosaisen läsnäolo suullisessa käsittelyssä - Asianosaisen tiedonsaantioikeus

Diaarinumero: 03866/10/1102
Taltionumero: 11/0182/5
Antopäivä: 9.3.2011

Maahanmuuttovirasto ei ollut myöntänyt X:lle Suomen kansalaisuutta, koska oli perusteltua syytä epäillä, että hänen kansalaistamisensa vaarantaa valtion turvallisuutta ja yleistä järjestystä. Suojelupoliisi ei ollut lausunnossaan puoltanut hakijan kansalaistamista. Suojelupoliisi oli esittänyt Maahanmuuttovirastolle perusteet kielteiselle lausunnolleen. Maahanmuuttovirasto oli arvioinut kyseiset perusteet eikä ollut myöntänyt hakijalle Suomen kansalaisuutta.

Hallinto-oikeudessa toimitettiin X:n pyynnöstä suullinen käsittely.

Hallinto-oikeus teki suullisessa käsittelyssä välipäätöksen osapuolten läsnäolo-oikeudesta kuultaessa suojelupoliisia.

Hallinto-oikeus päätti, että suojelupoliisin edustajia kuullaan suljetussa istunnossa siten, ettei X eikä hänen avustajansa ole läsnä suullisessa käsittelyssä kuulemisen aikana.

Suojelupoliisin mukaan sen kertomus sisältäisi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitettuja valtion turvallisuutta koskevia ja erittäin tärkeän yleisen edun suojaamiseksi asianosaiseltakin salassa pidettäviä tietoja. Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:n 3 momentissa säädetyin edellytyksin asianosaisen oikeutta saada tällaisia tietoja hallinto-oikeudessa voidaan rajoittaa vireillä olevassa oikeudenkäynnissä. Näitä tiedonsaantioikeuden rajoitusperusteita on tarkoitettu sovellettavaksi myös oikeudenkäynnin osana mahdollisesti toimitettavassa suljetussa suullisessa käsittelyssä harkittaessa asianosaisen läsnäolo-oikeutta. Jotta hallinto-oikeus voi arvioida, sisältääkö suojelupoliisin kertomus sellaisia tietoja, joiden asianosaisjulkisuuden ulkopuolelle jäämiselle on välttämättömiä perusteita, hallinto-oikeus kuuli suojelupoliisia oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 11 §:ssä tarkoitetussa suljetussa käsittelyssä muiden osapuolten läsnä olematta.

Tämän jälkeen hallinto-oikeus teki välipäätöksen X:n oikeudesta saada tieto suojelupoliisin suullisessa käsittelyssä antamasta lausumasta.

Hallinto-oikeus päätti oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:n 3 momentin nojalla, että X:llä ei ollut oikeutta saada tietoa kuultavana olevan suojelupoliisin hallinto-oikeudelle antamasta lausumasta.

Suojelupoliisin lausunnon taustatiedoissa oli kyse sellaisiin asiakirjoihin perustuvista tiedoista, jotka koskevat valtion turvallisuutta ja tiedon antaminen niistä vaarantaa valtion turvallisuutta. Kysymys oli tiedoista, jotka suojelupoliisi on saanut useista lähteistä sekä Suomessa että kansainvälisen luottamuksellisten tietojen vaihdon kautta. Tietojen antaminen X:lle vaaransi tätä tietojen vaihtoa ja siten valtion turvallisuutta. Tämän vuoksi oli katsottava, että erittäin tärkeä yleinen etu edellyttää tietojen salassa pitämistä. Tietojen antamatta jättäminen oli välttämätöntä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun edun suojaamiseksi eikä tiedon antamatta jättämisen voitu katsoa vaarantavan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Perusteluissa hallinto-oikeus lausui, että asiassa ei ollut tullut esiin seikkoja, joiden perusteella hallinto-oikeudella olisi syytä epäillä suojelupoliisin lausuman todenperäisyyttä. Hallinto-oikeus arvioi tämän lausuman perusteella, että Maahanmuuttoviraston asianosaisjulkisuuden ulkopuolelle jääneen aineiston nojalla tekemille johtopäätöksille on ollut asianmukaiset perusteet. Lisäksi hallinto-oikeus katsoi kaiken saamansa selvityksen perusteella, kun otettiin huomioon se, että yksilöllä ei ole subjektiivista oikeutta Suomen kansalaisuuteen, asiassa on saavutettu yksilön oikeuksien ja yleisen edun, eli valtion turvallisuuden ja yleisen järjestyksen, välillä oikeudenmukainen tasapaino ja näin Maahanmuuttoviraston päätös oli myös suhteellisuusperiaatteen mukainen. Maahanmuuttoviraston päätöstä ei ollut syytä muuttaa.

Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa 9 ja 11 §
Kansalaisuuslaki 13 § 3 momentti

KHO:n päätös 7.11.2012 taltionumero 3067: Asia raukeaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.