Turun HAO 22.02.2010 10/0138/1

Ympäristövaikutusten arviointimenettely, YVA, Arviointimenettelyn soveltaminen hankkeeseen yksittäistapauksessa, Maa-ainesten ottaminen, Hankkeiden yhteisvaikutukset

Diaarinumero: 01757/09/5199
Taltionumero: 10/0138/1
Antopäivä: 22.2.2010

Ympäristökeskus oli valituksenalaisessa päätöksessään arvioinut tarvetta soveltaa kolmeen samalla alueella vireillä olevaan maa-ainesten ottamishankkeeseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaista arviointimenettelyä. Ympäristökeskus oli katsonut, että arviointimenettelyn soveltaminen ei ollut tarpeen.

Päätökseen oli haettu hallinto-oikeudessa muutosta kahden maa-ainesluvan johdosta tehtyjen valituksen yhteydessä. Kolmas hankkeista oli vireillä hakemuksena kunnassa.

Hallinto-oikeus totesi, että YVA-laki ja -asetus edellyttävät maa-ainesten ottamishankkeen ympäristövaikutusten arviointia, kun louhinta- tai kaivualueen pinta-ala on yli 25 hehtaaria tai otettava ainesmäärä vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa. Tässä tapauksessa mikään vireillä olevien kolmen lupahakemuksen mukaisista hankkeista ei ylittänyt asetuksen mukaista kynnysarvoa arviointimenettelyn soveltamiselle. Myöskään kyseiset kolme hanketta yhdessä eivät ylittäneet mainittua kynnysarvoa.

Harkittaessa arviointimenettelyn soveltamista yksittäistapauksessa, oli kuitenkin arvioitaessa hankkeen yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa otettava huomioon vireillä olevien hankkeiden lisäksi myös meneillään olevien ja aikaisemmin toteutettujen hankkeiden ympäristövaikutukset silloin, kun nämä vaikutukset eivät ole vielä lakanneet. Ottamisen aikana syntyvien vaikutusten lisäksi maa-ainesten ottamista käsittävä hanke saattaa aiheuttaa erityisesti maiseman ja luonnonolojen kannalta pitkäkestoisia tai pysyviä vaikutuksia ja se merkitsee ylipäätään aina alueen uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä. Hankkeiden yhteisvaikutuksia on lähtökohtaisesti verrattava asetuksen kynnysarvon ylittävän hankkeen vaikutuksiin. Yksi arviointimenettelyä koskevan sääntelyn perusajatuksista on, ettei hankkeiden pilkkomisen tai yhteisvaikutusten huomiotta jättämisen tule johtaa arviointimenettelyn sivuuttamiseen.

Alueelle oli viimeksi vuonna 2004 myönnetty osalle samoista hakijoista kaksi maa-aineslupaa yhteensä noin 45 ha:n ottamisalueelle, joista toinen jo yksinkin ylitti asetuksen mukaisen kynnysarvon arviointimenettelyn soveltamiselle. Lupien mukainen ottaminen oli osin vielä kesken. Nyt vireillä olevat hankkeet, jotka yhdessä käsittivät noin 15 ha:n ottamisalueen, muodostivat jatkeen alueen aiemmalle maa-ainesten ottamiselle. Jos kyseiset lupahakemukset hyväksyttäisiin, samanaikaisesti voimassa olevien lupien sallima vuosittainen ottamismäärä olisi yhteensä noin 204 000 m3 ktr. Valtaosa kyseessä olevasta noin 60 ha:n ottamisaluekokonaisuudesta sijoittui seutukaavan mukaiselle EO-alueelle, mutta yksi vireillä olevista hakemuksista merkitsi toiminnan laajentamista tässä vaiheessa myös aluevarauksen ulkopuolelle. Aiempien ottamishankkeiden yhteydessä ei ollut sovellettu ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Ympäristökeskus ei ollut päätöksessään arvioinut muun lain mukaisesti tehtyjen selvitysten riittävyyttä ympäristövaikutusten arviointivelvollisuuden täyttymisen kannalta, eikä asiassa ollut muutoinkaan ilmennyt, että hankkeiden vaikutukset olisi selvitetty ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain edellyttämällä tavalla muun lain mukaisessa menettelyssä.

Hallinto-oikeus katsoi, että vireillä olevia hankkeita oli pidettävä sellaisina, että niistä yhteisvaikutuksessa keskenään sekä alueella jo toteutettujen ja kesken olevien ottamishankkeiden kanssa todennäköisesti aiheutuu YVA-lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia ympäristövaikutuksia. Ympäristökeskuksen olisi tullut edellyttää arviointimenettelyn soveltamista hankkeisiin. Tästä syystä hallinto-oikeus kumosi ympäristökeskuksen päätöksen.

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 4 §
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 5 § 2 mom
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 6 § 1 mom (458/2006)
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 19 § 3 mom
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 6 §
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 7 §

KHO:n päätös 11.11.2011 taltio 3307. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.