Helsingin HAO 03.09.2010 10/0854/6

Korko - Lahjaveron palautuskorko - Palautuskorko - Palautuskoron veronalaisuus - Veronkanto

Diaarinumero: 03904/09/8101
Taltionumero: 10/0854/6
Antopäivä: 3.9.2010

Oikeuskysymys

Asiassa oli muun ohessa kyse vuonna 1999 saadun lahjan perusteella toimitetun lahjaverotuksen kumoamisen perusteella vuonna 2005 maksetun lahjaveron palautuskoron veronalaisuudesta verovelvollisen tuloverotuksessa. Lahjaveron palautukselle maksettava korko oli 1.7.2004 voimaan tulleella veronkantolain muutoksella säädetty tuloverotuksessa verovapaaksi tuloksi.

Sovellettavat säännökset

Perintö- ja lahjaverolain 51 §:n (318/1994) 2 momentin mukaan jos lahjavero on päätöksen perusteella poistettu, on asianomaiselle palautettava takaisin liikaa maksettu määrä ja sille säädetty korko maksupäivästä takaisinmaksupäivään. Mainitun lain 52 §:n 1 momentin (1561/1995) mukaan perintö- tai lahjaveron kanto, perintä ja palauttaminen toimitetaan siten kuin veronkantolaissa (611/78) säädetään taikka sen nojalla säädetään tai määrätään, ellei jäljempänä toisin säädetä.

Aikaisemmin voimassa olleen veronkantolain (611/1978) 29 §:n nojalla säädetyn veronkantoasetuksen (903/1978) 11 §:n mukaan jos veroa palautettaessa on maksettava korkoa, se lasketaan 9 prosentin vuotuisen koron mukaan. Tämän säännöksen nojalla maksettavan palautuskoron veronalaisuudesta ei ole ollut säännöksiä. Tämän mukaisesti veronkantoasetuksen (903/1978) 11 §:n perusteella verovelvolliselle maksettava lahjaveron palautuskorko on ollut tuloverotuksessa veronalaista pääomatuloa tuloverolain 32 §:n nojalla.

Veronkantoasetuksen 11 § on kumottu 1.7.2004. Samana päivänä voimaan tulleen veronkantolain (611/1978) 27 b §:n (568/2004) mukaan jos veroa palautettaessa on lain mukaan maksettava korkoa, se lasketaan, jollei asianomaisessa verolaissa toisin säädetä, vuotuisena korkona, joka on kutakin kalenterivuotta edeltävän puolivuotiskauden korkolain (633/1982) 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko vähennettynä kahdella prosenttiyksiköllä. Veronkantolain 27 b §:ssä on edelleen säädetty, että palautukselle maksettu korko ei ole tuloverotuksessa veronalaista tuloa. Lain 568/2004 voimaantulosäännöksen mukaan veronpalautukselle maksettava korko lasketaan lain voimaantulopäivää seuraavan kuukauden loppuun eli 31.8.2004 saakka yhdeksän prosentin vuotuisen koron mukaan. Voimaantulosäännöksen mukaan jos laissa säädetään, että palautukselle maksetaan korkoa siten kuin kumotussa veronkantoasetuksen (903/1978) 11 §:ssä säädetään, palautukselle maksettavaan korkoon sovelletaan tätä lakia.

Vuonna 1978 annettu veronkantolaki (611/1978) on kumottu 15.8.2005 ja samana päivänä on tullut voimaan uusi veronkantolaki (609/2005). Veronkantolain (609/2005) 22 § on samansisältöinen kuin kumotun veronkantolain (611/1978) 27 b §.

Johtopäätökset

Hallinto-oikeus totesi, että verovelvolliselle vuonna 2005 palautettujen lahjaverojen palautuskorko oli tullut laskea veronkantoasetuksen (903/1978) 11 §:n ja veronkantolain (611/1978) 27 b §:ää koskevan lain (568/2004) voimaantulosäännöksen mukaisesti yhdeksän prosentin vuotuisen koron mukaan 31.8.2004 saakka. Hallinto-oikeus katsoi myös, että mainittujen säännösten nojalla laskettu 31.8.2004 saakka kertynyt palautuskorko oli luettava verovelvollisen verovuoden 2005 veronalaiseksi tuloksi sen estämättä, että lahjavero palautuskorkoineen palautettiin verovelvolliselle vasta vuonna 2005. Veronkantolain 27 b §:ssä tarkoitettuna, tuloverotuksessa verovapaana palautukselle maksettavana korkona oli pidettävä mainitun lainkohdan perusteella laskettavaa 1.9.2004 alkaen kertyvää palautuskorkoa.

Perintö- ja lahjaverolaki 51 § (318/1994) 2 mom. ja 52 § 1 mom. (1561/1995)
Veronkantoasetus (903/1978) 11 §
Veronkantolaki (611/1978) 27 b § (568/2004)
Veronkantolain (611/1978) 27 b §:n (568/2004) voimaantulosäännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.