Helsingin HAO 31.03.2010 10/0238/5

Asemakaava - Asemakaavan rajaus - Yleiskaavan ohjausvaikutus - Maanomistajien tasapuolinen kohtelu

Diaarinumero: 04775/09/4103
Taltionumero: 10/0238/5
Antopäivä: 31.3.2010

Järvenpään kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt Saunaniityn pientaloalueen asemakaavan ja tonttijaon.

Hallinto-oikeus katsoi, että kaava-alueen rajaus on kaava-alueen itäpuolella määrätty muilla kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetuilla maankäytöllisillä perusteilla eikä alueella voimassa oleva yleiskaava ole tältä osin ollut riittävästi ohjeena asemakaavan laadinnassa. Kaava-alueen rajaus on johtanut kaava-alueen ulkopuolella jääneen maanomistajan eriarvoiseen kohteluun. Hallinto-oikeus kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen.

Valittajat omistavat asemakaava-alueeseen rajoittuvan kiinteistön. Asemakaava sijoittuu kaupungin omistamalle maalle, kuitenkin niin, että Ristikadun jatkeen muodostava katualue on osaksi valittajien omistamalla kiinteistöllä.

Yleiskaavassa osa valittajien kiinteistöstä on samaa Amin -merkinnällä osoitettua asemakaavoitettavaksi tarkoitettua väljää pientalovaltaista aluetta kuin se alue, joka asemakaavassa on osoitettu asuntorakentamiseen.

Kaupunginhallituksen lausunnon mukaan Järvenpään kaupunki laatii uusia asemakaavaoja vain omistamilleen maille. Kun kaupungin ostoyrityksistä huolimatta valittajat eivät olleet halukkaita myymään tilastaan sitä osaa, joka yleiskaavassa on varattu pieneksi osaksi nyt asemakaavoitettua pientaloaluetta, päätettiin omakotitonttipulan vuoksi kuitenkin laatia asemakaava osaan yleiskaavan osoittamasta asuinalueesta. Järvenpään kaupunki ei tee maankäyttösopimuksia, eikä laadi ensimmäisiä asemakaavoja yksityisen maille, vaikka maankäyttö- ja rakennuslaki oikeuttaa kunnan perimään siitä kehittämiskorvauksia. Ensimmäisten asemakaavojen laatiminen yksityisten maille tulee kysymykseen vain siinä tapauksessa, että kaupungin Maapoliittista periaateohjelmaa tulevaisuudessa muutetaan.

Asemakaava-alueen rajaus yleiskaavassa osoitetun Amin -alueen sisällä on tapahtunut kaupunginhallituksen lausunnossa selostetuista maanomistukseen liittyvistä syistä. Asemakaavassa on kuitenkin osoitettu katualue valittajien omistamalle kiinteistölle. Asiassa ei ole ilmennyt, että maanomistajien erilaisen kohtelu perustuisi asemakaavan sisältövaatimuksista johtuviin hyväksyttäviin perusteisiin. Kaupungin hyväksymän Maapoliittisen periaateohjelman tavoite asemakaavojen laatimisesta yksinomaan kaupungin omistamalle maalle ei syrjäytä maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun vaatimusta asemakaavoituksessa. Hallinto-oikeus katsoi, ettei yleiskaava ole edellä olevalta osin ole ollut riittävällä tavalla ohjeena asemakaavaa laadittaessa ja että asemakaavan valmistelu on tapahtunut perustuslain 6 §:ssä säädetyn yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti. Asemakaava aiheutti valittajina oleville maanomistajille sellaista kohtuutonta haittaa, joka olisi voitu välttää syrjäyttämättä kaavalle asetettavia tavoitteita ja vaatimuksia.

KHO:n päätös 31.1.2011 taltionumero 194: Päätöstä muutetaan

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.