Hämeenlinnan HAO 28.04.2010 10/0161/4

Perusoikeudet - Elinkeinovapaus - Luvanvarainen elinkeino - Alallepääsy - Pelastustoimen laitteet - Paloilmoitin

Diaarinumero: 02192/08/7206
Taltionumero: 10/0161/4
Antopäivä: 28.4.2010

PÄÄTÖSLYHENNELMÄ

NN haki paloilmoittimien asennus- ja huoltotöihin oikeuttavaa pätevyystodistusta ja teki samalla asennusliikkeensä X Oy:n toimintailmoituksen.

Turvatekniikan keskus ei myöntänyt pätevyystodistusta, koska NN ei ollut osoittanut täyttävänsä pätevyystodistuksen myöntämiselle säädöksissä asetettuja sähkö- tai teleteknikon tai sitä vastaavat tiedot omaavan henkilön koulutustasovaatimuksia.

Yhtiötä ei merkitty paloilmoittimien asennusliikkeistä pidettävään rekisteriin, koska siltä puuttui pätevyysvaatimukset täyttävä vastuuhenkilö.

Päätöksen säädösperustaksi Turvatekniikan keskus ilmoitti pelastustoiminnan laitteista annetun lain (10/2007) 8 §, 9 § ja 16 § sekä sisäasiainministeriön määräyksen Sm-1999-440/tu33 (SM:n julkaisu A:60) kohta 4.2. Turvatekniikan keskus katsoi perustelluksi vastuuhenkilön tehtävien laaja-alaisuuden, rinnasteisuuden sammutuslaitteistojen asennusliikkeen vastuuhenkilöön ja aiemmin voimassa olleen ministeriön määräyksen asettamien koulutusvaatimusten perusteella edelleen noudattaa samaa koulutustasovaatimusta, jota oli sovellettu tälläkin hetkellä kyseisissä tehtävissä toimiviin henkilöihin. Asiasta tultaisiin lähitulevaisuudessa asetuksella tarkemmin määräämään.

Hallinto-oikeus kumosi Turvatekniikan keskuksen päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi.

PERUSTELUT

Suomen perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla.

Pelastustoimen laitteista annetun lain 9 §:n 2 momentin mukaan vastuuhenkilönä voi toimia toiminnanharjoittaja itse tai liikkeen päätoimisessa palveluksessa oleva henkilö. Vastuuhenkilöllä tulee olla koulutuksen ja työkokemuksen kautta saavutettu tehtävien edellyttämä erityisosaaminen. Vastuuhenkilön tulee osoittaa pätevyytensä turvatekniikan keskuksen tai sen hyväksymän muun, riittävän asiantuntevan tahon järjestämässä kokeessa. Pätevyysvaatimukset täyttävälle turvatekniikan keskus antaa määräajan voimassa olevan pätevyystodistuksen. Turvatekniikan keskus voi peruuttaa pätevyystodistuksen, jos asianomainen ei enää täytä pätevyysvaatimuksia tai laiminlyö oleellisesti 1 momentissa säädetyn huolehtimisvelvollisuutensa.

Saman lain 9 §:n 3 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset vastuuhenkilön tehtävistä, pätevyysvaatimuksista ja pätevyyden osoittamisesta. Pelastustoimen laitteista annetun lain 9 §:n 3 momentissa tarkoitettua asetusta ei ollut annettu Turvatekniikan keskuksen ratkaistessa asian.

Alalle pääsyn rajoitukset on säädettävä lailla. Laissa säädettyjen alalle pääsyn edellytysten tulee olla selvästi ja tarkkarajaisesti määriteltyjä ja niiden aiheuttamien rajoitusten tulee olla oikeudenmukaisessa suhteessa lainsäädännöllä tavoiteltuihin päämääriin nähden. Turvatekniikan keskus ei voi asettaa omia kelpoisuusvaatimuksia taikka tulkita pelastustoimen laitteista annetun lain 9 §:n 2 momentin säännöstä supistavasti siten, että alalle pääsylle asetetaan sellaisia rajoituksia, mitä lain sanamuodosta ei selvästi ilmene.

NN selvitti, että hänellä oli runsaasti erilaista alan koulutusta ja työkokemusta. Turvatekniikan keskus on hylännyt NN:n pätevyystodistusta ja X Oy:n rekisteriin merkitsemistä koskevat hakemukset sillä perusteella, että NN:llä ei ole teknillisessä oppilaitoksessa suoritettua sähkö- tai teleteknikon tutkintoa tai vastaavan tasoista muuta koulutusta. Turvatekniikan keskus ei esittänyt selvitystä, jonka perusteella on todettavissa, että NN:n suorittamien opintojen oppisisällöt eivät antaneet riittävää pelastustoimen laitteista annetun lain 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu erityisosaamista. Turvatekniikan keskus ei voinut esittämällään perusteella evätä NN:ltä pätevyystodistusta ja jättää yhtiötä paloilmoittimien asennusliikkeistä pidettävään rekisteriin merkitsemättä

OIKEUSOHJEET

Suomen perustuslaki 18 §
Laki pelastustoimen laitteista 8 §
Laki pelastustoimen laitteista 9 §
Laki pelastustoimen laitteista 16 §

KHO:n päätös 16.11.2012 taltio 12/3224. Päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.