Helsingin HAO 10.09.2008 08/1024/2

Kunnallisasia - Virkasuhteeseen ottaminen - Julkinen hakumenettely - Sovellettava säännös - Kunnan viran täyttäminen ilman julkista hakumenettelyä

Diaarinumero: 05633/07/2206
Taltionumero: 08/1024/2
Antopäivä: 10.9.2008

Viranhaltija oli, poistettuaan hallintolain 50 §:n 1 momentin perusteella aikaisemman, lopputulokseltaan samansisältöisen päätöksensä, kaupungin hallintosäännön 13 §:n nojalla päättänyt ottaa X:n johtavan kaupunginasiamiehen virkaan virkaa haettavaksi julistamatta, koska X oli menestyksellisesti hoitanut kyseistä virkaa yli vuoden ja koska ottaen huomioon X:n henkilökohtaiset ominaisuudet, koulutuksen, työkokemuksen ja muut kyseisen päätöksen liitteissä ilmenevät perusteet X oli pätevä ja sopiva hoitamaan kyseistä virkaa.

Kaupunginhallitus hylkäsi virkaan ottamisesta tehdyn oikaisuvaatimuksen.

A, B ja C valittivat hallinto-oikeuteen muun muassa sillä perusteella, että kaupungin viranhaltijan ja kaupunginhallituksen päätös ovat kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (viranhaltijalaki) 4 §:n 1 momentin vastaisia, koska johtavan kaupunginasiamiehen virka oli täytetty ilman viranhaltijalaissa tarkoitettua julkista hakumenettelyä.

Kaupungin hallintosäännön 13 §:n mukaan sen lisäksi mitä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädetään, henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä muun muassa sellaiseen virkasuhteeseen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut vähintään kuusi kuukautta sanotun kaupungin virka- tai työsuhteessa.

Hallinto-oikeus totesi seuraavaa: Lähtökohtana kunnan virkasuhteeseen otettaessa on pidettävä viranhaltijalain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua julkista hakumenettelyä. Tästä pääsäännöstä poikkeaminen edellyttää lainkohdan 3 momentissa erikseen lueteltuja syitä. Kyseiseen virkasuhteeseen otettaessa on julkinen hakumenettely syrjäytetty käyttämällä pykälän 3 momentissa viimeisenä mainittua perustetta eli muuta edellä samassa momentissa lueteltuihin perusteisiin rinnastettavaa johtosäännössä määrättyä perustetta. Kaupungin hallintosäännössä on määrätty, että henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä muun muassa sellaiseen virkasuhteeseen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut vähintään kuusi kuukautta sanotun kaupungin virka- tai työsuhteessa.

Hallinto-oikeus totesi, että harkittaessa sen perusteen, jolla julkinen hakumenettely on syrjäytetty, lainmukaisuutta on erityisesti otettava huomioon se, että sovellettavan perusteen tulee olla painavuudeltaan ja asialliselta merkitykseltään rinnastettavissa muihin viranhaltijalain 4 §:n 3 momentissa lueteltuihin perusteisiin. Hallinto-oikeus katsoi, että kysymyksessä olevassa virkasuhteeseen ottamiseen koskevassa asiassa laissa edellytetty rinnastettavuus ei ole syntynyt yksinomaan sillä perusteella, että virkaan valittu X oli hoitanut asianomaisen hallintosäännön 13 §:ssä mainituin tavoin vastaavia virkatehtäviä vähintään kuusi kuukautta kyseisen kaupungin virkasuhteessa. Hallinto-oikeus totesi edelleen, että kun otetaan huomioon kysymyksessä olevan viran tehtävät ja luonne sekä muut asiassa ilmenneet olosuhteet, rinnastettavuuden ei ole katsottava olleen olemassa huolimatta niistä X:n koulutusta, työkokemusta ja henkilökohtaisia ansioita koskevista seikoista, jotka on tuotu esiin viranhaltijan päätöksessä. Tässä tilanteessa johtavan kaupunginasiamiehen virkaan otettaessa ei ole voitu siten syrjäyttää julkista hakumenettelyä.

Viranhaltijan ja kaupunginhallituksen päätökset kumottiin lainvastaisina valituksenalaiselta osalta eli lukuunottamatta viranhaltijan päätöksen sitä osaa, jolla viranhaltijan aikaisempi päätös oli hallintolain 50 §:n 1 momentin nojalla poistettu.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 4 § 1 mom ja 3 mom

KHO:n päätös 20.11.2009 taltionumero 2793. Päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.