Kuopion HAO 5.2.2007 06/0042/2

Hallintoriita - Perusopetus - Turvallinen opiskeluympäristö - Opetustilojen hengitysilman epäpuhtaus - Oppilaan sairaala- ja lääkekulut - Kunnan laiminlyönti

Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, oliko X:n kaupunki laiminlyönyt perusopetuslain 29 §:n 1 momentin mukaisen velvollisuutensa huolehtia siitä, että opetukseen osallistuvilla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja siitä, oliko X:n kaupungilla velvollisuutta suorittaa korvausta perusopetusta saavalle A:lle sairaala- ja lääkekuluista.

X:n kaupungin koulutuslautakunta oli 3.4.2006 tekemällään päätöksellä hylännyt perusopetusta saavan A:n huoltajan hakemuksen, jolla huoltaja oli vaatinut X:n kaupunkia maksamaan A:n 182 euron sairaalalaskun ja 22 euron poliklinikkamaksun sekä 29 euron lääkekulut.

A:n huoltaja vaati hallinto-oikeudessa valitukseksi otsikoidussa kirjoituksessaan X:n kaupunkia maksamaan A:lle syntyneet edellä mainitut kulut.

A:n huoltaja viittasi kirjoituksessaan perustuslain 16 §:ään sekä perusopetuslain 25, 26, 28, 29, 31a ja 34 §:ään ja totesi, että A oli sairastunut koulurakennuksen huonon ilmanlaadun takia. A oli joutunut sairaalahoitoon ja joutunut myös käymään poliklinikalla koulun huonon sisäilman aiheuttamien vaivojen takia. A:lle oli aiheutunut sairaalalasku 182 euroa ja poliklinikkamaksu 22 euroa. Lisäksi A oli joutunut ostamaan 29 euron edestä ylimääräisiä lääkkeitä. A oli siirretty kotiopetukseen, koska koulun sisäilman laatua ei voitu parantaa sellaiseksi, että A pystyisi koulussa normaalisti opiskelemaan.

X:n kaupunginhallituksen annettua asiassa lausunnon A:n huoltaja totesi lausunnon johdosta antamassaan vastineessa, että A oli joutunut puheena olevan asian vireillepanon jälkeen käymään kaksi kertaa kontrollissa sairaalassa, joista kummastakin oli aiheutunut 22 euron eli yhteensä 44 euron kulut ja lisäksi lääkärintodistuksesta puheena olevaan asiaan 18 euron kulut eli kulut tähän mennessä olivat sairaalalasku ja poliklinikkamaksu yhteensä 202 euroa, lääkekulut 29 euroa, poliklinikkamaksu kahdesta kontrollikäynnistä 44 euroa ja kulut lääkärintodistuksesta 18 euroa.

Hallinto-oikeus käsitteli asian hallintolainkäyttölain 69 §:n mukaisena hallintoriita-asiana ja hylkäsi hakemuksen.

Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että asiassa ei ole väitettykään, että X:n kaupunki perusopetuksen järjestäjänä olisi laiminlyönyt kansanterveyslain 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun kouluterveydenhuollon ylläpitämisen. X:n kaupungilta on haettu korvausta A:n sairaala- ja lääkekuluihin sillä perusteella, että A on X:n kaupungissa sijaitsevan Y:n koulun opetustilojen hengitysilman epäpuhtauksien takia joutunut sairaalahoitoon, mistä puheena olevat kulut ovat aiheutuneet. Näin ollen asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko X:n kaupunki laiminlyönyt perusopetuslain 29 §:n 1 momentin mukaisen velvollisuutensa huolehtia siitä, että opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja siitä, onko X:n kaupungilla velvollisuutta suorittaa korvausta A:lle syntyneistä sairaala- ja lääkekuluista.

Perusopetuslain säännöksistä käy ilmi, että oppilaan opiskelu voidaan järjestää osittain muuallakin kuin oppilaan omassa lähikoulussa, jos se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä. Tällainen muu opetuksen järjestämispaikka voi olla esimerkiksi oppilaan kotona.

Asiassa on riidatonta, että vaikeahoitoista astmaa varhaislapsuudesta saakka sairastanut A on oireillut voimakkaasti Y:n koululla syksyn 2005 aikana. Oireet ovat olleet erityisen rajuja marraskuun alkupuolella. Y:n koulun rehtori on 18.11.2005 tekemällään päätöksellä siirtänyt A:n kotiopetukseen 14.11.2005 alkaen. Edellä oleva huomioon ottaen on katsottava jääneen osoittamatta, että X:n kaupunki perusopetuksen järjestäjänä olisi laiminlyönyt velvollisuutensa huolehtia A:n oikeuksista turvalliseen opiskeluympäristöön. X:n kaupunki ei näin ollen ole velvollinen korvaamaan siltä vaadittuja kustannuksia.

Perusopetuslaki 4 § 1 mom
Perusopetuslaki 6 § 2 mom
Perusopetuslaki 18 § 1 mom 3 kohta
Perusopetuslaki 29 § 1 mom
Perusopetuslaki 31a § 1 ja 2 mom
Perusopetuslaki 34 2 mom
Kansanterveyslaki 14 § 1 mom 5 kohta

Äänestys 2-1

Eri mieltä ollut hallinto-oikeuden jäsen totesi, että vaikeahoitoista astmaa varhaislapsuudesta saakka sairastanut A oli käydessään X:n kunnassa sijaitsevaa Y:n koulua oireillut voimakkaasti syksyn 2005 aikana, erityisen rajusti marraskuun alkupuolella. Sairausjaksosta on A:n huoltajalle aiheutunut sairaala-, poliklinikka- ja lääkekuluina yhteensä 275 euroa. Huoltaja on vaatinut, että X:n kaupunki perusopetuksen järjestäjänä velvoitetaan korvaamaan nuo kulut ja 18 euron maksu asiaan liittyvästä lääkärintodistuksesta. A:n tuolloisten oireiden pahentumisen jälkeen X:n kunta on huoltajan kanssa sopien tehnyt 18.11.2005 päätöksen A:n perusopetuksen jatkamisesta kotiopetuksena.

Kansanterveyslain 14 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan kunnan tulee muun muassa ylläpitää kouluterveydenhuoltoa, johon sisältyy kunnassa sijaitsevien perusopetusta antavien koulujen oppilaiden terveydenhoito. Mainittu käsite on tuohon lainkohtaan sittemmin korvattu ilmaisulla terveyden edistäminen sillä hallituksen esityksessä (96/2005) lausutulla perusteella, että tämä ilmaisu oli nykykielen mukainen. Perusopetuslain oppilashuoltoon kuuluu myös oppilaan terveydenhoito kansanterveyslain mukaisesti. Perusopetuslain 31a §:n 1 momentin erityissäännöksen mukaan oppilaalla on oikeus saada maksutta opetuksen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto, johon siis edellä todetun mukaan on luettava oppilaan terveydenhoito. A:n astman hoitoa syyslukukaudella 2005 on esitettyjen lääkärintodistusten perusteella pidettävä tällaisena maksuttomana oppilashuoltona. Näin ollen jäsen velvoitti X:n kaupungin korvaamaan vaadituista kustannuksista välittöminä terveysmenoina pidettävät 275 euroa. Lääkärintodistusmaksua jäsen ei pitänyt tällaisena maksuna.

Jäsen totesi vielä, että tässä korvausasiassa ei ole merkitystä sillä seikalla, että kunta on hyvän oppilashuollon puitteissa A:n luokkaopetusta haittaavien terveysongelmien pahennuttua syksyllä 2005 järjestänyt perusopetuksen kotona.

KHO:n päätös 16.1.2008 taltionumero 51. Päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.