Helsingin HAO 26.10.2007 07/1625/5

Luonnonsuojelu, Luonnonmuistomerkin rauhoituksen lakkauttaminen, Eliölajien suojelu

Lääninhallitus oli vuonna 1952 rauhoittanut yksityismaalla sijaitsevan tammen luonnonmuistomerkkinä. Kiinteistön omistaja oli jättänyt ympäristölautakunnalle hakemuksen rauhoituksen lakkauttamisesta puun vaarallisuuden vuoksi. Lakkauttamispäätöstä koskevan valitusprosessin aikana tammesta oli löytynyt luonnonsuojeluasetuksessa uhanalaiseksi säädettyjä eliölajeja, minkä vuoksi asia oli palautettu ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Ympäristölautakunta oli hylännyt rauhoituksen lakkauttamista koskevan hakemuksen sillä perusteella, että saatujen uusien selvitysten mukaan kyseisessä tammessa elää muun muassa luonnonsuojelulaissa ja -asetuksessa tarkoitettuja erityisesti suojeltavia lajeja, joiden säilymiselle tärkeiden esiintymispaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kielletty. Tämän seurauksena puun rauhoitukselle on edelleen voimassa perusteet eikä rauhoitusta voida lakkauttaa.

Hallinto-oikeus katsoi, että luonnonmuistomerkin perustamisedellytykset eivät ole samat kuin eliölajien suojelua koskevat edellytykset. Luonnonmuistomerkin suojelemisen tavoitteet ovat myös erilaiset. Eliölajien suojelua ei ole mainittu luonnonmuistomerkin rauhoittamisen perusteena. Kun kyse on luonnonsuojelulain 47 §:ssä tarkoitetusta erityisesti suojeltavasta lajista, esiintymispaikan hävittämisen ja heikentämisen kiellosta päätetään pykälän 3 momentin mukaisesti. Sillä seikalla, että suojelusta päätetään lain 47 §:n nojalla eikä lain 26 §:n nojalla on merkitystä erityisesti maanomistajan aseman kannalta, koska lain 53 §:n mukaan kiinteistön omistaja voi saada suojelun aiheuttamasta haitasta korvausta. Erityisesti suojeltavan eliölajin suojelun tulee tapahtua myös luonnonsuojelulain 47 §:ssä säädetyssä järjestyksessä.

Ympäristölautakunta ei ole voinut hylätä luonnonmuistomerkin lakkauttamista koskevaa hakemusta luonnonsuojelulain 47 §:n 2 momentissa tarkoitetulla perusteella. Asia palautettiin ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Luonnonsuojelulaki 23 § 1 mom
Luonnonsuojelulaki 26 §
Luonnonsuojelulaki 28 §
Luonnonsuojelulaki 47 §
Luonnonsuojelulaki 53 §
Luonnonsuojeluasetus 22 § liite 4

KHO:n päätös 23.2.2009 taltionumero 402. Päätöstä muutetaan

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.