Helsingin HAO 2.11.2007 07/1523/2

Autoverotus, Auton verotusarvo, Yleinen vähittäismyyntiarvo, Menettely, Tilastollinen arvo, Muu selvitys

A oli 23.11.2003 tuonut Saksan liittotasavallasta käytetyn henkilöauton Suomeen. Auto oli vuosimallia 1998 ja sen ensirekisteröintipäivä oli ollut 26.1.1998. Auton verotusarvona oli verotusta toimitettaessa pidetty 26 447 euroa (veropäivä 25.11.2003). Verotusarvo oli saatu Grey-Hen Oy:n AHTI-sovelluksesta. Korkein hallinto-oikeus oli päätöksessään 12.12.2006 taltionumero 3419 katsonut, että autoverotus oli toimitettu verotusarvon osalta virheellisesti, koska verotuksessa sovelletun verotusarvon perusteena olevia tietoja ei ollut julkistettu, eikä verovelvollisella tämän vuoksi ollut ollut todellista mahdollisuutta riitauttaa sovellettua verotusarvoa ja näyttää sitä virheelliseksi. Korkein hallinto-oikeus oli kumonnut hallinto-oikeuden ja tullipiirin päätökset sekä ottamatta asiaa välittömästi ratkaistavakseen palauttanut asian tullipiirille uudelleen käsiteltäväksi.

Tullipiiri toimitti autoverotuksen uudelleen, jolloin ajoneuvon verotusarvo määritettiin Tullihallituksen markkina-arvoryhmässä Tullin omalla tilastollisella mallilla. A:n ajoneuvon arvonmääritys perustui Netwheels Oy:ltä hankittuun 16:een vuosina 2003 ja 2004 myynnissä olleen samaan mallisarjaan kuuluvan auton hintatietoon. Aineistosta määritettiin tilastollisen analyysin avulla kertoimet iän ja kilometrien vaikutukselle, joilla hintahavainnot korjattiin vastaamaan verotettavana ollutta ajoneuvoa. Saadusta ajoneuvon laskennallisesta pyyntihinnasta tehtiin tilastollisen otantaharhan huomioimiseksi 3 prosentin alennus, jonka jälkeen yleiseksi pyyntihinnaksi saatiin 28 340 euroa. Yleisestä pyyntihinnasta tavanomaiset alennukset (4 prosenttia ja 500 euroa) vähentämällä yleiseksi myyntihinnaksi saatiin 26 706 euroa.

Tilastollisen menetelmän lisäksi verotusarvon määrittämisen perusteena käytettiin kolmea internet-sivustolla ajalta 25.11.- 1.12.2003 löytynyttä hintatietoa, joissa myyjät olivat olleet yksityishenkilöitä. Lisäksi verotusarvon määrittämisessä käytettiin yhdeksää internet-sivustolla huhtikuussa ja toukokuussa 2007 ollutta saman mallisarjan vuosimallia 1998 olevien ajoneuvojen pyyntihintatietoja. Tullihallitus selvitti myös verotettua ajoneuvoa vastaavan uuden samanlaisen ajoneuvon hinnan Suomessa ensirekisteröintipäivänä 26.1.1998 ja uuden vastaavan/samanlaisen ajoneuvon hinnan Suomessa veropäivänä 25.11.2003.

Tullipiiri on katsonut, että aikaisemmin asiassa kertynyt oikeudenkäyntiaineisto ja Tullihallituksen asiassa esittämät uudet selvitykset huomioon ottaen A:n ajoneuvon verotusarvo ei ollut 1.12.2003 tehdyssä autoveropäätöksessä ylittänyt samanlaisen ajoneuvon käypää vähittäismyyntiarvoa veropäivänä

A valitti tullipiirin päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, että Tulli voi autoverolain 54 §:n 1 momentin mukaisena veroviranomaisena käyttää yleisen vähittäismyyntiarvon määrittämisessä parhaaksi katsomaansa menettelytapaa ottamalla samalla huomioon yhteisöoikeuden asettamat vaatimukset. Olennaista asiassa eivät ole arvonmäärityksessä käytettävät menetelmät sinänsä vaan lopputulos eli se, että käytettynä maahan tuodusta autosta kannettava vero ei saa olla suurempi kuin Suomessa jo rekisteröidyn samanlaisen käytetyn ajoneuvon arvoon sisältyvä verosta jäljellä oleva määrä. Arvonmäärityksessä käytettyjen kriteerien tulee olla julkisia, jotta verovelvollisella on mahdollisuus riitauttaa vahvistettu verotusarvo ja näyttää se virheelliseksi.

Tullin tilastollisessa arvonmäärityksessä käytetyt hintatiedot on hankittu Netwheels Oy:ltä ja muut internet-sivustoilta. Tullilla on ilmoituksensa mukaan käytössään ajoneuvojen myyjien yhteystiedot ja vuodesta 2004 alkaen myös ajoneuvojen valmiste- ja rekisterinumerot, joten se voi tarvittaessa tarkistaa saamiensa tietojen oikeellisuuden. Tulli on valituksenalaisen päätöksensä perusteluissa ilmoittanut tilastollisessa arvonmäärityksessä käytetyt hintatiedot ja sovelletun menettelyn A:lle. Hallinto-oikeus katsoi, että A:lla on saamiensa tietojen perusteella ollut mahdollisuus riitauttaa sovellettu verotusarvo.

Hallinto-oikeus katsoi edelleen, että ajoneuvon verotusarvoa määritettäessä voidaan käyttää markkinoilta saataviin pyyntihintatietoihin perustuvaa tilastollista arvonmääritystä. Tilastollisesti saatu arvo ei kuitenkaan ole sama kuin laissa tarkoitettu yleinen vähittäismyyntiarvo, vaan se on selvitystä yleisestä vähittäismyyntiarvosta. Ajoneuvon arvosta mahdollisesti saatava muu selvitys tulee myös ottaa huomioon verotusarvoa määritettäessä. Tullipiiri on A:n asiassa niin myös menetellyt.

Hallinto-oikeus katsoi, että Tulli on ilmoittanut riittävän avoimesti kriteerit, joiden perusteella A:n ajoneuvon verotusarvo on määritetty ja että sovellettu arvonmääritys on tuottanut kohtuullisen tarkan arvion ajoneuvon käyvästä vähittäismyyntiarvosta. Koska A ei ollut näyttänyt, että hänen ajoneuvolleen vahvistettu verotusarvo olisi sen yleistä vähittäismyyntiarvoa suurempi, tullipiirin päätöstä ei ollut syytä muuttaa.

Autoverolaki 10 a § 1 mom, 11 b § ja 11 c §, kaikki laissa 266/2003 säädetyssä muodossaan

Kts. myös KHO 2006:95

KHO:n päätös 10.9.2008 taltionumero 2193: Muutettu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.